درباره ما

 

با بررسی فرهنگ مردم یک سرزمین به چگونگی آفرینش و سیر اندیشه و جهانبینی، و ابداعات و نیروی جنبش و تحرک فکری و جسمی موجود ارگانیکی به نام جامعه پی می‌بریم. با بررسی و شناسایی فرهنگ یک ملت است که قادر خواهیم بود به نحوه پیدایش و تحولات مربوط به نهادها و سازمانهای جامعه، نوع معیشت و نحوه تولید و میزان قدرت آفرینش فنی و صنعتی آن مردم پی ببریم. پس میبینیم که قدرت فرهنگ در یک جامعه بسیار زیاد است و باید توجه خاصی به آن شود دراین جا می توانید آنچه که مربوط به تحولات فرهنگی کشورمان است را دنبال نمایید.