مقاله بررسی آلودگی باكتریایی بستنی های مختلف در سطح شهر تهران

مقاله بررسی آلودگی باكتریایی بستنی های مختلف در سطح شهر تهران

دانلود

مقاله بررسی آلودگی باكتریایی بستنی های مختلف در سطح شهر تهران دسته: پزشکی بازدید: 3 بار فرمت فایل: docx حجم فایل: 1242 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 150 مقاله حاضر در 150صفحه جهت ارائه در مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد رشته علوم تغذیه با رعایت تمام اصول مقاله نویسی آماده گردیده است در ضمن فهرست مطالب در زیر آمده است انشالله مورد پسند واقع گردد قیمت فایل فقط 20,900 تومان پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود. پرداخت و دانلود فهرست مطالب
عنوان                                                                                                صفحه
خلاصه فارسی……………………………………………………………………………………………….. 1مقدمه:………………………………………………………………………………………………………….. 3
فصل اول: زمینه پژوهش و مروری بر اپیدمیهای رخ داده از شیر……………………………… 5
فصل دوم: كلیاتی در خصوص بستنی…………………………………………………………………. 18
2-1: تاریخچه بستنی……………………………………………………………………………………….. 192-2: تعریف بستنی…………………………………………………………………………………………. 202-3: ارزش غذایی بستنی………………………………………………………………………………….. 222-4: مواد تشكیل دهنده بستنی…………………………………………………………………………… 24     2-4-1: چربی…………………………………………………………………………………………… 24     2-4-2: مواد جامد غیر از چربی……………………………………………………………………. 25     2-4-3: قند……………………………………………………………………………………………… 27     2-4-4: مواد امولسیون كننده…………………………………………………………………………. 29     2-4-5: مواد پایداركننده………………………………………………………………………………. 29     2-4-6: مواد طعم دهنده………………………………………………………………………………. 30     2-4-7: مواد رنگ دهنده……………………………………………………………………………… 302-5: فرآیند تولید بستنی…………………………………………………………………………………… 30     2-5-1: مرحله دریافت……………………………………………………………………………….. 30     2-5-2: تولید مخلوط بستنی…………………………………………………………………………. 31     2-5-3: توزین كردن………………………………………………………………………………….. 32     2-5-4: مخلوط كردن…………………………………………………………………………………. 33     2-5-5: یكنواخت كردن گویچه های چربی……………………………………………………… 34     2-5-6: پاستوریزاسیون……………………………………………………………………………….. 34     2-5-7: رسیدن مخلوط……………………………………………………………………………….. 34     2-5-8: افزودن مواد طعم دهنده و رنگ دهنده………………………………………………….. 35     2-5-9: انجماد به روش مداوم……………………………………………………………………… 35     2-5-10: قالب گیری و بسته بندی…………………………………………………………………. 36          2-5-10-1: بسته بندیهای بزرگ بستنی……………………………………………………… 36          2-5-10-2: بسته بندیهای مورد مصرف خانگی……………………………………………. 37          2-5-10-3: تولید بستنی چوبی……………………………………………………………….. 37    2-5-11: سخت كردن بستنی…………………………………………………………………………. 382-6: باكتریولوژی بستنی…………………………………………………………………………………… 392-7: اپیدمیولوژی آلودگیهای میكروبی………………………………………………………………….. 40     2-7-1: آلودگیهای اولیه بستنی……………………………………………………………………… 41     2-7-2: آلودگیهای ثانویه بستنی…………………………………………………………………….. 452-8: پیشگیری و كنترل…………………………………………………………………………………….. 48
فصل سوم: خلاصه ای از خصوصیات عمومی و كلینیكی باكتریهای جدا شده در بستنی. 51
3-1: میكروبیولوژی پایه……………………………………………………………………………………. 523-2: میكروبیولوژی لبنیات………………………………………………………………………………… 523-3: رشد میكروبی ………………………………………………………………………………………… 543-4: میكروارگانیسم ها در شیر…………………………………………………………………………… 573-5: مشخصات میكروارگانیسم ها در شیر…………………………………………………………….. 583-6: میكروارگانیسم های ایجاد كننده فساد در شیر………………………………………………….. 593-7: میكروارگانیسم های بیماریزا در شیر……………………………………………………………… 603-8: باسیلهای گرم منفی بی هوازی اختیاری………………………………………………………….. 60     3-8-1: تعریف انتروباكتریاسه………………………………………………………………………. 61     3-8-2: اشریشیاكلی…………………………………………………………………………………… 63     3-8-3: گروه كلبسیلا، انتروباكتر، سراتیا………………………………………………………….. 67     3-8-4: گروه پروتئوس، مورگانلا، پروویدنسیا………………………………………………….. 69     3-8-5: سیتروباكتر…………………………………………………………………………………….. 70     3-8-6: جنس شیگلا………………………………………………………………………………….. 70     3-8-7: جنس سالمونلا……………………………………………………………………………….. 71          3-8-7-1: تشخیص سالمونلا از جنس های دیگر………………………………………… 72           3-8-7-2: آزمایشات تشخیصی……………………………………………………………… 74           3-8-7-3: پاتوژنزو یافته های بالینی………………………………………………………… 75           3-8-7-4: مواد غذایی كه بطور رایج در انتقال سالمونلا نقش دارند…………………. 773-9: باكتریهای گرم منفی غیر تخمیری و غیرشایع…………………………………………………… 78     3-9-1: گروه سودموناها……………………………………………………………………………… 78     3-9-1-1: سودمونا آئروجینوزا……………………………………………………………………… 78     3-9-2: یرسینیا…………………………………………………………………………………………. 79          3-9-2-1: یرسینیا انتروكولیتیكا ویرسینیاپسودوتوبركلوزیس…………………………….. 80          3-9-2-2: پاتوژنز و یافته های بالینی………………………………………………………… 81           3-9-2-3: آزمایشات تشخیصی……………………………………………………………… 82           3-9-2-4: پیشگیری و كنترل…………………………………………………………………. 8253-10: استافیلوكوك…………………………………………………………………………………………. 82      3-10-1: استافیلوكوك اورئوس……………………………………………………………………. 82      3-10-2: مورفولوژی…………………………………………………………………………………. 83      3-10-3: ساختمان سلولی…………………………………………………………………………… 83      3-10-4: مقاومت…………………………………………………………………………………….. 84      3-10-5: خواص بیوشیمیایی……………………………………………………………………….. 85      3-10-6: مسمومین غذایی استافیلوكوكی………………………………………………………… 86      3-10-7: علائم مسمومیت غذایی استافیلوكوكی……………………………………………….. 89       3-10-8: پیشگیری  وكنترل در مسمومیت غذایی…………………………………………….. 903-11: باسیل های گرم منفی بدون اسپور……………………………………………………………….. 91       3-11-1: لیستریامونوسیتوجنز……………………………………………………………………… 91    3-11-1-1: تاریخچه…………………………………………………………………………………… 91         3-11-1-2: میكروبیولوژی………………………………………………………………………. 91         3-11-1-3: لیستریوزیس………………………………………………………………………… 93         3-11-1-4: وقوع و رشد لیستریا در شیر و فرآورده های آن……………………………. 95         3-11-1-5: حداقل دوز عفونت زایی…………………………………………………………. 99         3-11-1-6: روش های جستجوی لیستریامونوسیتوجنز درمواد غذایی…………………. 100         3-11-1-7: پاتوژنز و ایمنی…………………………………………………………………….. 104
فصل چهارم: روشها و مواد مورد نیاز………………………………………………………………… 106
4-1: مدت مطالعه………………………………………………………………………………………….. 107
4-2: تعداد نمونه…………………………………………………………………………………………….. 1074-3: نحوه نمونه برداری ………………………………………………………………………………….. 1074-4: بررسی های انجام شده………………………………………………………………………………. 1084-5: مواد و وسایل مورد استفاده ……………………………………………………………………….. 1084-6: روش آماده سازی…………………………………………………………………………………….. 1094-7: روش آزمایش نمونه های مواد غذایی……………………………………………………………. 1094-8: رقیق كننده ها………………………………………………………………………………………….. 110     4-8-1: روش تهیه محلول رینگر…………………………………………………………………… 110     4-8-2: روش تهیه سرم فیزیولوژی………………………………………………………………… 111     4-8-3: روش تهیه محلول رقیق كننده آب پیتونه……………………………………………….. 1114-9: روش شمارش میكروبها ……………………………………………………………………………. 1114-10: شمارش و شناسایی كلی فرم ها…………………………………………………………………. 1124-11: شناسایی اشریشیاكلی………………………………………………………………………………. 1134-12: شناسایی سالمونلا…………………………………………………………………………………… 1134-13: شناسایی استافیلوكوك اورئوس………………………………………………………………….. 1144-13-1: طرز تهیه محیط كشت بردپاركر……………………………………………………………… 1144-14: شناسایی یرسینیا…………………………………………………………………………………….. 1164-15: شناسایی لیستریا…………………………………………………………………………………….. 117     4-15-1: محیط اختصاصی پالكام………………………………………………………………….. 1184-16: حدمجاز میكروبی در بستنی……………………………………………………………………… 1184-17: تستهای تشخیصی………………………………………………………………………………….. 119
فصل پنجم: نتیجه و بحث………………………………………………………………………………… 123
5-1: نتایج…………………………………………………………………………………………………….. 1245-2: بحث…………………………………………………………………………………………………….. 1385-3: پیشنهادات……………………………………………………………………………………………… 146خلاصه لاتین…………………………………………………………………………………………………. 148منابع……………………………………………………………………………………………………………. 149 قیمت فایل فقط 20,900 تومان پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود. پرداخت و دانلود
برچسب ها : مقاله بررسی آلودگی باكتریایی بستنی های مختلف در سطح شهر تهران , بستنی ، باکتری ، علوم تغذیه ، اپیدمی شیر
نظرات کاربران در مورد این کالا
تا کنون هیچ نظری درباره این کالا ثبت نگردیده است.
ارسال نظر

 • دانلود گزارش کار حسابداری شرکت صنعتی هنکل

  دانلود گزارش کار حسابداری شرکت صنعتی هنکل دانلود دانلود گزارش کارآموزی حسابداری شرکت صنعتی هنکلنوع فایل : Word تعداد صفحات : 30فهرست و پیشگفتارتاریخچه فعالیت شرکتشرکت صنعتی هنکل (سهامی خاص) بصورت شرکت سهامی خاص تأسیس شده است و طی شماره ۱۶۴۳۱ مورخ ۳۰/۱۰/۱۳۵۱ در اداره ثبت شرکتها…

 • پاورپوینت دستگاه دیالیز

  پاورپوینت دستگاه دیالیز دانلود پاورپوینت دستگاه دیالیز دسته بندي : علوم پزشکی » مهندسی پزشکی جزئیات و دریافت توضیحات:پاورپوینت دستگاه دیالیز ، در حجم 16 اسلاید.بخشی از متن:همودیالیز عبارت است از تصفیه و دفع سموم از خون توسط کلیه مصنوعی…

 • دانلود پروپوزال ارشد - تحلیل عمل به نظریه اقتصادی قراردادها

  دانلود پروپوزال ارشد - تحلیل عمل به نظریه اقتصادی قراردادها دانلود فرمت ورد قابل ویرایش نگارش حرفه ای براساس اصول پروپوزال نویسی: منبع نویسی داخل متن و پاورقی تعداد صفحات: 13 شامل: مقدمه بیان مسئله پیشینه تحقیق: ضرورت و اهمیت…

 • پاورپوینت انواع بازار برق و نحوه قیمت گذاری در آنها

  پاورپوینت انواع بازار برق و نحوه قیمت گذاری در آنها دانلود دانلود پاورپوینت انواع بازار برق و نحوه قیمت گذاری در آنها جهت رشته برق و الکترونیک در قالب 59 اسلاید و با فرمت pptx بصورت کامل و جامع و با…

 • پروژه کندانسورها

  پروژه کندانسورها دانلود فصل اول-عملکرد کندانسور ،شرايط کاري ،مواد و آلياژهاي بکار رفته در آن1-1- تعريف و دلايل لزوم کندانسور در نيروگاه1-2- انواع سيستم خنک کننده1-3- انواع کندانسور1-3-1- کندانسورهاي تماس مستقيم1-3-2- کندانسورهاي سطحي يا تماس غير مستقيم1-3-2-1- کندانسورهاي تماس غير…

 • پاورپوینت گزيده ای از سياست نامه و قابوس نامه

  پاورپوینت گزيده ای از سياست نامه و قابوس نامه دانلود دانلود پاورپوینت گزيده ای از سياست نامه و قابوس نامه جهت رشته ی ادبیات در قالب 128  اسلاید و با فرمت pptx به صورت کامل و جامع و با قابلیت…

 • مبانی نظری و پیشینه تحقیق پیشرفت تحصیلی 38 صفحه

  مبانی نظری و پیشینه تحقیق پیشرفت تحصیلی 38 صفحه دانلود    مساله موفقیت یا عدم موفقیت در امر تحصیل از مهم‌ترین دغدغه‌های هر نظام آموزشی است. موفقیت و پیشرفت تحصیلی  در هر جامعه نشان دهنده موفقیت نظام آموزشی در زمینه…

 • طرح لایه باز کارت ویزیت فروشگاه برنج

  طرح لایه باز کارت ویزیت فروشگاه برنج دانلود سایز طرح  4.7   در 8.5  سانتی متر و با رزولیشن  300 dpi می باشد.طرح مورد نظری که در اختیار شما قرار می گیرد در محیط نرم افزار فتو شاپ طراحی و اجرا…

 • پرسشنامه هوش معنوی

  پرسشنامه هوش معنوی دانلود شامل 42 سوال   پرداخت و دانلود برچسب ها: دانلود پرسشنامه هوش معنوی دانلود پرسشنامه هوش معنوی پرسشنامه هوش معنوی فرمت Word قابل ویرایش دسته بندی: علوم انسانی » روانشناسی و علوم تربیتی تعداد مشاهده: 838…

 • پاورپوینت سیمان و فرایند تولید آن

  پاورپوینت سیمان و فرایند تولید آن دانلود بخشی از متن:چسباننده ‌ها در صنعت ساختمان بيشتر جهت چسباندن سنگدانه‌ها، قطعات بزرگتر سنگي، آجرها و ... به يكديگر به كار مي‌روند. طبيعتاً اولين ماده سيماني كه به استخدام بشر درآمد، گل بود…

 • پاورپوینت آشنایی با مفاهیم طراحی سازه های فولادی

  پاورپوینت آشنایی با مفاهیم طراحی سازه های فولادی دانلود دانلود پاورپوینت آشنایی با مفاهیم طراحی سازه های فولادی جهت رشته عمران در قالب 24 اسلاید و با فرمت pptx بصورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش      …

 • مبانی نظری و پیشینه پژوهش با موضوع استراتژی رقابتی

  مبانی نظری و پیشینه پژوهش با موضوع استراتژی رقابتی دانلود مبانی نظری و پیشینه پژوهش با موضوع استراتژی رقابتی دسته: علوم انسانی بازدید: 7 بار فرمت فایل: docx حجم فایل: 109 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 61 مبانی نظری و پیشینه…

 • مقاله بررسی عوامل درونی موثر در شکل گیری عزت نفس از دیدگاه اسلام

  مقاله بررسی عوامل درونی موثر در شکل گیری عزت نفس از دیدگاه اسلام دانلود مقاله بررسی عوامل درونی موثر در شکل گیری عزت نفس از دیدگاه اسلام دسته: روانشناسی بازدید: 6 بار فرمت فایل: docx حجم فایل: 304 کیلوبایت تعداد…

 • دانلود شیپ فایل مرز شهرستان یزد

  دانلود شیپ فایل مرز شهرستان یزد دانلود دانلود شیپ فایل مرز شهرستان یزد دسته بندي : علوم انسانی » جغرافیا جزئیات و دریافت شیپ فایل مرز شهرستان یزددر جدول توصیفی این شیپ فایل موارد زیر موجود است:- نام شهرستان- مرکز…

 • بررسی ریل باس و مدارات الکترونیکی و ریزپردازنده آن

  بررسی ریل باس و مدارات الکترونیکی و ریزپردازنده آن دانلود دانلود پایان نامه رشته مهندسی برق و الکترونیک بررسی ریل باس و مدارات الکترونیکی و ریزپردازنده آن   مختصری در مورد واگنهای ریل باس واگنهای ریل باس موجود در ایران از…

 • دانلود پاورپوینت اعتکاف

  دانلود پاورپوینت اعتکاف دانلود دانلود پاورپوینت اعتکاف جهت رشته معارف در قالب 64 اسلاید و با فرمت pptx  بصورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش           اعتکاف، از نظر لغوی مصدر باب افتعال از «عَکَفَ»…

 • دانلود پروپوزال ارشد حسابداری در مورد بازدهي سهام و سهام ‏جايزه

  دانلود پروپوزال ارشد حسابداری در مورد بازدهي سهام و سهام ‏جايزه دانلود فرمت ورد قابل ویرایش نگارش حرفه ای براساس اصول پروپوزال نویسی: منبع نویسی داخل متن و پاورقی تعداد صفحات: 19 شامل: مقدمه بیان مسئله پیشینه تحقیق کامل: خارجی…

 • طرح توجیهی تولید پارا آمینوفنل

  طرح توجیهی تولید پارا آمینوفنل دانلود چکیده:پارا آمینو فنل (Para Aminophenol) پودر بلورین سفید رنگ است که به راحتی از احیاء پارا نیترو فنل (para nitrophenol) در حضور براده های آهن توسط اسید تهیه می شود. این ماده عمدتا به…

 • دانلود فایل پیچ مغزی 92

  دانلود فایل پیچ مغزی 92 دانلود دانلود فایل سه بعدی پیچ مغزی متریکقابل استفاده در کتیا و سالیدورکمورد نیاز مهندسان مکانیک و طراحانفرمت stpاستاندارد DIN 914   پرداخت و دریافت فایل برچسب ها: دانلود فایل سه بعدی پیچ مغزی متریک…

 • نقشه بخش های شهرستان عنبرآباد

  نقشه بخش های شهرستان عنبرآباد دانلود توضیحات:بخش های شهرستان عنبرآباد (واقع در استان کرمان)شیپ فایل بخش های شهرستان عنبرآباد، در جدول توصیفی این شیپ فایل موارد زیر موجود است:- نام هر بخش- نام قسمت مرکزی هر بخش- مساحت و محیط…

 • دامنه مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در قانون مجازات اسلامی

  دامنه مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در قانون مجازات اسلامی دانلود یافته‌های این پژوهه حاکی از آن است که قانون‌گذار در اولین تجربه خود برای شناسایی نهاد مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در قانون مجازات 1392، اگرچه قدم مثبتی در جهت پر…

 • دانلود تحقیق کمک پایان نامه مصرف مکمل های غذایی در ورزشکاران

  دانلود تحقیق کمک پایان نامه مصرف مکمل های غذایی در ورزشکاران دانلود دانلود تحقیق کمک پایان نامه با موضوع مصرف مکمل های غذایی در ورزشکاراننوع فایل : Word تعداد صفحات : 62فهرست محتوا پیشگفتارغذای پیش از مسابقه راجدی بگیریددر آماده سازی ورزشکار برای شرکت در…

 • مبانی نظری نگرش شغلی

  مبانی نظری نگرش شغلی دانلود تعاریف و مفاهیم نگرش شغلی «نگرش» یکی از مهم­ترین مفاهیم روان شناسی اجتماعی نوین است (آفاق­ویسی و آگهی؛1389). احتمالاً در روان شناسی اجتماعی معاصر ایالات متحده، مفهوم نگرش متمایزترین و ضروری ترین مفهوم است. نگرش…

 • جزوه کتاب حقوق اداری 1 ( دانشگاه پیام نور )

  جزوه کتاب حقوق اداری 1 ( دانشگاه پیام نور ) دانلود جزوه کتاب حقوق اداری 1 ( دانشگاه پیام نور ( مخصوص دانشجویان رشته حقوق پیام نور 1223031 جزوه  حقوق اداری 1 (براساس منبع دانشگاه پیام نور) در قالب فایل…

 • پیشینه تحقیق و مبانی نظری رهبری خدمتگزار و اعتماد به رهبر

  پیشینه تحقیق و مبانی نظری رهبری خدمتگزار و اعتماد به رهبر دانلود رهبری خدمتگزار و اعتماد به رهبرتعاریف و مفاهیم اعتماد به رهبر اعتماد یکی از بارزترین نشانه­های رهبری است. هنگامی که پیروان به رهبرانشان اعتماد کنند، علاقه دارند که…

 • دانلود پاورپوینت آسمان های هفت گانه

  دانلود پاورپوینت آسمان های هفت گانه دانلود عنوان پاورپوینت:دانلود پاورپوینت آسمان های هفت گانهفرمت: پاورپوینت قابل ویرایشتعداد اسلاید: 24پاورپوینت کامل و آماده ارائه ‌چکیده محتوای فایل فهرست مطالب:نکته اولنکته دومنکته سومآسمان مادیآسمان به معنای معنویمقصود از سبع (هفت) چیستمقصود قرآن از…

 • بررسی سرمایه گذاری خارجی در صنعت گردشگری

  بررسی سرمایه گذاری خارجی در صنعت گردشگری دانلود بررسی سرمایه گذاری خارجی در صنعت گردشگری دسته بندي : علوم انسانی » گردشگری و توریسم جزئیات و دریافت توضیحات:تحقیق دانشجویی با موضوع بررسی سرمایه گذاری خارجی در صنعت گردشگری، در قالب…

 • پروژه کارآفرینی کارخانه تولید ماست، خامه و شیر پاستوریزه

  پروژه کارآفرینی کارخانه تولید ماست، خامه و شیر پاستوریزه دانلود خلاصه طرح:در این طرح به بررسی کارخانه تولید ماست، خامه و شیر پاستوریزه پرداخته شده است، برای بررسی طرح از روش های آماری و اقتصادی و برآورد های مالی استفاده…

 • طرح معرق و مشبک پازل اسب شاخدار

  طرح معرق و مشبک پازل اسب شاخدار دانلود طرح معرق و مشبک پازل اسب شاخدار دسته: عمومی بازدید: 5 بار فرمت فایل: pdf حجم فایل: 2084 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 2 انواع طرح های معرق و مشبک پارل های حیوانات…

 • تحقیق ابطال اسناد مالکیت

  تحقیق ابطال اسناد مالکیت دانلود عنوان: دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق ابطال اسناد مالکیت فرمت ورد قابل ویرایش تعداد صفحات: 47 فصل دوم مبانی نظری، پیشنه تحقیق و ادبیات تحقیق همراه با رفرنس نویسی و پاورقی داخل متن منابع…

 • مبانی نظری و پیشینه تحقیق اثربخشی ورزش 62 صفحه

  مبانی نظری و پیشینه تحقیق اثربخشی ورزش 62 صفحه دانلود این نوشتار مبانی نظری و پیشینه تحقیق اثربخشی ورزش را در پژوهش های داخلی و خارجی مورد بررسی قرار می دهد.    تحقيقات بسياري نشان داده است که در جريان…

 • فایل اتوکد پلان معماری طبقه اول منزل مسکونی 2 طبقه با اندازه گذاری و مبلمان کامل قابل ویرایش

  فایل اتوکد پلان معماری طبقه اول منزل مسکونی 2 طبقه با اندازه گذاری و مبلمان کامل قابل ویرایش دانلود فایل اتوکد پلان معماری طبقه اول منزل مسکونی 2 طبقه با اندازه گذاری و مبلمان کامل قابل ویرایش دسته: معماری بازدید:…

 • ترسيم نقشه‌هاي سازه (ساختمان‌های اسکلت فلزی)

  ترسيم نقشه‌هاي سازه (ساختمان‌های اسکلت فلزی) دانلود اهداف رفتاری: از فراگير انتظار مي رود که در پایان این فصل بتواند:1. انواع پي ها را نام ببرد .2. کاربرد و مشخصات پي هاي منفرد ، نوار ي، گسترده و شمعي را…

 • الگوریتم جدید به منظور تعیین مکان خطا در خطوط انتقال بلند جبران­سازی شده با استفاده از ادوات FACTS سری

  الگوریتم جدید به منظور تعیین مکان خطا در خطوط انتقال بلند جبران­سازی شده با استفاده از ادوات FACTS سری دانلود الگوریتم جدید به منظور تعیین مکان خطا در خطوط انتقال بلند جبران­سازی شده با استفاده از ادوات FACTS سری دسته:…

 • پروژه آمار قد دانش آموزان كلاس پنجم مدرسه غيرانتفاعي

  پروژه آمار قد دانش آموزان كلاس پنجم مدرسه غيرانتفاعي دانلود  قد دانش آموزان كلاس پنجم مدرسه غيرانتفاعي بخشی از متن:داده هاي اين پروژه از طريق اندازه گيري بدست آمده است . قد دانش آموزان كلاس پنجم یک  مدرسه اندازه گيري شده…