پاورپوینت طرح مرمت خانه سلطان القرایی (پروژه درس آشنایی با مرمت ابنیه)

پاورپوینت طرح مرمت خانه سلطان القرایی (پروژه درس آشنایی با مرمت ابنیه)

دانلود

دانلود پاورپوینت طرح مرمت خانه سلطان القرایی (پروژه درس آشنایی با مرمت ابنیه) ۶۹۵ اسلایدموضوع:واحدهای مسکونی در گذشته نسبت به سایر انواع فضاهای معماری بیشترین تأثیرپذیری را از پدیده ها و خصوصیات محیط طبیعی و شهری داشتند و به همین سبب است که بیشترین تنوع در طراحی این نوع از فضاها وجود داشت،زیرا شرایط اقلیمی و جغرافیایی کشور بسیار متنوع است.طراحی داخلی هر یک از گونه های مسکونی نیز متناسب با ویژگیهای محیطی آن، الگوی خاصی داشته است. وجود سازه،مصالح،اثاثیه و سایر امکانات کمابیش همانند در هر محیط طبیعی موجب شده بود که در حوزه طراحی داخلی واحدهای مسکونی،الگوهای کمابیش معین و مشخصی وجود داشته باشد که بر حسب وسعت یک خانه و جایگاه اقتصادی-اجتماعی ساکنان آن شکل گرفته است.اهمیت معماری داخلی در خانه های درونگرا غالباً بیش از طراحی داخلی در ساختمانهای برونگرا بود،زیرا در بافتهای فشرده و درونگرا به ویژه در خانه های واقع در این گونه بافتها،غالباً بیشتر وقت زنان و کودکان در داخل خانه صرف می شد و افزون بر آن بخش مهمی از اوقات فراغت افراد خانواده در خانه می گذشت و در نتیجه شکل درونی خانه و فضاهای داخلی آن بسیار اهمیت داشت،در حالی که در بافتهای برونگرا و به ویژه در نواحی حاشیه دریای خزر،مقدار قابل توجهی از وقت افراد در فضای بیرون از خانه صرف می شد و در نتیجه طراحی داخلی فضاها در خانه های مربوط به گروه های متوسط مردم،اهمیت کمتری نسبت به نمونه های مشابه آن در بافتهای درونگرا داشت.خانه سلطان القرایی در استان آذربايجان شرقي و شهرستان تبريز، در منطقه اي زلزله خيز و اقليمي سرد با بافت درون گرا و پيوسته و ارگانيك در محله شتربان شهر قرار گرفته است و داراي دسترسي از كوچه شهید مدنی و حاجی آقابابامي باشد. تاريخ احداث و نام معمار آن مشخص نيست ولي بخش اعیانی اين بنا در دوره حكومتي سلسله قاجار و بخش اندرونی در دورهی پهلوی ساخته شده است. كاربرد بنا مسكوني و نوع مالكيت خصوصي بوده مساحت آن حدود 320 متر مربع در عرصه و 360 متر مربع در اعیانی می باشد .خانه در مورخه 86/3/13 درآثار ملی کشور به ثبت رسیده است در حال حاضر توسط ميراث فرهنگي در دست مرمت مي باشد که با توجه به بودجه كم ميراث فرهنگي مرمت بسيار كند پيش مي رود و هر سال وضعيت اين خانه با ارزش ناگوارتر مي شود. بناي ساختمان بيروني نسبتا سالم است ولي در ساختمان اندروني بيش از 50% نياز به مرمت داريم.به نظر مي رسد اگر عمل مرمت اين گونه پيش رود بعد از گذشت چند سال از اين خانه جز تلي از خاك نخواهيم داشت.فهرست مطالب:ضرورت انجام پروژه و کاربرد آنطرح مسئلهموضوعاستان آذربایجان شرقیمعرفی استان آذربایجان شرقی ( مطالعات جغرافیایی )همسایگی های استان آذربایجان شرقیموقعیت جغرافیایی و تقسیمات سیاسی استانجغرافیایی طبیعی و اقلیم استان آذربایجان شرقیآب و هوای استاندرجه حرارت و میزان بارندگیبادها و جریانات هوایی و بادهای منطقهبادهای محلی استان آذربایجان شرقیفشار هوانور خورشیدنام و پیشینه تاریخیوجه تسمیهپیشینه تاریخی(قبل از اسلام)پیشینه ی تاریخی پس از اسلامآذربایجان به هنگام ورود اسلامآذربایجان به هنگام ورود سلجوقیانآذربایجان تحت اشغال مغول هاآذر بایجان در زمان تیموریان ،قراقویونلو،آق قویونلوآذربایجان در زمان صفویهآذربایجان در زمان افشاریهآذربایجان در زمان قاجاریهآذربایجان در دوره ی پهلویپژوهش های شهر شناختی:موقعیت تبریز در استانجغرافیای تبریز و توپوگرافیچگونگي پستي و بلندي کوهها و ارتفاعات مهمجهت باد غالب در فصول مختلف سالبررسی شرایط اقلیمی در منحنی استریو گرافسیل در تبریزوجه تسمیه تبریزشناخت روند شکل گیری و تحول شهر تبریزاز آغاز تا حمله مغولاز حمله مغول تا دوره قراقويونلو از دوره قراقويونلو تا دوره صفوياز دوره صفويه تا اواخر دوره قاجاردوره ی پهلوی تا پس از انقلابشناخت ساختار تاریخی و فرهنگی شهربافت تاریخی تبریمیدان های شهرشناخت روند شکل گیری خانه ها و مفهوم خانهمحله و خانه در شهر تبریزمحله ها و ویژگی های واحدهای مسکونینمونه ی خانه های دوره ی قاجار واقع در تبریز-خانه ی بهنامنمونه ی خانه های دوره ی قاجار واقع در تبریز-خانه ی نیکدلنمونه ی خانه در دوره ی قاجارتزیینات دوره ی قاجار درخانه های شهر تبریز نفوذ معماری غربشناخت محله:محله شتربانگمانه زنی های موجود در مورد وجه تسمیهشتربان در نقشه دارالسلطنه (اسدالله خان مراغه ای )شتربان در نقشه خریطه شهر تبریزشتربان در نقشه قراجه داغینقشه شهر تبریز در 1309ه.قبزرگنمایی نقشه شهر تبریز در سال1309دروازه شتربان قدیممساجد و اماکن مقدس شتربان:مسجد جامع حسن پادشاهمجموعه صاحب الامربقعه ی صا حب الامر در عکس هواییمسجد ثقه الاسلاممسجد میلیبقعه سید ابراهیمسنگ بسم اللهمقبره حمال تبریزیمسجد میرعبدالعلی لنکرانیمسجد شکلیموقعیت مسجد شکیلی در نقشه و عکس هوایی و رابطه آن با اثرمسجد عربلرمسجد حاج کاظممسجد سید علی آقامسجد حاج آقا بابامسجد شهید کاظمی(بالا مچید)مسجد حسینیهاماکن تاریخی محله شتربان:قنات های کوی شتربانحمام کوی شتربانمیدان صاحب آبادباغ صاحب آباد(کاخ هشت بهشت)مجموعه بازار شتربانمقابر عرفاقانلی یخچالنگاهي به وضعيت اجتماعي و اقتصادي و فرهنگي شتربان:مدارس محله شتربانمدرسه انوريمدرسه اسلاميه شتربانمدرسه علوم حوزوي اكبريهمدرسه محمديدبستان صبادبستان شيخ سليمدبستان سردار مليتاريخ سياسي كوي شتربان:انقلاب مشروطيتآغاز جنبش تبريز در انقلاب مشروطيت از شتربانبرپاشدن انجمن اسلاميه در تبريز :آغاز دشمني مردم دوه چي با مشروطهنخستين خونريزي در تبريز و نقش كوي شتربانانتشار روزنامه « ملا عمو » در شتربان :خيزش اسلاميه و بابي خواندن مجاهدينآغاز جنگ تبريزحمله حسين خان براي نابودي اسلاميهتصرف قسمتي از شتربان توسط مجاهدينتصرف كامل شتربان و برانداختن انجمن اسلاميه(سه شنبه بيست و يكم مهرماه)به دار آويخته شدن ميرهاشم شتربانيمير هاشم دوه چيكربلايي حسين آقا فشنگچينگاهي گذرا به تبريز و كوي شتربان(از ابتداي سلطنت رضاخان تا پيروزي انقلاب اسلامي)مشاهير كوي شتربان:علامه محمد تقي جعفريخاندان سلطان القراء تبريزيآيت الله العظمي حاج ميرزا جواد آقا سلطان القرائياستاد علي نظمي تبريزاستاد عبدالعلي كارنگدكتر جليل تجليلآقاي علي ابوالفتحيخانواده ناجيان (حاج اسماعيل عطار و حاج علي اكبر ناجيان)حجت الاسلام عباس رسوليپرفسور سعيد پناهيدكتر برادراندكتر صدقيانيمشاهير هنري:ميرزا حسن هريسياستاد مرتضي رسام نخجوانياستاد حاج ابراهيم بخت شكوهياستاد جمشيد عباچي زادهخاندان جوادي فاممجتبي نخجوانيمشاهير اقتصادي:استاد حاج سيد مصطفي عالي نسب ( پدر صنعت ايران )جناب آقاي صمد بحرين :مسعود پناهيخاندان حريريخاندان محموديهحاج ابوالقاسم جوانابولقاسم شكروي (شكلّي)حاج محد تقي صرافخانواده نوبختمشاهر دینی:آيت الله ميرزا علي غروي علياري (بالا مجتهد)حاج ميرزا محمود انصاري (1380-1295 ش)سيد محمد حجت كوه كمره‌ايآيت ا.. اشراقي سرابيآيت ا.. گرگريآيت ا.. قزلچه ايآيت ا… مدني تبريزيآيت ا.. دينوريآيت ا… شتربانيآيت ا… مدني آذرشهريحجت الاسلام محمد حسين انزابيشيخ محمد حسين انزابي (1378-1299 ش)حجت الاسلام عبد الحسين غرويسيد رضا آل محمدمرحوم آيت ا… علي اكبر محدت صديقحجة الاسلام ميرزا محرم علي ميرزائيمیدانچه ها و محله های معروف شتربان:میدان کاه فروشانرابطه میدان شهید مدنی و خانه مورد نظرمشاغل میدان کاه فروشاناماکن ارزشمند میدانمحله گرو(دره گراب)اماکن ارزشمند محلهکوچه اسلامیهکوچه صدقیانیکوچه بیدزارچهار دربندکوچه شرشراکوچه توت زاراماكني كه اسامي آنها در طي صد و پنجاه سال اخير در اين محله تغيير يافته اندخيابان شمس تبريزي:شتربان امروز و مشكلات آندسترسی مربوط به اثر:کاربری های پیرامون اثرفضاهای پر وخالی اطراف اثرعکسهای هوایی منطقه مربوط به اثر در سال 1335نقشه راههای ارتباطی اطرا ف اثرموقعيت اثرشناخت وضعیت دید و منظر و امتدادهای بصری در راستای شبکه های دسترسی به اثر:بررسی محیط پیرامون بنا:بافت درونگراکیفیت بافت شهری در اطراف بناساخت و ساز های اطراف بناجریان های ارتباطی اطراف بناخانه های قدیمیمقایسه تطبیقی خانه ها:مفهوم خانهفضاهای موجود در خانه های سنتی ایرانانتخاب خانه های تصادفی هم دوره با اثرخانه سلطان القرائیموقعیت خانهفضاهادست رسیدیدنوررنگتحلیل خانه سلطان قرائیخانه مشروطهموقعیت خانه مشروطهفضاهادست رسیدیدنوررنگتحلیل خانه مشروطهخانه حیدرزادهموقعیتفضاهادست رسیدیدنوررنگتحلیل خانه حیدر زادهموزه سنجشموقعیتفضاهادست رسینوررنگتحلیل موزه سنجشنتیجهمعرفی و تحلیل خانه سلطان القراییخانه سلطان القرایی:توصيف خانه سلطان قرائی از ديدگاه تنها وارث ايشانشرح احوال و آثار استاد علامه جعفر سلطان القرّائیآثارچند نامه از دفتر نامه هانمونه تذهیب، نقاشیتوضیحات اجمالی بنادوره بندیمعرفی ساختمان بیرونیمعرفی عناصر:ورودیروشناییسیرکلاسیونمعرفی فضاهای ساختمان بیرونی:معرفی فضاهای ساختمان اندرونی:اولویت های اولیه بررسی و طرح خانه سلطان القراییاولویتهای اجرایی خانه سلطان القرایی:سازه:پلان دیوار بار برتیرریزی بخش اندرونیتیرریزی بخش بیرونیاجرای تکیه گاه سازی(کیز)توزیع نیروهاجزئیات پیجزییات اجراییآسیب نگاری:عوامل آسیب رسان داخلیآسیب نگاری فضای 1-اتاقآسیب نگاری فضای 2-اتاقآسیب نگاری فضای 2-اتاقآسیب نگاری فضای 4-اتاقآسیب نگاری فضای 5-فیلتر ورودیآسیب نگاری فضای 6-سرویسآسیب نگاری فضای 7-مطبخآسیب نگاری فضای 8-فیلتر طبقه اولآسیب نگاری فضای 9-زیرزمینآسیب نگاری فضای 10-زیرزمینآسیب نگاری فضای 11-زیرزمینآسیب نگاری فضای 12-شاه نشینآسیب نگاری فضای 13-اتاقآسیب نگاری فضای 14-انبارآسیب نگاری فضای 15-راهروآسیب نگاری فضای 16-انبارآسیب نگاری فضای 17-فیلتر ورودی شاه نشینآسیب نگاری فضای 18-اتاقآسیب نگاری فضای 19-انبارآسیب نگاری فضای 20-انبارآسیب نگاری حیاط اندرونیآسیب نگاری حیاط بيرونيآسیب شناسیدلایل پوسیدگی شکست ازلحاظ ساختاری درساختمانهای کاهگلیتعمیرات اصلیمواد مورد استفاده برای تعمیرروش های تعمیرپیشنهادشدهآسیب شناسی ساختمان بیرونیآسیب شناسی ساختمان اندرونیمرمت:مفهوم مرمتعلل خرابی یک بنای تاریخیطرح مرمتاولویت های اولیه بررسی و طرح خانه سلطان القرایینمونه های آسیب نام بردهراهکار های درمان آسیب هانمونه ی پی بندی دیوار های خارجیحذف رطوبت پایین رونده(نزولی)حذف آسیب های بصرینمونه های آسیب نام بردهرفع ترک در تکیه گاه قوساحیا:مفهوم احياباز نگری بافتساختار فضاتحقیقات میدانیپلان مبلمان طراحی شدهتفکیک بخش هامنابع

 
پرداخت و دانلود

برچسب ها:
پاورپوینت طرح مرمت خانه سلطان القرایی (پروژه درس آشنایی مرمت ابنیه)

دانلود پاورپوینت طرح مرمت خانه سلطان القرایی (پروژه درس آشنایی با مرمت ابنیه) ۶۹۵ اسلاید
دسته بندی: فنی و مهندسی » معماری
تعداد مشاهده:
1538
مشاهده

فرمت فایل دانلودی:.zip
فرمت فایل اصلی: ppt
تعداد صفحات: 695

حجم فایل:21,083
کیلوبایت

 • پرسشنامه رابطه تعهد سازمانی با رفتار شهروندی سازمانی

  پرسشنامه رابطه تعهد سازمانی با رفتار شهروندی سازمانی دانلود شامل 48 سوال   پرداخت و دانلود برچسب ها: پرسشنامه رابطه تعهد سازمانی با رفتار شهروندی سازمانی دانلود پرسشنامه رابطه تعهد سازمانی با رفتار شهروندی سازمانی پرسشنامه رابطه تعهد سازمانی با…

 • پاورپوینت درس دوازدهم فارسی هفتم

  پاورپوینت درس دوازدهم فارسی هفتم دانلود دانلود پاورپوینت درس دوازدهم فارسی هفتم-28 اسلاید قابل ویرایش فرمت pptعنوان درس دوازدهم : خدماتِ متقابل اسلام و ایران، رستگاریفهرست مطالب :معنی لغات مهملغات مهم املائیمعانی ابیاتخودارزیابیفعالیت های نوشتاریتاریخ ادبیات دانش های زبانی و ادبی   پرداخت…

 • تحقیق درباره انواع قالب های شعری به همراه تصویر گرافیکی قالب

  تحقیق درباره انواع قالب های شعری به همراه تصویر گرافیکی قالب دانلود فهرست عنـــــــوان صفحه مقدمه 1 قالب شعر 2 بیت 2 مصراع 2 وزن شعر 2 ردیف 2 قافیه 2 مصرّع 2 قالب 2 قالب های شعری سنتی 3…

 • کارآموزی سازه اسکلت بتنی

  کارآموزی سازه اسکلت بتنی دانلود دانلود گزارش کارآموزی سازه اسکلت بتنی ۲۴ ص فرمت WORD  فهرست مطالبخاکبرداری 1الف) خاک دستی: 1ب) خاک نباتی: 2ج)خاک طبیعی بکر(دج): 2آماده سازی بستر، و بتن مگر 3بتن مگر 3قالب بندی پی (فونداسیون) با آجر 5آرماتور…

 • پاورپوینت فیزیولوژی غدد داخلی

  پاورپوینت فیزیولوژی غدد داخلی دانلود دانلود پاورپوینت فیزیولوژی غدد داخلی جهت رشته ژنتیک در قالب 25 اسلاید و با فرمت pptx بصورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش       بدن موجودات زنده از میلیونها سلول زنده تشکیل…

 • فایل اتوکد پلان معماری طبقه سوم آپارتمان مسکونی 6 طبقه با مبلمان کامل قابل ویرایش

  فایل اتوکد پلان معماری طبقه سوم آپارتمان مسکونی 6 طبقه با مبلمان کامل قابل ویرایش دانلود فایل اتوکد پلان معماری طبقه سوم آپارتمان مسکونی 6 طبقه با مبلمان کامل قابل ویرایش دسته: معماری بازدید: 4 بار فرمت فایل: dwg حجم…

 • پاورپوینت درس شیوه های ارائه مطالب علمی و فنی

  پاورپوینت درس شیوه های ارائه مطالب علمی و فنی دانلود دانلود پاورپوینت آشنایی با درس شیوه های ارائه مطالب علمی و فنی جهت رشته مواد و متالوژی در قالب 298 اسلايد و با فرمت ppt به صورت کامل و جامع…

 • پاورپوینت درس دوم مطالعات اجتماعی پایه ششم ابتدایی (آداب دوستی)

  پاورپوینت درس دوم مطالعات اجتماعی پایه ششم ابتدایی (آداب دوستی) دانلود پاورپوینت درس دوم مطالعات اجتماعی پایه ششم ابتدایی (آداب دوستی) دسته بندي : عمومی » آموزشی جزئیات و دریافت توضیحات:پاورپوینت آموزش درس دوم کتاب مطالعات اجتماعی ششم ابتدایی با…

 • تحقیق رشته حسابداری - مسئولیت حسابرسان برای کشف تقلب

  تحقیق رشته حسابداری - مسئولیت حسابرسان برای کشف تقلب دانلود مفهوم تقلب و آثار آن  فرآيند حسابرسي  سير تاريخي تمرکز حسابرسان بر روی شناسائي و کشف تقلب  بيانيه کوهن و کمیسیون تجارت  افزایش مسئولیت تشخیص تقلب و بیانیه شماره 99…

 • دانلود پاورپوینت مقدمه ای بر ساختار سازمان

  دانلود پاورپوینت مقدمه ای بر ساختار سازمان دانلود عنوان پاورپوینت:دانلود پاورپوینت مقدمه ای بر ساختار سازمانفرمت: پاورپوینت قابل ویرایشتعداد اسلاید: 55تم زیبا و متناسب با موضوعپاورپوینت کامل و آماده ارائه   فهرست مطالب:  سه رکن اساسي ساختار سازمانيمتغيرهاي ساختار سازمانارتباطات عمودي و…

 • راهنمای تعمیرات خودروی ماکسیما (جلد دوم)

  راهنمای تعمیرات خودروی ماکسیما (جلد دوم) دانلود توضیحات:جلد دوم این کتاب شامل: سيستم هاي خنک کننده و روغنکاري، سیستم هاي کنترل گاز و بنزين و اگزوز و سيستم کنترل موتور در خودروی ماکسیما میباشد.   پرداخت و دریافت فایل برچسب…

 • دانلود پاورپوینت بررسی بازيابی كارا و مؤثر اطلاعات وب

  دانلود پاورپوینت بررسی بازيابی كارا و مؤثر اطلاعات وب دانلود عنوان پاورپوینت:دانلود پاورپوینت بررسی بازيابی كارا و مؤثر اطلاعات وبفرمت: پاورپوینت قابل ویرایشتعداد اسلاید: 61پاورپوینت کامل و آماده ارائه ‌چکیده محتوای فایل  فهرست مطالب:مقدمهدستاوردهاي اين پروژهكاوش متمركز وبكاوش متمركز وب با…

 • تست غیر مخرب Phased Array

  تست غیر مخرب Phased Array دانلود تست غیر مخرب Phased Array دسته: مکانیک بازدید: 9 بار فرمت فایل: ppt حجم فایل: 1975 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 46 روش Phased Array كه اصول آن همانند روش UT است و تفاوت اصلی…

 • تأثير زوج درمانگري اسلامي در افزايش خودشناسي، جهت گيري مذهبي و سازگاري زناشويي زوج هاي ناسازگار

  تأثير زوج درمانگري اسلامي در افزايش خودشناسي، جهت گيري مذهبي و سازگاري زناشويي زوج هاي ناسازگار دانلود بخشی از چكيده:در اين پژوهش كه از نوع پژوهش شبه آزمايشي است به منظور دستيابي به داده هاي علمي در جنبه كاربردي، اثر…

 • ارزیابی آسیب های زیست محیطی احداث سد البرز در استان مازندران با استفاده از روش آزمون انتخاب

  ارزیابی آسیب های زیست محیطی احداث سد البرز در استان مازندران با استفاده از روش آزمون انتخاب دانلود دانلود مقاله رشته محیط زیست ارزیابی آسیب های زیست محیطی احداث سد البرز در استان مازندران با استفاده از روش آزمون انتخاب…

 • دانلود تحقیق کمک پایان نامه بتن بازیافتی

  دانلود تحقیق کمک پایان نامه بتن بازیافتی دانلود دانلود تحقیق کمک پایان نامه با موضوع بتن بازیافتی که شامل 60 صفحه و بشرح زیر میباشد:نوع فایل : Wordفهرست محتوا و مقدمه بتن بازیافتیمقدمهامروزه استفاده از بتن هاي بازيافتي به يكي از مهم ترين مسائل تبديل شده…

 • پاورپوینت طراحی سیستم خبره فازی پیش بینی سرطان سینه با نرم افزار فازی-کلیپس+ فایل پیاده سازی

  پاورپوینت طراحی سیستم خبره فازی پیش بینی سرطان سینه با نرم افزار فازی-کلیپس+ فایل پیاده سازی دانلود پاورپوینت طراحی سیستم خبره فازی پیش بینی سرطان سینه با نرم افزار فازی-کلیپس+ فایل پیاده سازی دسته بندي : کارآفرینی » کامپیوتر و…

 • مقاله ترجمه شده رهبری تحول آفرین و بازارگرایی: استراتژیهای رقابتی

  مقاله ترجمه شده رهبری تحول آفرین و بازارگرایی: استراتژیهای رقابتی دانلود مقاله ترجمه شده رهبری تحول آفرین و بازارگرایی: استراتژیهای رقابتی دسته بندي : علوم انسانی » مدیریت جزئیات و دریافت توضیحات:مقاله ترجمه شده رهبری تحول آفرین و بازارگرایی: مفاهیمی…

 • پاورپوینت سرويس اطلاعات هواشناسی كشاورزی جهانی

  پاورپوینت سرويس اطلاعات هواشناسی كشاورزی جهانی دانلود دانلود پاورپوینت سرويس اطلاعات هواشناسی كشاورزی جهانی  جهت رشته  کشاورزی  در قالب 14 اسلاید و با فرمت pptx به صورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش         در اكتبر…

 • پروپوزال فساد اداری در سازمان و ارائه چارچوبی جهت کاهش آن

  پروپوزال فساد اداری در سازمان و ارائه چارچوبی جهت کاهش آن دانلود هدف از این پروپوزال پایان نامه فساد اداری ، طراحي ساختار سازماني مناسب در جهت كاهش فساد اداري در بانک ملی می باشد.پس از بررسی فساد اداری در سازمان…

 • پاورپوینت (اسلاید) سقف کاذب

  پاورپوینت (اسلاید) سقف کاذب دانلود پاورپوینت (اسلاید) سقف کاذب دسته بندي : فنی و مهندسی » معماری جزئیات و دریافت توضیحات:پاورپوینت با عنوان سقف کاذب ، در 18 اسلاید، مناسب برای دانشجویان ، دانش آموزان و محققینبخشی از متن:سقف کاذبشاخه‌ای…

 • تحقیق جرم و مجازات از دیدگاه دین مبین اسلام

  تحقیق جرم و مجازات از دیدگاه دین مبین اسلام دانلود دانلود تحقیق با موضوع جرم و مجازات از دیدگاه دین مبین اسلام،در قالب word و در 42 صفحه، قابل ویرایش، شامل:مقدمهسه عنصر مشترک در هر جرمجرم عمدیجرم غيرعمدیانواع جرمموارد قانونی…

 • پاورپوینت بوقلمون

  پاورپوینت بوقلمون دانلود پاورپوینت بوقلمون دسته بندي : فنی و مهندسی » کشاورزی و زراعت جزئیات و دریافت توضیحات:دانلود پاورپوینت با موضوع بوقلمون ،در قالب ppt و در 19 اسلاید، قابل ویرایش.بخشی از متن پاورپوینت:تاریخچه اهلی شدن :بوقلمون بزرگترین و…

 • گزارش كارآموزی كامپیوتر ـ رایانه كار درجه 1 ـ 100

  گزارش كارآموزی كامپیوتر ـ رایانه كار درجه 1 ـ 100 دانلود گزارش كارآموزی كامپیوتر ـ رایانه كار درجه 1 ـ 100 دسته: کارآموزی بازدید: 9 بار فرمت فایل: doc حجم فایل: 3680 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 80 گزارش كارآموزی كامپیوتر…

 • آموزش ساخت سایت اختصاصی

  آموزش ساخت سایت اختصاصی دانلود آموزش ساخت سایت اختصاصی دسته بندي : وب و برنامه نویسی » طراحی وب جزئیات و دریافت توضیحات:مجموعه آموزش ساخت سایت اختصاصی (با وردپرس) .آیا می خواهید برای خودتان یک سایت داشته باشید؟یک سایت با…

 • دانلود پاورپوینت خطرسنجی سکته های قلبی و عروقی

  دانلود پاورپوینت خطرسنجی سکته های قلبی و عروقی دانلود دانلود پاورپوینت خطرسنجی سکته های قلبی و عروقی جهت رشته پزشکی در قالب 26 اسلاید و با فرمت pptx به صورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش      …

 • دانلود پاورپوینت مفاهیم سیستم های اطلاعاتی مدیریت

  دانلود پاورپوینت مفاهیم سیستم های اطلاعاتی مدیریت دانلود عنوان پاورپوینت:دانلود پاورپوینت مفاهیم سیستم های اطلاعاتی مدیریتفرمت: پاورپوینت قابل ویرایشتعداد اسلاید: 38تم زیبا و متناسب با موضوعپاورپوینت کامل و آماده ارائه فهرست مطالب: خودروى هوندافازها وفرآيندهاي SDLCبررسی دلایل نياز به سيستم جديدارزيابي…

 • دانلود فایل پیچ متریک سر مربعی 8

  دانلود فایل پیچ متریک سر مربعی 8 دانلود دانلود فایل سه بعدی پیچ متریک سر مربعیقابل استفاده در کتیا و سالیدورکفرمت stpاستاندارد DIN 480   پرداخت و دریافت فایل برچسب ها: دانلود فایل سه بعدی پیچ متریک سر مربعی دانلود…

 • پیشینه تحقیق و مبانی نظری انواع سازگاری 38 صفحه

  پیشینه تحقیق و مبانی نظری انواع سازگاری 38 صفحه دانلود این نوشتار مبانی نظری و پیشینه تحقیق انواع سازگاری را در پژوهش های داخلی و خارجی مورد بررسی قرار می دهد.      سازگاری به لحاظ نظری، سازه‌ی متنوع و…

 • مقاله عزت نفس و مقوله خود ارزشمندی

  مقاله عزت نفس و مقوله خود ارزشمندی دانلود مقاله عزت نفس و مقوله خود ارزشمندی دسته: روانشناسی بازدید: 7 بار فرمت فایل: doc حجم فایل: 55 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 44 مقاله عزت نفس و مقوله خود ارزشمندی قیمت فایل…

 • تحقیق بور در خاك

  تحقیق بور در خاك دانلود تحقیق بور در خاك دسته: کشاورزی بازدید: 7 بار فرمت فایل: doc حجم فایل: 46 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 70 مقدمه ا همیت اقتصادی بور دركشاورزی وباغبانی ومسائل مربوط به درخت كاری وجنگل كاری از…

 • پاورپوینت آزمایش تجزیه آسفالت در 29 اسلاید

  پاورپوینت آزمایش تجزیه آسفالت در 29 اسلاید دانلود در این پروژه پاورپوینت آزمایش تجزیه آسفالت در 29 اسلاید کاملا قابل ویرایش به طور کامل و جامع همراه با شکل و تصاویر و شرح آزمایش طبق موارد زیر ارایه شده است:1-…

 • مدل مدیریت کیفیت برای موقعیت اضطراری بر اساس 6Sigma

  مدل مدیریت کیفیت برای موقعیت اضطراری بر اساس 6Sigma دانلود   پرداخت و دریافت فایل برچسب ها: مهندسی صنایع 6 سیگما مدیریت مقاله

 • پاورپوینت روستای اردبیلک

  پاورپوینت روستای اردبیلک دانلود دانلود پاورپوینت روستای اردبیلک جهت رشته ی معماری در قالب 9 اسلاید و با فرمت pptx به صورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش       روستای اردبیلک در 48 درجه و45 دقیقه تا…

 • دانلود پاورپوینت کتاب سازماندهی و تشکیلات ریچارد ال دفت

  دانلود پاورپوینت کتاب سازماندهی و تشکیلات ریچارد ال دفت دانلود دانلود پاورپوینت کتاب سازماندهی و تشکیلات ریچارد ال دفت جهت رشته مدیریت در 251 اسلاید و با فرمت pptx  بصورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش      …