پایان نامه اعسار از محکوم‌ به دین ناشی از اسناد تجاری با تأکید بر رویه قضایی

پایان نامه اعسار از محکوم‌ به دین ناشی از اسناد تجاری با تأکید بر رویه قضایی

دانلود

نوع فایل: wordتعداد صفحات : 161 صفحهبا وجود مشروع بودن
قاعده اعسار (وان کان ذوعسر فنظره الی میسره وان تصدقواخیرلکم ان کنتم
تعلمون –آیه۲۸۰سوره بقره)وموردتقنین قرارگرفتن اجرای این قاعده به موجب
قانون اعسار که ماده ۱ آن مقرر می دارد :” معسرکسی است که بواسطه عدم کفایت
دارائی یاعدم دسترسی به مال خود قادر به تأدیه مخارج محاکمه یا دیون
خودنباشد.” و ماده ۲۴ق.آ.د.م که اشعار می دارد : “رسیدگی به دعوای اعسار به
طور کلی با دادگاهی است که صلاحیت رسیدگی نخستین به دعوای اصلی را دارد یا
ابتداً به آن رسیدگی نموده است. ” ونیز تفسیر موسع رویه قضایی از مواد
قانونی و ظاهراً پذیرش دعوای اعسار از خواسته به موجب رأی وحدت رویه شماره
۷۲۲-۱۳/۱۰/۱۳۹۰، متاسفانه تمسک به عمومیت و اطلاق این قاعده و عدم فحص از
موارد خاص توسط محاکم و صدور حکم اعسار وتقسیط محکوم‌به، مفری برای مدیونین
در مقابل دیون واستقراض های متعددی است که بر ذمه می‌پذیرند و برای بعضی
این مزایای قانونی و رویه محاکم، انگیزه پذیرش دیون تجاری وغیر تجاری می
باشد، از این طریق ضمن بی اعتبار کردن قواعد نظم وامنیت تجاری ؛ سرعت،
سهولت و اعتمادحاکم بر بازار دادوستد را نیز مختل نموده اند؛ در شرایطی که
،به موجب مواد ۲۶۹ و۳۰۹ قانون تجارت، محاکم صراحتاً از اجازه اعطاء مهلت به
مدیونین اسناد تجاری مثل برات و سفته، بدون رضایت صاحب سند، ممنوع شده‌اند
،همچنین به موجب مفهوم موافقت و اولویت این مواد، و به عنوان یک حکم
استثنائی ، عدم امکان صدور حکم اعسار نسبت به محکوم به دین ناشی از اسناد
تجاری ، یکی از ویژگی های خاص اسناد تجاری می باشد،ولی رویه قضایی غالباً و
به غلط آنرا نمی پذیرد.لذا اگر چه اعسار به عنوان یک قاعدۀ مشروع و
قانونی در سیستم قضایی ما پذیرفته شده است ولی قانونگذار حکماً در مواد ۲۶۹
و ۳۰۹ قانون تجارت، اسناد تجاری به معنای خاص را از عمومیت و اطلاق قاعدۀ
مذکور خارج نموده است ، همچنان که موضوعاً مواد ۵۱۲ ق.آ.م. و ۳۳ قانون
اعسار، تجار را مستثنی نموده .کلمات کلیدی: اعسار. اسناد تجاری. محکوم به. دینفهرست مطالب:مقدمه 1الف- بیان مسئله 1ب- اهمیت وضرورت تحقیق 2ج-پیشینه تحقیق 2د-سؤالات تحقیق 3ه -فرضیه های تحقیق 3و- روش تحقیق 4ز-ساختار تحقیق 4فصل اول: کلیات 6 مبحث اول : تعریف مفردات موضوع 7گفتاراول:محکوم به،دین،وضعیت های مدیون ، تاجر و رويه قضايي 7الف- محکوم به 7ب- دین 8ج-وضعیت های مدیون 13د- تاجر 14 ه-رويه قضايي۱۷ گفتار دوم : اعساروانواع آن و اعطاء مهلت۲۰ الف-اعسار 20ب- انواع اعسار 21ج-تأسیسی بودن حکم اعسار 22د-اعطاء مهلت 24 مبحث دوم : مفاهيم مورد استناد 24گفتار اول : اولويت قياس و موافقت 25الف-اولويت 25ب-مفهوم اولويت و قياس اولويت 26ج-مفهوم موافقت 28گفتاردوم : سند و انواع آن 30الف- مفهوم سند 30ب- انواع سند 31ج- مفهوم سند تجاري 33د- امتیازات اسناد تجاری 36 1- قابليت نقل و انتقال ۳۷ 2- جنبه شکلي اسناد تجاري ۳۸ 3- تبعيت از مقررات خاص مرور زمان 39 4- حق انتخاب دادگاه صالح 39 5-درخواست تأمين خواسته 39 6- مسئوليت تضامني امضاء کنندگان سند تجاري 40 7-عدم اختيار دادگاه در اعطاء مهلت به متعهدين سند تجاري بدون رضايت دارنده سند تجاری۴۰ 8-حال شدن ديون مؤجل امضاء کنندگان برات و سفته به دنبال فوت یا ورشکستگی صادر کننده ۴۱ 9-عدم تأثير فوت صادر کننده براي پرداخت وجه چک از طرف بانکها ۴۳ 10- تجزيه پذيري ديون تجاري از جانب مديون ۴۴ 11-لزوم داشتن شکل،صورت واوراق مخصوص در اسناد تجاری 45 12-قرارداد خاص بودن و تبعیت اسناد تجاری از قانون قرارداد ۴۷ 13-اصول حاکم بر معاملات اسناد تجاري 47 14-تضمين اعتبار اسناد تجاري توسط قانونگذار 48فصل
دوم‌: ماهیت اعسار،اعطاء مهلت ودين ناشي از سند تجاري وتفاوت آنها در
پرداخت دین ناشی از اسناد تجاری 50 مبحث اول:ماهيت دين ناشي از سند تجاري،اعسار و اعطاء مهلت ۵۱گفتاراول: ماهیت دين ناشي از سند تجاري 51گفتاردوم : ماهیت اعسار 56الف- خلاف ظاهر واصل بودن اعسار 59ب- شرایط تحقق وصدور حکم اعسار 63گفتارسوم : ماهیت اعطاء مهلت 84مبحث دوم‌: تفاوت اعسار واعطاء مهلت …… 87گفتاراول : از نظر شکلي 87الف- شروع به رسیدگی 87ب-زمان رسیدگی 90ج- لزوم رسیدگی 92د-رعایت درجه دادگاه 94گفتار دوم‌: از نظر طرفين ، حکم و محکمه 95الف-رضايت محکوم له در امکان پذيرش اعسار و اعطاء مهلت 95ب-لزوم قطعيت رأي در اعسار و عدم آن در اعطاء مهلت 97ج- عدم لزوم عسرت وتنگدستی در اعطاء مهلت 101د- نسبي بودن وضعيت اعسار، قاطع و قراردادي بودن حکم اعطاء مهلت 101ه-اختیار قاضی در امکان اعطاء مهلت وصدور حکم اعسار 103و-رویه قضایی محاکم 105فصل سوم‌: آثار مترتب بر پذيرش اعسار از محکوم‌به دین ناشی از اسناد تجاری 107مبحث اول: آثار ماهوي 108گفتار اول: نسبت به محکوم عليه دعواي اعسار 109الف-اعطاء مهلت به مديون بدون رضايت صاحب سند 109ب– نقض اصول حاکم بر اسناد تجاري 111ج– عدم حبس يا آزادي از حبس محکوم عليه 114د– پرداخت دين به تقسيط يا اعطاء مهلت براي پرداخت 116ه– لزوم اعلام ورشکستگي 117و– صدور سند تجاري از جانب تاجر و غير تاجر 117ز– صدور سند تجاري از جانب شرکتهاي تجاري 120ح– جانشيني وراث محکوم عليه سند تجاري 121گفتار دوم: نسبت به محکوم له دعواي اعسار 123الف- عدم توجه به رضايت دارنده سند و توافقات طرفين 124ب- تقسيط و اعطاء مهلت براي طلب 126مبحث دوم:آثار شکلي 126گفتار اول: در صدور حکم اعسار 127الف- زمان تقديم دادخواست 127ب- مکان تقديم دادخواست 132ج- اثبات در محکمه 133د– لزوم تقديم دادخواست 136گفتار دوم- اعطاء مهلت 138نتیجه گیری و پیشنهاد 143الف- نتيجه گيري 143ب- پيشنهاد 144منابع و مأخذ 146

 
پرداخت و دانلود

برچسب ها:
پایان نامه اعسار از محکوم‌ به دین ناشی از اسناد تجاری با تأکید بر رویه قضایی اعسار از محکوم به دین اعسار دین اعسار دین ناشی از اسناد تجاری رویه قضایی حقوق خصوصی پایان نامه ارشد حقوق

نوع فایل: word تعداد صفحات : 161 صفحه با وجود مشروع بودن قاعده اعسار (وان کان ذوعسر فنظره الی میسره وان تصدقواخیرلکم ان کنتم تعلمون –آیه۲۸۰سوره بقره)وموردتقنین قرارگرفتن اجرای این قاعده به موجب قانون اعسار که ماده ۱ آن مقرر می دارد :” معسرکسی است که بواسطه عدم کفایت دارائی یاعدم دسترسی به مال خود
دسته بندی: علوم انسانی » حقوق
تعداد مشاهده:
659
مشاهده

فرمت فایل دانلودی:.doc
فرمت فایل اصلی: doc
تعداد صفحات: 161

حجم فایل:1,164
کیلوبایت

 • شرط کتبی بودن در موافقت نامه داوری الکترونیکی

  شرط کتبی بودن در موافقت نامه داوری الکترونیکی دانلود دانلود مقاله رشته حقوق شرط کتبی بودن در موافقت نامه داوری الکترونیکی         چکیده در حال حاضر فعالان بین المللی در زمینه داوری تجاری بین المللی معتقدند که…

 • دانلود گزارشکار صنايع لاستيكي جاويدان

  دانلود گزارشکار صنايع لاستيكي جاويدان دانلود دانلود پروژه کارآموزی صنايع لاستيكي جاويداننوع فایل : Word تعداد صفحات : 41تاريخچه شركت :اين كارگاه در قلب يك كارگاه خصوصي nv سال 1375 تاسيس شد (در قالب كارگاه لاستيك سازي هاشمي ) اين عنوان به واحد هاي توليدي ارائه…

 • پاورپوینت تحلیل میدان ایتالیا در نیوارلئان آمریکا

  پاورپوینت تحلیل میدان ایتالیا در نیوارلئان آمریکا دانلود به معماری پست مدرن معماری التقاطی نیز می گویند. زیرا معماری التقاطی تلفیقی از سبک ها و دوره های مختلف تاریخی است که با مصالح متفاوت و متنوع اجرا می شود این…

 • پاورپوینت روشهاي مهار قوس و گنبد در بناهاي سنتي

  پاورپوینت روشهاي مهار قوس و گنبد در بناهاي سنتي دانلود دانلود پاورپوینت روشهاي مهار قوس و گنبد در بناهاي سنتي ۶۳ اسلاید   فهرست مطالب:طاق هاطاق زدنقوسهاي مصالح بنائيعكس العمل رانشي رفتار سازه ها خط رانشطاق هارفتار سازه ايمقاومت رانشيمفهوم ميانگين مقاومت جانبي رانشي…

 • پاورپوینت اصول جوشکاری فراصوتی

  پاورپوینت اصول جوشکاری فراصوتی دانلود پاورپوینت اصول جوشکاری فراصوتی تعداد اسلاید : 42  قسمتی از متن اسلاید ها : جوشکاری التراسونیک ( فرا صوت )التراسونیک چیست؟کلمه التراسونیک Ultrasonic به معنای مافوق صوت است . محدوده فرکانس شنوایی انسان 10 تا 20 هرتز است .  محدودهفرکانسی امواج مافوق صوت 40 کیلوهرتز تا چندین مگاهرتز می باشد . امواج مافوق صوت کاربردهای فراوانی از جمله در لیزر، تخلیهالکتریکی برای بهبود خواص سطحی و افزایش نرخ باربرداری، سنجش فاصله، عمق مخزن، شستشوی دقیق ظروف آزمایشگاهی،تعیین فشار خون بیمار، همگن کردن مواد مذاب، جوشکاری مواد غیر هم جنس، ریخته گری، تراشکاری، فرزکاری، سوراخکاری و غیرهدارد. تعریف جوشکاری التراسونیکجوشکاری اولتراسونیک یا فراصوتی یک روش پیشرفته و پر کاربرد…

 • تکنولوژی بلوتوث

  تکنولوژی بلوتوث دانلود بخشی از متن:صنعت IT در جهان از سال ۲۰۰۰ به بعد تحولات بسيارى را به خود ديده است.هر روزه مردم با يك تكنولوژى جديد روبه رو مى شوند و دنياى پيچيده و پيشرفته امروزى مردم را وادار…

 • برنامه تغییر رنگ چشم

  برنامه تغییر رنگ چشم دانلود رنگ چشم هر فرد با فرد دیگر متفاوت است. شما نمیتوانید رنگ چشم خود را تغییر دهید اما شاید دوست داشته باشید چشمان خود را با رنگ های دیگر نیز مشاهده کنید.انسان ها برای تغییر…

 • نمونه پرورپوزال ارشد رشته منابع طبیعی

  نمونه پرورپوزال ارشد رشته منابع طبیعی دانلود فرمت ورد قابل ویرایش نگارش حرفه ای براساس اصول پروپوزال نویسی: منبع نویسی داخل متن و پاورقی تعداد صفحات: 28 شامل: مقدمه بیان مسئله پیشینه تحقیق ضرورت و اهمیت موضوع اهداف تحقیق: سوالات…

 • خليج فارس در گذرگاه تاريخ

  خليج فارس در گذرگاه تاريخ دانلود دانلود مقاله خليج فارس در گذرگاه تاريخنوع فایل : Word تعداد صفحات : 9فهرست محتوا پیشگفتاريازدهم ارديبهشت ماه مصادف با «روز ملى خليج فارس» است تا اين روز مناسبى باشد براى تمركز اذهان ايرانيان كه نه تنها در سرزمين…

 • نمونه مسائل در زمینه کدنویسی جاوا

  نمونه مسائل در زمینه کدنویسی جاوا دانلود نمونه مسائل در زمینه کدنویسی جاوا دسته بندي : وب و برنامه نویسی » Java جزئیات و دریافت توضیحات:نمونه مسائل در زمینه کدنویسی جاوا، در قالب فایل pdf و در حجم 14 صفحه.نمونه…

 • شیپ فایل آبراهه های استان سمنان

  شیپ فایل آبراهه های استان سمنان دانلود مشخصات سیستم تصویر:Geographic Coordinate System: GCS_International_1924Datum: D_International_1924Prime Meridian: GreenwichAngular Unit: Degree   پرداخت و دریافت فایل برچسب ها: نقشه آبراهه ها آبراهه های استان ها شیپ فایل آبراهه ها دانلود آبراهه های استان…

 • گزارش کارآموزی شرکت صنایع غذایی فدلک

  گزارش کارآموزی شرکت صنایع غذایی فدلک دانلود گزارش کارآموزی شرکت صنایع غذایی فدلک دسته بندي : فنی و مهندسی » صنایع غذایی جزئیات و دریافت توضیحات:گزارش کارآموزی شرکت صنایع غذایی فدلک با موضوع تولید کنسرو ماهی تون، در قالب فایل…

 • پاورپوینت آزمایشگاه بیوشیمی با موضوع شناسایی کربوهیدرات ها

  پاورپوینت آزمایشگاه بیوشیمی با موضوع شناسایی کربوهیدرات ها دانلود دانلود پاورپوینت آزمایشگاه بیوشیمی با موضوع شناسایی کربوهیدرات ها جهت رشته علوم آزمایشگاهی در قالب 13 اسلايد و با فرمت pptx به صورت کامل و جامع و با قابليت ويرايش  …

 • پاورپوینت مفاهیم پایه و بهینه سازی پرتفولیو مدل مارکوئیتز

  پاورپوینت مفاهیم پایه و بهینه سازی پرتفولیو مدل مارکوئیتز دانلود پاورپوینت مفاهیم پایه و بهینه سازی پرتفولیو مدل مارکوئیتز دسته بندي : علوم انسانی » حسابداری جزئیات و دریافت توضیحات:پاورپوینت ارائه کلاسی با عنوان " مفاهیم پایه و بهینه سازی…

 • دانلود پاورپوینت مصرف دوباره تنها راه ادامه

  دانلود پاورپوینت مصرف دوباره تنها راه ادامه دانلود دانلود پاورپوینت مصرف دوباره تنها راه ادامه (رشته شیمی) این فایل در قالب پاورپوینت قابل ویرایش، آماده پرینت و ارائه به عنوان پروژه پایانی می باشد  قالب: پاورپوینت تعداد اسلاید: 13 توضیحات: منابع طبيعي به دو دسته…

 • بررسي رابطه بين اوقات فراغت و انگيزه تحصيلي دانش آموزان

  بررسي رابطه بين اوقات فراغت و انگيزه تحصيلي دانش آموزان دانلود مقدمه:«فَإذا فَرَغْتَ فَاَنْصَبْ»بدون شك دانش آموزان هرجامعه، سرمايه هاي گرانبهائي اند كه اگر مورد بي توجهي قرارگيرند در تصميم گيري ها مد نظر نباشند، آن جامعه دچار خسران زيادي…

 • قواعد و ترجمه درسهای عربی سوم تجربی ریاضی

  قواعد و ترجمه درسهای عربی سوم تجربی ریاضی دانلود این فایل شامل قواعد و ترجمه متن دروس عربی سوم ریاضی و تجربی بصورت خیلی ساده و آسان می باشد.   پرداخت و دریافت فایل برچسب ها: قواعد عربی سوم ترجمه…

 • مقاله تاثیر عوامل فیزیكی كلاس بر پیشرفت تحصیلی دانش‌ آموزان

  مقاله تاثیر عوامل فیزیكی كلاس بر پیشرفت تحصیلی دانش‌ آموزان دانلود دانلود مقاله تأثیر عوامل فیزیكی كلاس بر پیشرفت تحصیلی دانش‌ آموزاننوع فایل : Wordتعداد صفحات : 26● چكیده: این مقاله به عنوان گزارشی از یافته‌های یك پژوهش گسترده، درصدد است رابطه‌ متغیرهای…

 • اهميت اقتصادي طلا در جهان و موقعيت اكتشاف و استخراج طلاي ايران در مقايسه با جهان

  اهميت اقتصادي طلا در جهان و موقعيت اكتشاف و استخراج طلاي ايران در مقايسه با جهان دانلود چکیده:در اين پروزه سعی شده است به بررسی کليه مطالب مربوط به طلا اعم از خصوصيات و اهميت اقتصادی طلا در جهان، فعاليتهای…

 • طرح برچسب عرق نعنا لایه باز مناسب برای چاپ

  طرح برچسب عرق نعنا لایه باز مناسب برای چاپ دانلود طرح برچسب عرق نعنا لایه باز مناسب برای چاپ دسته بندي : وب و برنامه نویسی » فتوشاپ جزئیات و دریافت توضیحات :طرح برچسب عرق نعنا لایه باز  مناسب برای…

 • دانلود پاورپوینت سیستم پایش سلامت سازه برج میلاد

  دانلود پاورپوینت سیستم پایش سلامت سازه برج میلاد دانلود دانلود پاورپوینت سیستم پایش سلامت سازه برج میلاد در قالب 30 اسلاید و با فرمت pptx بصورت کامل و جامع با قابلیت ویرایش       -سیستم پایش سلامت سازه ی…

 • پاورپوینت روش تولید سیمان

  پاورپوینت روش تولید سیمان دانلود پاورپوینت روش تولید سیمان دسته: طرح های توجیهی و کارآفرینی بازدید: 8 بار فرمت فایل: pptx حجم فایل: 1704 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 14 پاورپوینت روش تولید سیمان در 14 اسلاید قیمت فایل فقط 8,800…

 • تحلیل پارامتری واکنش های سازه ای اتصالات صفحه زیرستون فلزی

  تحلیل پارامتری واکنش های سازه ای اتصالات صفحه زیرستون فلزی دانلود تحلیل پارامتری واکنش های سازه ای اتصالات صفحه زیرستون فلزی دسته بندي : فنی و مهندسی » عمران جزئیات و دریافت توضیحات:مقاله ترجمه شده تحلیل پارامتری واکنش های سازه…

 • پاورپوینت خط تولید پفک

  پاورپوینت خط تولید پفک دانلود مقدمه:این محصول برای اولین بار توسط یک کارخانه تولید تنقلات خوراکی عرضه شد، با شکل جدید و طعمی که داشت پفک نمکی نام گرفت. خوردنی پف کرده‌ای که ته مزه نمکی دارد، با رنگ نارنجی…

 • تحقیق حضرت زهرا (س)

  تحقیق حضرت زهرا (س) دانلود چکیده:تولد حضرت فاطمه زهرا (س) در خانه پیغمبر اکرم (ص) و حضرت خدیجه(س)، اتفاقی مبارک و خیری کثیر بود؛ خیری که بعد از شهادت مظلومانه‌اش نه‌تن‌ها از بین نرفته و محو نشد، بلکه شعاع آن…

 • دانلود پاورپوینت مسجد جامع قرطبه و قیروان و سامرا

  دانلود پاورپوینت مسجد جامع قرطبه و قیروان و سامرا دانلود دانلود پاورپوینت مسجد جامع قرطبه و قیروان و سامرا جهت رشته معماری در 35 اسلاید و با فرمت pptx  بصورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش      …

 • تحقیق در مورد زبان شناسي و گفتگو

  تحقیق در مورد زبان شناسي و گفتگو دانلود مقدمه:بخش قبل، بر جنبه هاي آگاهي اجتماعي كه مي‌تواند بر آنچه از طريق گفته‌ها و در طول يك فعل و انفعال رابطه ايجاد كند. تاثير داشته باشد تمركز كرد. اصطلاح اثر متقابل…

 • طرح تولید دستمال کاغذی

  طرح تولید دستمال کاغذی دانلود   پرداخت و دانلود برچسب ها: طرح تولید دستمال کاغذی طرح تولید دستمال کاغذی دسته بندی: کتاب » کسب و کار و پول تعداد مشاهده: 1585 مشاهده فرمت فایل دانلودی:.docx تعداد صفحات: 8 حجم فایل:34…

 • تجزیه و تحلیل ساختار و سیستم

  تجزیه و تحلیل ساختار و سیستم دانلود دانلود مقاله تجزیه و تحلیل ساختار و سیستم نوع فایل : Word تعداد صفحات : 32فهرست و پیشگفتارمقدمه :بروکراسی : از نوع ایده آل مکتب کلاسیک نظریه های احتمالیشرکتهای قابل انعطافنقاط قوت و ضعف ساختار مجازیسازمانها مانند سیستم هاسیستم های فرعی…

 • دانلود کتاب VBScript, WMI, and ADSI

  دانلود کتاب VBScript, WMI, and ADSI دانلود دانلود کتاب VBScript, WMI, and ADSIاین کتاب 547 صفحه ای ارزشمند نوشته Don Jones است.قیمت این کتاب در سایت آمازون 36.75دلار است. این کتاب متعلق به انتشارات Sams است. کتاب مزبور دارای بخش…

 • تحقیق و پیشینه تحقیق سبک رهبری و عملکرد شغلی

  تحقیق و پیشینه تحقیق سبک رهبری و عملکرد شغلی دانلود عملکرد شغلی مقدمه صاحب نظران مدیریت منابع انسانی بر این عقیده اند که هر سازمان باید پیش از هر تصمیم مهمی چون ارتقاء افزایش حقوق و مزایا ، جابه جایی…

 • نقشه کاربری اراضی شهرستان کامیاران

  نقشه کاربری اراضی شهرستان کامیاران دانلود نقشه کاربری اراضی شهرستان کامیاران دسته: جغرافیا بازدید: 7 بار فرمت فایل: rar حجم فایل: 330 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 1 شیپ فایل کاربری اراضی شهرستان کامیاران (واقع در استان کردستان) مشخصات سیستم تصویر…

 • پاركینگ طبقاتی در قم

  پاركینگ طبقاتی در قم دانلود پاركینگ طبقاتی در قم دسته: طرح های توجیهی و کارآفرینی بازدید: 8 بار فرمت فایل: doc حجم فایل: 440 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 20 ضرورت طرحگسترش شهرها، افزایش تعداد مسافرتهای شهری ، پیشرفت تکنولوژی و…

 • پاورپوینت نظریات آلدرو روسی در شهرسازی (Aldo Rossi)

  پاورپوینت نظریات آلدرو روسی در شهرسازی (Aldo Rossi) دانلود پاورپوینت نظریات آلدرو روسی در شهرسازی (Aldo Rossi) دسته بندي : فنی و مهندسی » شهرسازی جزئیات و دریافت توضیحات:پاورپوینت نظریات آلدرو روسی در شهرسازی (Aldo Rossi)، در 16 اسلاید.بخشی از…

 • نقد و تحلیل آراء با موضوع مشارکت در سرقت و آدم ربایی

  نقد و تحلیل آراء با موضوع مشارکت در سرقت و آدم ربایی دانلود  نقد و تحلیل آراء با موضوع مشارکت در سرقت و آدم ربایینوع فایل: wordقابل ویرایش 35 صفحهمقدمه: اولين موضوعی كه در تحقیق حاضر مورد بررسي قرار گرفته…