مقاله بررسی اثرات تنش خشكی در مراحل انتهایی رشد بر صفات زراعی و شاخص‌های رشد ارقام بهاره كلزا

مقاله بررسی اثرات تنش خشكی در مراحل انتهایی رشد بر صفات زراعی و شاخص‌های رشد ارقام بهاره كلزا

دانلود

مقاله بررسی اثرات تنش خشكی در مراحل انتهایی رشد بر صفات زراعی و شاخص‌های رشد ارقام بهاره كلزا دسته: کشاورزی بازدید: 6 بار فرمت فایل: docx حجم فایل: 463 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 140 مقاله حاضر در 140 صفحه جهت ارائه در مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد رشته مهندسی کشاورزیزراعت با رعایت تمام اصول مقاله نویسی آماده گردیده است در ضمن فهرست مطالب در زیر آمده است انشالله مورد پسند واقع گردد قیمت فایل فقط 20,900 تومان پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود. پرداخت و دانلود فهرست مطالبعنوان                                                                                               صفحه چکیده…………………………………………………………………………………………………………. 1مقدمه………………………………………………………………………………………………………….. 3فصل اول: كلیات………………………………………………………………………………………….. 61-1- تاریخچه………………………………………………………………………………………………. 71-2- كلیاتی دربارة كلزا………………………………………………………………………………….. 81-3- اهمیت وجایگاه كلزا در ایران……………………………………………………………………. 101-4- سطح زیركشت، تولید وعملكرد كلزا در جهان و ایران…………………………………….. 121-5- تركیب شیمیایی دانه كلزا………………………………………………………………………….. 141-6- خصوصیات گیاه شناسی…………………………………………………………………………… 161-6-1- ریشه……………………………………………………………………………………………. 161-6-2- ساقه…………………………………………………………………………………………….. 171-6-3- برگ…………………………………………………………………………………………….. 181-6-4- گل………………………………………………………………………………………………. 181-6-5- میوه……………………………………………………………………………………………… 181-6-6- دانه كلزا……………………………………………………………………………………….. 191-7- مراحل فنولوژی……………………………………………………………………………………… 191-8- اكولوژی كلزا………………………………………………………………………………………… 191-9- كاشت ………………………………………………………………………………………………… 221-9-1- آماده سازی زمین…………………………………………………………………………….. 221-9-2- تاریخ كاشت………………………………………………………………………………….. 221-9-3- میزان بذر وتراكم بوته………………………………………………………………………. 231-9-4- عمق و ابعاد كاشت………………………………………………………………………….. 231-9-5- روش كاشت………………………………………………………………………………….. 231-10- داشت……………………………………………………………………………………………….. 241-10-1- نیازهای غذایی……………………………………………………………………………… 241-10-2- علف‌های هرز………………………………………………………………………………. 241-10-3- آفات و بیماری‌ها………………………………………………………………………….. 251-11- برداشت…………………………………………………………………………………………….. 261-11-1- خرمن كوبی…………………………………………………………………………………. 261-12- انبار كردن…………………………………………………………………………………………… 27فصل دوم : بررسی منابع…………………………………………………………………………………. 282-1- تنش…………………………………………………………………………………………………… 292-2- تنش خشكی یا تنش آبی…………………………………………………………………………. 292-3- مكانیزم‌های مقاومت به خشكی………………………………………………………………….. 302-4- تنظیم اسمزی………………………………………………………………………………………… 332-5- تأثیر تنش خشكی بر رشد برگ…………………………………………………………………. 342-6- تأثیر تنش خشكی بر رشد ساقه و برگ……………………………………………………….. 352-7- عكس العمل كلزا در برابر تنش خشكی ورژیمهای رطوبتی………………………………. 362-8- تأثیر تنش خشكی بر عملكرد دانه………………………………………………………………. 392-9- تأثیر تنش خشكی بر اجزای عملكرد…………………………………………………………… 412-9-1- تعداد خورجین در گیاه بوته……………………………………………………………….. 412-9-2- تعداد دانه در خورجین……………………………………………………………………… 422-9-3- وزن هزار دانه………………………………………………………………………………… 432-9-4- شاخص برداشت…………………………………………………………………………….. 442-10- تأثیر تنش خشكی بر صفات كیفی……………………………………………………………. 452-10-1- درصد روغن دانه………………………………………………………………………….. 452-11- تجزیه و تحلیل رشد……………………………………………………………………………… 462-11-1- تجمع ماده خشك…………………………………………………………………………. 482-11-2- شاخص سطح برگ……………………………………………………………………….. 49فصل سوم : مواد و روش ها……………………………………………………………………………. 513-1- مشخصات محل اجرای آزمایش………………………………………………………………… 523-2- مشخصات آزمایش…………………………………………………………………………………. 523-2-1- معرفی تیمارها………………………………………………………………………………… 523-2-2- طرح آزمایشی………………………………………………………………………………… 533-2-3- تجزیه آماری………………………………………………………………………………….. 543-3- عملیات زراعی………………………………………………………………………………………. 543-3-1- آماده سازی زمین…………………………………………………………………………….. 543-3-2- کاشت………………………………………………………………………………………….. 543-3-3- داشت………………………………………………………………………………………….. 553-3-4- برداشت………………………………………………………………………………………… 553-4- برآورد شاخص های رشد………………………………………………………………………… 553-4-1- نمونه برداری………………………………………………………………………………….. 563-4-2- تعیین سطح برگ…………………………………………………………………………….. 563-4-3- تعیین وزن خشك برگ و وزن خشك كل…………………………………………….. 563-5- اندازه گیری صفات كمی………………………………………………………………………….. 563-6- اندازه گیری صفات كیفی مورد مطالعه…………………………………………………………. 583-6-1- تعیین درصد روغن دانه……………………………………………………………………. 583-7- تعیین مراحل فنولوژیکی………………………………………………………………………….. 59فصل چهارم : نتایج و بحث…………………………………………………………………………….. 604-1- تأثیر تنش خشكی بر ویژگیهای مورفولوژیكی، ساختاری و زراعی……………………… 614-1-1- ارتفاع بوته…………………………………………………………………………………….. 614-1-2- تعداد شاخه فرعی در بوته…………………………………………………………………. 644-1-3- قطر ساقه………………………………………………………………………………………. 674-1-4- طول خورجین ساقه اصلی…………………………………………………………………. 704-1-5- طول خورجین شاخه فرعی………………………………………………………………… 734-1-6- طول خورجین بوته………………………………………………………………………….. 764-1-7- تعداد خورجین در ساقه اصلی……………………………………………………………. 794-1-8- تعداد خورجین در شاخه فرعی…………………………………………………………… 834-1-9- تعداد خورجین در بوته…………………………………………………………………….. 874-1-10- تعداد دانه در خورجین ساقه فرعی…………………………………………………….. 914-1-11- تعداد دانه در خورجین شاخه فرعی…………………………………………………… 944-1-12- تعداد دانه در خورجین……………………………………………………………………. 984-1-13- وزن هزار دانه………………………………………………………………………………. 1024-1-14- عملكرد دانه…………………………………………………………………………………. 1054-1-15- عملكرد بیولوژیك…………………………………………………………………………. 1094-1-16- شاخص برداشت…………………………………………………………………………… 1134-2- تأثیر تنش خشكی بر روی صفات كیفی………………………………………………………. 1164-2-1- درصد روغن دانه……………………………………………………………………………. 1164-2-2- عملكرد روغن دانه………………………………………………………………………….. 1204-3- تأثیر تنش خشكی بر روی شاخص‌های رشد………………………………………………… 1244-3-1- وزن خشك كل گیاه………………………………………………………………………… 124       4-3-1-1- روندتغییرات وزن خشک کل گیاه درشرایط آبیاری معمول وتنش کم آبی…………….. 124       4-3-1-2- روند تغییرات وزن خشک کل ارقام برتر در شرایط آبیاری معمول………. 125       4-3-1-3- روند تغییرات وزن خشک کل ارقام برتر در شرایط تنش کم آبی…………. 1264-3-2- وزن خشك برگ…………………………………………………………………………….. 128    4-3-2-1- روند تغییرات وزن خشک برگ در شرایط آبیاری معمول و تنش کم آبی.. 128    4-3-2-2- روند تغییرات وزن خشک برگ ارقام برتر در شرایط آبیاری معمول…….. 129    4-3-2-3- روند تغییرات وزن خشک برگ ارقام برتر در شرایط تنش کم آبی………. 1304-3-3- شاخص سطح برگ…………………………………………………………………………. 131       4-3-3-1-روندتغییرات شاخص سطح برگ ارقام کلزادرشرایط آبیاری معمول وتنش کم آبی….. 131      4-3-3-2-روندتغییرات شاخص سطح برگ ارقام برتر در شرایط آبیاری معمول……. 132       4-3-3-3- روند تغییرات شاخص سطح برگ ارقام برتر در شرایط تنش کم آبی……. 1334-4- همبستگی ساده صفات مورد مطالعه…………………………………………………………….. 1344-5- نتیجه گیری كلی…………………………………………………………………………………….. 1384-6- پیشنهادات……………………………………………………………………………………………. 139فهرست منابع……………………………………………………………………………………………….. 140 قیمت فایل فقط 20,900 تومان پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود. پرداخت و دانلود
برچسب ها : مقاله بررسی اثرات تنش خشكی در مراحل انتهایی رشد بر صفات زراعی و شاخص‌های رشد ارقام بهاره كلزا , مقاله بررسی اثرات تنش خشكی در مراحل انتهایی رشد بر صفات زراعی و شاخص‌های رشد ارقام بهاره كلزا
نظرات کاربران در مورد این کالا
تا کنون هیچ نظری درباره این کالا ثبت نگردیده است.
ارسال نظر

 • رويكردهاي قوي و امنيت جمهوري اسلامي

  رويكردهاي قوي و امنيت جمهوري اسلامي دانلود چكيده ت‌ مقدمه: 1 سوال اصلي: 3 سوال فرعي: 3 فرضيه: 3 روش تحقيق: 4 مفاهيم و تعاريف: 5 علل انتخاب موضوع: 7 فصل دوم: 8 چهارچوب تئوريك.... 8 - قوم: 8 ملت:…

 • بررسی حقوق زن و مرد

  بررسی حقوق زن و مرد دانلود دانلود مقاله بررسی حقوق زن و مرداین فایل در قالب Word قابل ویرایش، آماده پرینت و ارائه به عنوان پروژه پایانی می باشد قالب: Word تعداد صفحات: 16توضیحات:فهرستپیشگفتارمقدمهنگاهی به انتخاب همسروضعیت انتخاب همسر در حقوق ایرانانحلال نکاحطرق دستیابی زن…

 • دانلود پروپوزال ارشد نقش انگیزه وابستگی در علاقه به حرفه های کارآفرینی دانشجویان

  دانلود پروپوزال ارشد نقش انگیزه وابستگی در علاقه به حرفه های کارآفرینی دانشجویان دانلود پروپوزال کامل و آماده فرمت ورد قابل ویرایش نگارش حرفه ای براساس اصول پروپوزال نویسی: منبع نویسی داخل متن و پاورقی تعداد صفحات: 20 شامل: مقدمه…

 • نقشه ی زمین شناسی شهرستان کمیجان

  نقشه ی زمین شناسی شهرستان کمیجان دانلود نقشه ی زمین شناسی شهرستان کمیجان دسته: جغرافیا بازدید: 8 بار فرمت فایل: rar حجم فایل: 41 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 1 شیپ فایل زمین شناسی شهرستان کمیجان این فایل در محیط نرم…

 • دانلود پاورپوینت بهداشت و نگهداری مواد غذايي

  دانلود پاورپوینت بهداشت و نگهداری مواد غذايي دانلود دانلود پاورپورینت بهداشت و نگهداری مواد غذایی تعداد اسلاید : 72     متن تعدادی از اسلاید ها به شرح زیر می باشد.   تعريف غذا : به كليه مواد خوردني ،…

 • پاورپوینت آینده پژوهی

  پاورپوینت آینده پژوهی دانلود دانلود پاورپوینت با موضوع آینده پژوهی،در قالب ppt و در 8 اسلاید، قابل ویرایش، شامل:آینده‌ پژوهی (به انگلیسی Futures studies)ضرورت آینده‌ پژوهیتاریخچه آینده‌ پژوهیاهمیت آینده‌ پژوهییک مثال ساده برای معرفی رویکردهای مختلف آینده پژوهیمنابعتوضیحات:این فایل توضیحات…

 • انتقال فایل با زاپیا ی کامپیوتر

  انتقال فایل با زاپیا ی کامپیوتر دانلود انتقال فقط با چند کلیک در موبایل و کامپیوتر اگه از سرعت پایین انتقال فایل ها با بلوتوث یا کارتخوان خسته شده اید و به فکر راهی جایگزین هستید بهتر است زاپیا کامپیوتررا…

 • نمونه سوال تغذیه مصنوعی و سدهای زیرزمینی

  نمونه سوال تغذیه مصنوعی و سدهای زیرزمینی دانلود   پرداخت و دانلود برچسب ها: نمونه سوال تغذیه مصنوعی و سد زیرزمینی مخصوص دانشجویان زمین شناسی_گرایش آب شناسی دسته بندی: علوم پایه » زمین شناسی تعداد مشاهده: 2403 مشاهده فرمت فایل…

 • تحقیق صادرات غیرنفتی و اثرات آن بر اقتصاد ایران

  تحقیق صادرات غیرنفتی و اثرات آن بر اقتصاد ایران دانلود تحقیق صادرات غیرنفتی و اثرات آن بر اقتصاد ایران دسته بندي : علوم انسانی » اقتصاد جزئیات و دریافت توضیحات:پایان نامه رشته اقتصاد با موضوع صادرات غیرنفتی و اثرات آن…

 • جزوه درك عمومی معماری

  جزوه درك عمومی معماری دانلود جزوه درك عمومی معماری دسته: معماری بازدید: 6 بار فرمت فایل: pdf حجم فایل: 9585 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 130 جزوه درك عمومی معماری كه با فرمت پی دی اف در 130 صفحه آماده شده…

 • روش تحقیق در علوم اجتماعی

  روش تحقیق در علوم اجتماعی دانلود چگونه موضوع را پیدا کنمچگونه بیان مسله بنویسیماهداف تحقیقنظریه های روش تحقیق و ابزار تحقیقجمع آوری تحقیقنتیجه گیری   پرداخت و دانلود برچسب ها: بیان مسله اهداف تحقیق روش تحقیق علوم اجتماعی نگارش پایان نامه…

 • دانلود پاورپونت حقوق ارتباط جمعی

  دانلود پاورپونت حقوق ارتباط جمعی دانلود دانلود پاورپونت حقوق ارتباط جمعی دسته: فقه و حقوق اسلامی بازدید: 12 بار فرمت فایل: ppt حجم فایل: 233 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 74 عنوان حقوق ارتباط جمعی قالب بندی پاورپوینت تعداد اسلاید74 محتویات…

 • ميرزا عبدالقادر بيدل دهلوي

  ميرزا عبدالقادر بيدل دهلوي دانلود فهرست مطالب مقدمه سبك هندي و ويژگي هاي آن ويژگي هاي سبك شعر بيدل تصويرهاي پارادوكسي چند نمونه از شعر بيدل تشخيص تركيبات خاص نمونه هايي از شعر بيدل علل پيچيدگي شعر بيدل عرفان حكايت…

 • پایان نامه بررسی نگاه و معنا در هنر عکاسی

  پایان نامه بررسی نگاه و معنا در هنر عکاسی دانلود دانلود پایان نامه رشته عکاسی با موضوع بررسی نگاه و معنا در هنر عکاسیمربوط به رشته : عکاسیفرمت اجرایی : در قالب Wordتعداد صفحات : 90 صفحهتوضیحی مختصر از پایان نامه رشته عکاسی…

 • درمان سریع ریزش مو

  درمان سریع ریزش مو دانلود آیا شما هم از آن دسته هستید که ریزش مو دارید و دلیل و راه درمان آن را نمی دانید؟آیا به پزشک هم مراجعه کرده اید؟یا گمان برده اید ریزش موی شما ارثی است و…

 • پروژه کارآفرینی تولید تویی و توپ لاستیکی

  پروژه کارآفرینی تولید تویی و توپ لاستیکی دانلود خلاصه طرح:در این طرح به بررسی تولید تویی و توپ لاستیکی پرداخته شده است، برای بررسی طرح از روش های آماری و اقتصادی و برآورد های مالی استفاده شده است، این طرح…

 • تحقیق مجازات اعدام براساس كنفرانس بین المللی سیراكیز(ایتالیا)

  تحقیق مجازات اعدام براساس كنفرانس بین المللی سیراكیز(ایتالیا) دانلود تحقیق مجازات اعدام براساس كنفرانس بین المللی سیراكیز(ایتالیا) دسته: فقه و حقوق اسلامی بازدید: 6 بار فرمت فایل: docx حجم فایل: 25 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 22 اعدام شدیدترین مجازاتی است…

 • پاورپوینت سوء مصرف مواد مخدر

  پاورپوینت سوء مصرف مواد مخدر دانلود پاورپوینت سوء مصرف مواد مخدر دسته بندي : علوم انسانی » روانشناسی و علوم تربیتی جزئیات و دریافت توضیحات:پاورپوینت با موضوع سوء مصرف مواد مخدر، در قالب ppt و در 20 اسلاید، قابل ویرایش.بخشی…

 • پاورپوينت فصل هشتم علوم هشتم ابتدايی مبحث توليد مثل در جانوران

  پاورپوينت فصل هشتم علوم هشتم ابتدايی مبحث توليد مثل در جانوران دانلود دانلود پاورپوينت فصل هشتم علوم هشتم ابتدايی مبحث توليد مثل در جانوران در قالب 8 اسلاید و با فرمت pptx بصورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش…

 • مبانی و ادله دفاع مشروع در قانون و منابع اسلامی و پیشینه آن در حقوق ایران

  مبانی و ادله دفاع مشروع در قانون و منابع اسلامی و پیشینه آن در حقوق ایران دانلود درباره اصطلاح دفاع مشروع اظهار نظر های مختلفی شده است. بعضی عنوان (دفاع مشروع) را اصطلاح مناسبی نمی دانند و اصطلاحات دیگری را،…

 • پروپوزال ارشد رشته حقوق در مورد مجازات اسلامی قتل

  پروپوزال ارشد رشته حقوق در مورد مجازات اسلامی قتل دانلود فرمت ورد قابل ویرایش نگارش حرفه ای براساس اصول پروپوزال نویسی: منبع نویسی داخل متن و پاورقی تعداد صفحات: 11 شامل: مقدمه بیان مسئله پیشینه تحقیق: ضرورت و اهمیت موضوع…

 • دانلود مقاله رشته عمران با عنوان تاریخچه سنگ گچ

  دانلود مقاله رشته عمران با عنوان تاریخچه سنگ گچ دانلود دانلود مقاله رشته عمران با عنوان تاریخچه سنگ گچتعداد صفحات : 50 با فرمت ورد و قابل ویرایش توضیح مختصر :حدود ۱۶۰ تا ۲۰۰ میلیون سال پیش دایناسورها به سرزمین های…

 • مبانی نظری و پیشینه تحقیق پیشرفت درسی 49 صفحه

  مبانی نظری و پیشینه تحقیق پیشرفت درسی 49 صفحه دانلود این نوشتار مبانی نظری و پیشینه تحقیق پیشرفت درسی دانش آموزان را در پژوهش های داخلی و خارجی مورد بررسی قرار می دهد.         مفهوم پیشرفت درسی…

 • پروپوزال بررسی مقایسه ای عوامل موثر در ایجاد مطالبات معوق بانکی از منظر مشتریان و ارائه راهکارهای پیشنهادی

  پروپوزال بررسی مقایسه ای عوامل موثر در ایجاد مطالبات معوق بانکی از منظر مشتریان و ارائه راهکارهای پیشنهادی دانلود دانلود پروپوزال پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی بررسی مقایسه ای عوامل موثر در ایجاد مطالبات معوق بانکی از منظر مشتریان و…

 • پاورپوینت زندگینامه ابوجعفر محمد ابن موسی الخوارزمی

  پاورپوینت زندگینامه ابوجعفر محمد ابن موسی الخوارزمی دانلود پاورپوینت زندگینامه ابوجعفر محمد ابن موسی الخوارزمی دسته بندي : کتاب » آموزشی جزئیات و دریافت توضیحات:پاورپوینت کامل و زیبا درباره زندگینامه ابوجعفر محمد ابن موسی الخوارزمی، دارای 14 اسلاید و انیمیشن.دارای…

 • تحقیق تاثیر آموزش پیش دبستانی بر رشد رفتارهای اجتماعی دانش آموزان در پایه اول مقطع ابتدایی

  تحقیق تاثیر آموزش پیش دبستانی بر رشد رفتارهای اجتماعی دانش آموزان در پایه اول مقطع ابتدایی دانلود چکیده:در این کار پژوهشی می خواهیم تاثیر آموزش پیش دبستانی را بر رشد رفتارهاي اجتماعی دانش آموزان ابتدایی بررسی نماییم و عوامل و…

 • پاورپوینت چگونگی تاثیر زمین لرزه روی ساختمان های بتن مسلح

  پاورپوینت چگونگی تاثیر زمین لرزه روی ساختمان های بتن مسلح دانلود پاورپوینت چگونگی تاثیر زمین لرزه روی ساختمان های بتن مسلح دسته بندي : فنی و مهندسی » عمران جزئیات و دریافت توضیحات:پاورپوینت با موضوع چگونگی تاثیر زمین لرزه (زلزله)…

 • دانلود پاورپوینت آشنایی با روش تحقیق

  دانلود پاورپوینت آشنایی با روش تحقیق دانلود دانلود پاورپوینت آشنایی با روش تحقیق جهت رشته گوناگون در قالب 99 اسلايد و با فرمت ppt به صورت کامل و جامع و با قابليت ويرايش       با شنيدن واژه تحقيق…

 • پاورپوینت بررسی خانه سالمندان The Ed Roberts

  پاورپوینت بررسی خانه سالمندان The Ed Roberts دانلود پاورپوینت بررسی خانه سالمندان The Ed Roberts دسته بندي : فنی و مهندسی » معماری جزئیات و دریافت توضیحات:فایل پاورپوینت بررسی پروژه The Ed Roberts (نمونه خارجی خانه سالمندان)، در حجم 19…

 • دانلود پاورپوینت مدل هایی برای مسائل چیدمان (ABS)

  دانلود پاورپوینت مدل هایی برای مسائل چیدمان (ABS) دانلود دانلود پاورپوینت مدل هایی برای مسائل چیدمان (ABS) جهت رشته معماری در 18 اسلاید و با فرمت pptx  بصورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش       نشیمن فضای…

 • پرسشنامه استاندارد هوش هیجانی (شوت و همکاران)

  پرسشنامه استاندارد هوش هیجانی (شوت و همکاران) دانلود توضیحات:پرسشنامه هوش هیجانی شوت و همکاران (1998) یک پرسشنامه خودسنجی 41 سوالی است که برای سنجش هوش هیجانی خصیصه ای ساخته شده است (آستین و همکاران، 2004). آزمودنی ها به سوالات این…

 • پایان نامه تاثیر گزارش مالی بر حسابداری تملک دارایی

  پایان نامه تاثیر گزارش مالی بر حسابداری تملک دارایی دانلود چکیده:در این تحقیق تملک دارائیهای سرمایه ای به عنوان متغیر مستقل و کیفیت گزارشگری مالی به عنوان متغیر وابسته می باشد. تحقیق از نوع توصیفی – همبستگی و از نظر…

 • مبانی نظری و پیشینه پژوهش با موضوع اعتماد سازمانی

  مبانی نظری و پیشینه پژوهش با موضوع اعتماد سازمانی دانلود مبانی نظری و پیشینه پژوهش با موضوع اعتماد سازمانی دسته: علوم انسانی بازدید: 5 بار فرمت فایل: docx حجم فایل: 37 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 24 مبانی نظری و پیشینه…

 • پروژه تحلیل آچار در نرم افزار آباکوس

  پروژه تحلیل آچار در نرم افزار آباکوس دانلود توضیحات:نرم‌افزار آباکوس (به انگلیسی: ABAQUS) از جمله نرم‌افزاری‌های قدرتمند مهندسی به کمک رایانه در زمینه تحلیل به روش اجزاء محدود (FEM) در بازار است. اسم و نشان این نرم‌افزار از لغت abacus…

 • بهترین آموزش الگوریتم نویسی c و c++

  بهترین آموزش الگوریتم نویسی c و c++ دانلود ********* بهترین آموزش الگوریتم نویسی c++ - c ****************** بهترین آموزش الگوریتم نویسی c++ - c ****************** بهترین آموزش الگوریتم نویسی c++ - c ****************** بهترین آموزش الگوریتم نویسی c++ - c ****************** بهترین آموزش الگوریتم نویسی…