مقاله تأثیر مدیریت دانش و توانمند سازی کارکنان در سازمان (مطالعه¬ی موردی منطقه¬ی آزاد تجاری و صنعتی ارس خدا آفرین)

مقاله تأثیر مدیریت دانش و توانمند سازی کارکنان در سازمان (مطالعه¬ی موردی منطقه¬ی آزاد تجاری و صنعتی ارس خدا آفرین)

دانلود

مقاله تأثیر مدیریت دانش و توانمند سازی کارکنان در سازمان (مطالعه¬ی موردی منطقه¬ی آزاد تجاری و صنعتی ارس خدا آفرین) دسته: مدیریت بازدید: 7 بار فرمت فایل: docx حجم فایل: 659 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 108 مقاله حاضر در 108 صفحه با رعایت تمامی اصول مقاله نگاری در 5 فصل با وسواس تمام جهت ارائه در مقاطع ارشد مدیریت و کارشناسی مدیریت آماده گردیده تهیه گردیده در ضمن فهرست مطالب در توضیحات کامل آمده است قیمت فایل فقط 27,500 تومان پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود. پرداخت و دانلود فهرست مطالبعنوان                                                                                                                                        صفحهچكیده 1فصـل اول: كلیـات تحقیـق                            1ـ1) مقدمه. 21-2) بیان مساله. 41ـ3) اهمیت و ضرورت تحقیق.. 51ـ4) اهداف تحقیق.. 61ـ5) سؤالات تحقیق.. 61 ـ 6) فرضیه‌های تحقیق.. 61 ـ 7) تعاریف مفهومی و عملیاتی متغیرها و واژه‌های كلیدی.. 71- 8) قلمرو تحقیق.. 91ـ8ـ1) قلمرو زمانی تحقیق.. 91ـ8ـ2) قلمرو موضوعی تحقیق.. 91ـ8ـ3) قلمرو مكانی تحقیق.. 9فصل دوم: مروری بر ادبیات نظری و پیشینه تحقیق2ـ1) مقدمه. 112-2) مدیریت دانش… 122-2-1) داده، اطلاعات، دانش و خرد. 122-2-2) انواع دانش… 142-2-2-1) انواع دانش از نظر نوناکا 142-2-2-2) انواع دانش از نظر ماشلوپ… 152-2-3) تعاریف مدیریت دانش… 162-2-4) اهداف مدیریت دانش… 182-2-5) راهبردهای مدیریت دانش… 182-2-6) ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ داﻧﺶ… 192-2-7) الزامات اجرایی مدیریت دانش… 192-2-8) کارایی مدیریت دانش… 212-2-9) فرهنگ سازمانی و مدیریت دانش… 222-2-10) اهمیت نیاز به مدیریت دانش در سازمان های دولتی.. 222-2-11) عناصر مهم در چارچوب مدیریت دانش در بخش دولتی.. 232-2-12) چرخة مدیریت دانش… 242-2-12-1) خلق دانش… 242-2-12-2) ذخیره دانش… 272-2-12-3) تسهیم دانش… 272-2-12-4) کاربرد دانش… 282-2-13) اصول و فرایندها مدیریت دانش… 282-2-14) مدلهای مدیریت دانش… 352-2-14-1) فرآیندهای مدیریت دانش نوناکا 352-2-14-2) مدل تلفیقی فرایندهای مدیریت دانش دالکیر. 362-2-14-3) مدل پایه‌های ساختمان مدیریت دانش پروبست و همکاران. 362-2-14-4) مدل گاپا و لایر. 382-2-14-5) مدل گالاگان. 392-2-14-6) مدل جاشاپارا 392-2-14-7) مدل زعفریان و همکاران. 392-2-14-8) مدل پک من.. 402-2-15) فرایندهای مدیریت دانش مورد استفاده در این تحقیق.. 412-2-15-1) دانش‌آفرینی.. 412-2-15-2) جذب دانش… 422-2-15-3) سازماندهی دانش… 422-2-15-4) انتشار دانش… 422-2-15-5) ذخیره و نگهداری دانش… 422-2-15-6) کاربرد و بهره‌گیری دانش… 422-2-16) سرمایة فرهنگی.. 432-2-17) مدیریت دانش در منابع انسانی.. 442-2-18) مدیریت دانش در مقابل مدیریت اطلاعات… 442-3) توانمندسازی.. 462-3-1) ضرورت توانمندسازی نیروی انسانی در سازمان ها 472-3-2) اهداف توانمندسازی کارکنان. 482-3-3) رویکردهای توانمندسازی.. 492-3-3-1) رویکرد ساختاری.. 492-3-3-2) رویکرد روانشناختی.. 492-3-4) متغیرهای مرتبط با توانمندسازی روانشناختی.. 512-3-5) عوامل مؤثر بر توانمندسازی.. 512-3-6) ابعاد توانمندسازی روانشناختی.. 522-3-7) مدل توانمندسازی گائو. 562-3-8) مدل توانمندسازی مگ لاگان و نل.. 562-3-9) مدل توانمندسازی نولر. 562-3-10) استراتژیهای توانمندسازی.. 572-3-10-1) استراتژی افزایش آگاهی جمعی از طریق داستان گویی.. 572-3-10-2) استراتژی آموزش مهارتهای حل مساله. 572-3-10-3) استراتژی آموزشهای مهارتهای پشتیبانی و تجهیز منابع. 582-4) پیشینة تحقیق.. 582-4-1) تحقیقات انجام شده در داخل كشور. 582-4-2) تحقیقات انجام شده در خارج از كشور. 64فصل سوم: روش تحـقیـق3ـ1) مقدمه. 673-2) روش تحقیق.. 673 ـ3) جامعه و نمونة آماری.. 683ـ4) ابزار گردآوری داده‌ها 683-5) روائی و پایائی ابزار سنجش… 723-5-1) روائی ابزار سنجش… 723-5-2) پایائی ابزار سنجش… 723ـ6) روش تجزیه و تحلیل داده‌ها 73فصل چهارم: تجزیه و تحلیل یافته‌های تحقیق4ـ1) مقدمه. 744-2) توصـیف آماری شاخصهای جمعیت شناختی پرسشنامه. 764 ـ3) توصـیف آماری شاخصهای مركزی و پراكندگی متغیرهای تحقیق.. 784-3-1) توصیف آماری شاخصهای مركزی و پراكندگی متغیر توانمندسازی.. 784-3-2) توصیف آماری شاخصهای مركزی و پراكندگی متغیر مدیریت دانش… 784-3-3) توصیف آماری شاخصهای مركزی و پراكندگی متغیر تفویض اختیار. 794-3-4) توصیف آماری شاخصهای مركزی و پراكندگی متغیر تشویق و اعطاء پاداش… 794-3-5) توصیف آماری شاخصهای مركزی و پراكندگی متغیر اجرای نظام پیشنهادات… 794-3-6) توصیف آماری شاخصهای مركزی و پراكندگی متغیر بهبود عملكرد كاركنان. 804-4) تجـزیه و تحلیل استنباطی داده‌های آماری (آزمون فرضیه‌های تحقیق) 81فصل پنجم: نتیجه‌گیری و پیشنهادات5ـ1) مقدمه. 865 ـ2) بحث و نتیـجه‌گیری.. 865ـ3) پیشنهادها 875 ـ 4) محدودیت‌ها و مشكلات تحقیق.. 89منابع. 90پیوست… 95فهرست جداولعنوان                                                                                                                                     صفحهجدول (2-1): تعاریف مختلف دانش… 13جدول (2-2): چهار نوع تعامل بین دانش… 25جدول (2-3): حالتهای چهارگانة تبدیل دانش در مدل نوناكا 26جدول (2-4): انواع فرآیندهای مدیریت دانش… 34جدول (2-5): تفاوت بین مدیریت اطلاعات و مدیریت دانش… 45جدول (2-6): مقایسه رویكرد ساختاری توانمندسازی با رویكرد روانشناختی.. 50جدول (2-7): نظرات مختلف درباره ابعاد توانمندسازی.. 52جدول (2-8): مدل توانمندسازی نولر. 57جدول (3-1): پایایی متغیرهای تحقیق.. 72جدول ( 4-1): توزیع فراوانی و درصد پاسخهای نمونة آماری به سؤال جنسیت… 76جدول (4-2): توزیع فراوانی و درصد پاسخهای نمونة آماری به سؤال میزان تحصیلات… 77جدول (4-3): توزیع فراوانی و درصد پاسخهای نمونه آماری به متغیر توانمندسازی.. 78جدول (4-4): توزیع فراوانی و درصد پاسخهای نمونه آماری به متغیر مدیریت دانش… 78جدول (4-5): توزیع فراوانی و درصد پاسخهای نمونه آماری به متغیر تفویض اختیار. 79جدول (4-6): توزیع فراوانی و درصد پاسخهای نمونه آماری به متغیر تشویق و اعطاء پاداش… 79جدول (4-7): توزیع فراوانی و درصد پاسخهای نمونه آماری به متغیر اجرای نظام پیشنهادات… 79جدول (4-8): توزیع فراوانی و درصد پاسخهای نمونه آماری به متغیر بهبود عملكرد كاركنان. 80جدول (4- 9): نتایج آزمون كولموگوروف – اسمیرنوف… 80جدول (4-10): آزمون فرضیة اصلی.. 81جدول (4-11): آزمون فرضیة اصلی.. 82جدول (4-12): آزمون فرضیة فرعی.. 82جدول (4-13): آزمون فرضیة فرعی.. 83جدول (4-14): آزمون فرضیة فرعی.. 84فهرست نمودارهاعنوانصفحهنمودار (4‌- 1): درصد پاسخهای نمونة آماری به سؤال جنسیت… 76نمودار (4‌-2): درصد پاسخهای نمونة آماری به سؤال میزان تحصیلات… 77فهرست اشکالعنوان                                                                                                                                     صفحهشکل (2-1): سلسله مراتب دانش… 14شکل (2-2): فرآیندهای مدیریت دانش… 35شکل (2-3): مدل تلفیقی فرایندهای مدیریت دانش… 36شکل (2-4): مدل پایه‌های ساختمان مدیریت دانش… 38شکل (2-5): ابعاد توانمندسازی.. 53چكیدهامروزه سازمانها دریافته‌اند كه هیچ چیز بــــه اندازه دانایی نمی‌تواند آنها را در دنیای رقابتی امروز پایدار نگه دارد، لذا بیش از هر چیز كاركنان سازمان به عنوان صاحبان دانایی و مهمترین سرمایة سازمان مورد توجه قرار گرفته‌ و مدیریت دانش بعنوان ابزاری كه می‌تواند دانایی موجود را گردآوری و نظم و پویایی بخشیده و در كل سازمان اشاعه دهد، اهمیت یافته است. لذا تحقیق حاضر كه با هدف بررسی تأثیر مدیریت دانش و توانمندسازی کارکنان در منطقه آزاد تجاری و صنعتی ارس خداآفرین انجام گرفته است، به دنبال یافتن پاسخی مناسب برای این سؤال است که بکارگیری مدیریت دانش و توانمندسازی کارکنان در منطقه آزاد تجاری و صنعتی ارس خداآفرین چه تأثیری بر عمكرد كاركنان خواهد داشت؟ به منظور آزمون فرضیه‌های تحقیق با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون و آمارة آزمون t، برای هر یك از متغیرهای تحقیق پرسشنامه‌های استاندارد لاوسون (ستجش شاخصهای مدیریت دانش)، اسپریتزر (سنجش شاخصهای توانمندسازی) و آزاده‌دل و همكاران (سنجش شاخصهای بهبود عملكرد كاركنان) و با استفاده از روش نمونه‌گیری تصادفی ساده در اختیار کلیة كاركنان و مدیران سازمان منطقه آزاد تجاری و صنعتی ارس خدا آفرین به تعداد 140 نفر قرار گرفت. نتایج حاصل از آزمون فرضیه‌های تحقیق نشان داد كه؛فرضیه اصلی 1: توانمندسازی موجب بهبود عملكرد كاركنان گردیده است.فرضیه اصلی 2: مدیریت دانش موجب بهبود عملكرد كاركنان گردیده است.فرضیه فرعی 1: تفویض اختیار موجب بهبود عملكرد كاركنان گردیده است.فرضیه فرعی 2 : تشویق و اعطاء پاداش موجب بهبود عملكرد كاركنان گردیده است.فرضیه فرعی 3 : اجرای نظام پیشنهادات موجب بهبود عملكرد كاركنان گردیده است.واژه‌های كلیدی: مدیریت دانش، توانمندسازی، بهبود عملكرد كاركنان، اقتصاد دانایی محور قیمت فایل فقط 27,500 تومان پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود. پرداخت و دانلود
برچسب ها : مقاله تأثیر مدیریت دانش و توانمند سازی کارکنان در سازمان (مطالعه¬ی موردی منطقه¬ی آزاد تجاری و صنعتی ارس خدا آفرین) , مقاله مدیریت دانش، توانمندسازی، بهبود عملكرد كاركنان، اقتصاد دانایی محور
نظرات کاربران در مورد این کالا
تا کنون هیچ نظری درباره این کالا ثبت نگردیده است.
ارسال نظر

 • پاورپوینت آموزش تدریس درس 2 فارسی هشتم

  پاورپوینت آموزش تدریس درس 2 فارسی هشتم دانلود دانلود پاورپوینت آموزش تدریس درس 2 فارسی هشتم به دانش آموزان کلاس هشتم متوسطه اول در قالب 14 اسلاید و با فرمت pptx بصورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش  …

 • كنفرانس ملي قانونگذاران سياسي

  كنفرانس ملي قانونگذاران سياسي دانلود كنفرانس ملي قانونگذاران سياسي    تلفنهاي همراه و ايمني بزرگراهها نوشته شده توسط Matt Sundeen رئيس اصلي برنامه: ارتباط بين جلب توجه راننده و ايمني بزرگراهها مساله قابل توجهي براي قانونگذاران در ايالات متحده مي…

 • فایل اتوکد پلان معماری طبقه اول آپارتمان مسکونی 5 طبقه کامل قابل ویرایش

  فایل اتوکد پلان معماری طبقه اول آپارتمان مسکونی 5 طبقه کامل قابل ویرایش دانلود فایل اتوکد پلان معماری طبقه اول آپارتمان مسکونی 5 طبقه کامل قابل ویرایش دسته: معماری بازدید: 3 بار فرمت فایل: dwg حجم فایل: 59 کیلوبایت تعداد…

 • بررسی آمار نمرات ریاضی دانشجویان پسر و دختر

  بررسی آمار نمرات ریاضی دانشجویان پسر و دختر دانلود فهرست مطالب:نمرات نهايي درس رياضي 20 دانشجوي دختر و پسر ميانگين و انحراف معيار و ميانگين و ميانه و مد و ... نمودار ميله اي فراوانينمودار فراواني تعداد دانشجويان دختر و…

 • دانلود مقاله تاثير چگالي حجمي Co بر نسبت Kβ/ Kα درآناليز XRF

  دانلود مقاله تاثير چگالي حجمي Co بر نسبت Kβ/ Kα درآناليز XRF دانلود دانلود مقاله تاثير چگالي حجمي Co بر نسبت Kβ/ Kα درآناليز XRFنوع فایل : Word تعداد صفحات : 10چکیده:شدت نسبی خطوط Kα وKβ برای عنصر کبالت در آنالیز اسپکترومتری XRF نمونه هاي ضخيم…

 • دانلود پروپوزال مدیریت - ارتباط دانش و نوآوری و اعتماد سازمانی

  دانلود پروپوزال مدیریت - ارتباط دانش و نوآوری و اعتماد سازمانی دانلود پروپوزال کامل و آماده فرمت ورد قابل ویرایش نگارش حرفه ای براساس اصول پروپوزال نویسی: منبع نویسی داخل متن و پاورقی تعداد صفحات: 24 شامل: مقدمه بیان مسئله…

 • پروپوزال آماده ارشد علوم اجتماعی تاثير سرمايه اجتماعي در توسعه پايدار شهري

  پروپوزال آماده ارشد علوم اجتماعی تاثير سرمايه اجتماعي در توسعه پايدار شهري دانلود پروپوزال کامل و آماده فرمت ورد قابل ویرایش نگارش حرفه ای براساس اصول پروپوزال نویسی: منبع نویسی داخل متن و پاورقی مقدمه بیان مسئله پیشینه تحقیق و…

 • دانلود پاورپوینت دفع تلفات طیور

  دانلود پاورپوینت دفع تلفات طیور دانلود سمینار دفع تلفات طیور تعداد اسلاید : 16  پرندگان تلف شده منبع بسیار خطرناک انتقال عوامل بیماری زا به پرندگان زنده موجود در سالن می باشند نحوه معدوم کردن تلفات در مرغداری  نیازمند فضا…

 • پاورپوینت (اسلاید) معماری رنسانس

  پاورپوینت (اسلاید) معماری رنسانس دانلود پاورپوینت (اسلاید) معماری رنسانس دسته بندي : فنی و مهندسی » معماری جزئیات و دریافت توضیحات:پاورپوینت با عنوان معماری رنسانس، در 36 اسلاید، مناسب برای دانشجویان، دانش آموزان و محققینبخشی از متن:کلمه رنسانس به معنی…

 • پروژه اب و فاضلاب همراه با نرم افزار و دستی

  پروژه اب و فاضلاب همراه با نرم افزار و دستی دانلود   پرداخت و دریافت فایل برچسب ها: پروژه فاضلاب همراه نرم افزار دستی

 • راهکارها و قدمهای حسابداری پیمانكاری و بررسی مالیات و گزارشهای آن

  راهکارها و قدمهای حسابداری پیمانكاری و بررسی مالیات و گزارشهای آن دانلود دانلود پایان نامه رشته حسابداری راهکارها و قدمهای حسابداری پیمانكاری و بررسی مالیات و گزارشهای آن   پیشگفتار :  تدوین مطالبی دربارة نحوة حسابداری انواع فعالیت های اقتصادی…

 • ضرورت حفاظت از محیط زیست و ارائه راهکارهای آموزشی

  ضرورت حفاظت از محیط زیست و ارائه راهکارهای آموزشی دانلود دانلود پایان نامه رشته محیط زیست ضرورت حفاظت از محیط زیست و ارائه راهکارهای آموزشی     مقدمه:  در سرزمین ما، مقوله محیط زیست و در پیوند مستقیم با آن،…

 • جزوه زبان پزشکی (قسمت اول) رشته تغذیه

  جزوه زبان پزشکی (قسمت اول) رشته تغذیه دانلود جزوه زبان پزشکی (قسمت اول) رشته تغذیه دسته: علوم پزشکی بازدید: 10 بار فرمت فایل: pdf حجم فایل: 9047 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 286 این جزوه درمورد زبان پزشکی رشته تغذیه است…

 • بررسی مبانی سیاست خارجی ژاپن

  بررسی مبانی سیاست خارجی ژاپن دانلود بررسی مبانی سیاست خارجی ژاپن کلیاتی پیرامون ژاپن در قدیم، ژاپن را یاماتو  می گفتند و در بعضی کتب وا  نیز آورده اند. می گویند که اولین بار چینی ها از ژاپن به نام…

 • طرح توجیه فنی ، مالی و اقتصادی پرورش و نگهداری زنبور عسل

  طرح توجیه فنی ، مالی و اقتصادی پرورش و نگهداری زنبور عسل دانلود طرح توجیه فنی ، مالی و اقتصادی پرورش و نگهداری زنبور عسل دسته: طرح توجیهی دامی بازدید: 4 بار فرمت فایل: doc حجم فایل: 18 کیلوبایت تعداد…

 • دانلود پاورپوینت بررسی سایبانهای ساختمانی و تعیین تاثیر آنها بر بارهای برودتی ساختمان

  دانلود پاورپوینت بررسی سایبانهای ساختمانی و تعیین تاثیر آنها بر بارهای برودتی ساختمان دانلود دانلود پاورپوینت بررسی سایبانهای ساختمانی و تعیین تاثیر آنها بر بارهای برودتی ساختمان دسته: معماری بازدید: 3 بار فرمت فایل: pptx حجم فایل: 3587 کیلوبایت تعداد…

 • تابعیت رأی داوری

  تابعیت رأی داوری دانلود دانلود پژوهش رشته حقوق تابعیت رأی داوری               چکیده این یک قاعده مسلم بین‌المللی است که آرای داوری واجد تابعیت هستند، اگرچه تحقق عملی آن‌ها بدون تابعیت نیز، در صورت…

 • نقشه ی زمین شناسی شهرستان گیلانغرب

  نقشه ی زمین شناسی شهرستان گیلانغرب دانلود نقشه ی زمین شناسی شهرستان گیلانغرب دسته: جغرافیا بازدید: 6 بار فرمت فایل: rar حجم فایل: 55 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 1 شیپ فایل زمین شناسی شهرستان گیلانغرب این فایل در محیط نرم…

 • طرح توجیهی پرورش گاومیش سال 97

  طرح توجیهی پرورش گاومیش سال 97 دانلود طرح توجیهی پرورش گاومیش سال 97 دسته بندي : کارآفرینی » دام و طیور جزئیات و دریافت توضیحات:طرح توجیه فنی مالی و اقتصادی گاومیش پرواری 300 راسی بروز شده سال 1397، در قالب…

 • شیپ فایل آبراهه های استان خراسان جنوبی

  شیپ فایل آبراهه های استان خراسان جنوبی دانلود مشخصات سیستم تصویر:Geographic Coordinate System: GCS_International_1924Datum: D_International_1924Prime Meridian: GreenwichAngular Unit: Degree   پرداخت و دریافت فایل برچسب ها: استان خراسان جنوبی نقشه آبراهه ها آبراهه های استان ها شیپ فایل آبراهه ها…

 • عملکرد معاونت اجرایی در مدارس

  عملکرد معاونت اجرایی در مدارس دانلود بخشی از مقدمه:یکی از اقدامات مثبتی که در زمان وزارت آقای حاجی‌بابایی صورت گرفت‌، ارتقای جایگاه دفتر داران مدارس به سمت "معاون اجرایی مدارس" بود. سابقا‌، دفتر داران طبقه فراموش شده ای در مدارس…

 • مبانی نظری و پیشینه تحقیق مدیریت ارتباط با مشتری از طريق رسانه سيار 64 صفحه

  مبانی نظری و پیشینه تحقیق مدیریت ارتباط با مشتری از طريق رسانه سيار 64 صفحه دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق مدیریت ارتباط با مشتری از طريق رسانه سيار mCRM     مقدمه مبانی نظری مدیریت ارتباط با مشتری :  …

 • پاورپوینت ارزیابی نقش حساس بازاریابی در عملکرد سازمان

  پاورپوینت ارزیابی نقش حساس بازاریابی در عملکرد سازمان دانلود پاورپوینت ارزیابی نقش حساس بازاریابی در عملکرد سازمان دسته بندي : علوم انسانی » مدیریت جزئیات و دریافت توضیحات:پاورپوینت ارائه کلاسی رشته مدیریت با عنوان " ارزیابی نقش حساس بازاریابی در…

 • کارآموزی: شرکت پیکسل رایانه

  کارآموزی: شرکت پیکسل رایانه دانلود کارآموزی: شرکت پیکسل رایانه دسته: کارآموزی بازدید: 5 بار فرمت فایل: doc حجم فایل: 415 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 18 این شرکت ارایه خدمات کامپیوتری از قبیل نصب ویندوز2003 سرور برنامه نویسی به زبان c…

 • پکیج یونیتی اصل 2D Toolkit

  پکیج یونیتی اصل 2D Toolkit دانلود دوستان عزیز این پکیج ها صد در صد اصل هستند و از سایت اصلی آن یعنی http://www.asssetstore.unity3d.com خریداری شده، به دلیل تحریم ایران این سایت در دسترس کاربران ایرانی نیست و برای خرید پکیج…

 • پاورپوینت-بررسی علل تعارض والدین با کودکان و نوجوانان-60 اسلاید-pptx

  پاورپوینت-بررسی علل تعارض والدین با کودکان و نوجوانان-60 اسلاید-pptx دانلود •عدم توافق و مخالفت دو فرد با یکدیگر ، ناسازگاری نظرات و اهداف و رفتاری که در جهت مخالف دیگری صورت می گیرد و همین طور ستیزه ای است بین…

 • مقاله کارشناسی رشته الهیات مربوط به جایگاه خانواده در اسلام- 140 ص

  مقاله کارشناسی رشته الهیات مربوط به جایگاه خانواده در اسلام- 140 ص دانلود مقاله کارشناسی رشته الهیات مربوط به جایگاه خانواده در اسلام- 140 ص دسته: فقه و حقوق اسلامی بازدید: 6 بار فرمت فایل: docx حجم فایل: 193 کیلوبایت…

 • نقدی بر معیارهای حسابداری ارزیابی عملکرد و پیشنهاد معیارهای ارزش افزوده اقتصادی و جریان های آزاد نقدی برای گزارشگری ارزش های واحد تجاری

  نقدی بر معیارهای حسابداری ارزیابی عملکرد و پیشنهاد معیارهای ارزش افزوده اقتصادی و جریان های آزاد نقدی برای گزارشگری ارزش های واحد تجاری دانلود نقدی بر معیارهای حسابداری ارزیابی عملکرد و پیشنهاد معیارهای ارزش افزوده اقتصادی و جریان های آزاد…

 • پروپوزال آماده روانشناسی ارتباط تئوری ذهن با هوش هیجانی

  پروپوزال آماده روانشناسی ارتباط تئوری ذهن با هوش هیجانی دانلود فرمت ورد قابل ویرایش نگارش حرفه ای براساس اصول پروپوزال نویسی: منبع نویسی داخل متن و پاورقی تعداد صفحات: 28 شامل: مقدمه بیان مسئله پیشینه تحقیق کامل: خارجی و داخلی…

 • گزارش کارآموزی عمران در دانشگاه آزاد

  گزارش کارآموزی عمران در دانشگاه آزاد دانلود بخشی از متن:برای ساختمان های کوچک و ساختمان هایی  که از چهار طبقه تجاوز نمی کند  می توان از این نوع ساختمان استفاده نمود. اسکلت اصلی این نوع ساختمان  آجری است و برای…

 • پاورپوینت اصول ایمنی در ساختمان

  پاورپوینت اصول ایمنی در ساختمان دانلود دانلود پاورپوینت اصول ایمنی در ساختمان جهت رشته ی معماری در قالب 23 اسلاید و با فرمت pptx به صورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش       ایمنی یعنی مصون و…

 • شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان گچساران (واقع در استان کهگیلویه و بویراحمد)

  شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان گچساران (واقع در استان کهگیلویه و بویراحمد) دانلود توضیحات:در جدول توصیفی این شیپ فایل موارد زیر موجود است:- نام شهرستان- مرکز شهرستان- مساحت شهرستان به کیلومتر- محیط شهرستان به کیلومتر- مساحت شهرستان به هکتار  …

 • پاورپوینت سری زمانی

  پاورپوینت سری زمانی دانلود دانلود پاورپوینت با موضوع سری زمانی،در قالب ppt و در 50 اسلاید، قابل ویرایش، شامل:تعریف سری زمانیچرا سری‌های زمانی؟مزایا و معایبهمبستگی بین مشاهدات سری زمانیراهکارهای الگوسازی یا مدل‌سازیایستایی داده‌ها (stationary) Examples of Stationary Time SeriesExample of a…

 • پاورپوینت تقلبات در مواد غذایی

  پاورپوینت تقلبات در مواد غذایی دانلود پاورپوینت تقلبات در مواد غذایی دسته بندي : کارآفرینی » صنایع غذایی جزئیات و دریافت توضیحات:پاورپوینت با موضوع تقلبات در مواد غذایی در 36 اسلاید.بخشی از متن فایل:**با افزایش روز افزون جمعیت تهیه غذای…

 • پاورپوینت (اسلاید) خط تولید سویا

  پاورپوینت (اسلاید) خط تولید سویا دانلود پاورپوینت (اسلاید) خط تولید سویا دسته بندي : فنی و مهندسی » صنایع غذایی جزئیات و دریافت توضیحات:پاورپوینت (اسلاید) با موضوع آشنایی با خط تولید پروتئین سویا، در حجم 13 اسلاید.بخشی از متن:با توجه…