مقاله ارشد حقوق: تأخیر در اجرای قرارداد در حقوق ایران و فقه امامیه

مقاله ارشد حقوق: تأخیر در اجرای قرارداد در حقوق ایران و فقه امامیه

دانلود

مقاله ارشد حقوق: تأخیر در اجرای قرارداد در حقوق ایران و فقه امامیه دسته: فقه و حقوق اسلامی بازدید: 8 بار فرمت فایل: doc حجم فایل: 380 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 123 انسان به لحاظ اجتماعی بودن ناگزیر از زندگی در جامعه است که لازمه زندگی با همنوعان، نیازمند قواعد حقوق منظمی است که به استقرار عدالت و ایجاد نظم در جامعه و حفظ آن بپردازد بدین لحاظ به هر میزان که مدنیت بالا رود، تکالیف مدنی نیز زیاد شده، قواعد چگونگی زندگی کردن هم پیچیده­تر و سازمانی­تر می­شود که یکی از این پیچیدگی­ها که موجب افزایش مطالبات مدنی جا قیمت فایل فقط 71,500 تومان پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود. پرداخت و دانلود فهرست مطالبعنوان                                                                                                                 صفحهچکیده………………………………………………………………………………………………………..1مقدمه ………………………………………………………………………………………………………..2بیان مسئله……………………………………………………………………………………………………2روش پژوهش و اهداف……………………………………………………………………………………..3سوالات و فرضیه های رساله………………………………………………………………………………3فصل اول: شناسایی موضوع1-1- شناخت مفهوم قرارداد و تعهد……………………………………………………………………….51-1-1- مفهوم قرارداد……………………………………………………………………………………..51-1-1-1- قرارداد در فقه و حقوق ایران…………………………………………………………………61-1-1-1-الف- قرارداد در فقه…………………………………………………………………………….61-1-1-1-ب- قرارداد در حقوق ایران…………………………………………………………………….61-1-1-2- اقسام قرارداد……………………………………………………………………………………81-1-1-2-الف- از نظر موعد انجام تعهد………………………………………………………………….81-1-1-2-ب- از نظر وابستگی تحقق به زمان…………………………………………………………101-1-1-2-ج- از نظر مطلق و مشروط بودن عقد………………………………………………………121-1-1-2-د- از نظر لزوم وفاء به عقد………………………………………………………………….131-1-2- مفهوم تعهد……………………………………………………………………………………….151-1-2-1- معنا ومفهوم تعهد در فقه و حقوق ایران…………………………………………………….151-1-2-2- اقسام تعهد از نظر منشاء…………………………………………………………………….171-1-2-2-الف- تعهدات قراردادی……………………………………………………………………….171-1-2-2-ب- تعهدات غیر قراردادی……………………………………………………………………181-2- مفهوم مهلت و تأخیر در اجرای قرارداد………………………………………………………….181-2-1- مفهوم مهلت اجرای قرارداد و اقسام آن………………………………………………………..181-2-1-1- مفهوم مهلت…………………………………………………………………………………..181-2-1- 2- اقسام مهلت…………………………………………………………………………………..191-2-1-2-الف- مهلت قراردادی…………………………………………………………………………191-2-1-2- ب-مهلت قانونی………………………………………………………………………………201-2-1-2- ج-مهلت قضایی………………………………………………………………………………211-2-1-3- ماهیت حقوقی مهلت اجرای قرارداد………………………………………………………..211-2-1-4- شرایط مهلت اجرای تعهدات قراردادی…………………………………………………….231-2-1-5- عوامل تعیین کننده مهلت اجرای قرارداد……………………………………………………241-2-1-5-الف- اصل حاكمیت اراده……………………………………………………………………..241-2-1-5-ب- اصل فوری بودن اجرای تعهد……………………………………………………………281-2-2- تأخیر در اجرای قرارداد………………………………………………………………………..311-2-2-1- مفهوم تأخیر…………………………………………………………………………………..311-2-2-2- چگونگی تحقق تأخیر اجرای قرارداد……………………………………………………….311-2-2-2-الف- موعد معین باشد…………………………………………………………………………311-2-2-2-ب- موعد در اختیار طلبکار باشد…………………………………………………………….321-2-2-2-ج- موعد معین نباشد………………………………………………………………………….32فصل دوم: تأخیراجرا و مصادیق تأخیر اجرای قرارداد2-1- ماهیت تأخیر اجرا و سایر اشکال تخلف از مهلت……………………………………………….332-1-1- ماهیت تأخیر اجرا……………………………………………………………………………….332-1-2- سایر اشكال تخلف از مهلت…………………………………………………………………….342-1-2-1- اجرای قرارداد زودتر از مهلت تعیین شد…………………………………………………..352-1-2-2- عدم اجرای تعهدات قراردادی……………………………………………………………….372-2-مصادیق تأخیر اجرای قرارداد……………………………………………………………………..382-2-1- تأخیراجرا نسبت به موضوع قرارداد…………………………………………………………..382-2-1-1- تأخیر اجرا نسبت به مال یا عمل…………………………………………………………….382-2-1-2-تأخیر اجرا در مورد تعهد هایی که موضوع آن وجه نقد است……………………………..392-2-2- چگونگی توافق تعیین مهلت اجرای تعهدات قراردادی………………………………………..402-2-2-1- تعیین مهلت به عنوان قید موضوع تعهد…………………………………………………….402-2-2-2- تعیین مهلت به عنوان شرط موضوع تعهد………………………………………………….412-2-2-3- ضابطه کلی در مقام شک در قید یا شرط بودن مهلت……………………………………..412-2-3-بررسی چگونگی تأخیر اجرا در مهلت های توافق شده……………………………………….422-2-3-1- تأخیر اجرا در تعدد مطلوب………………………………………………………………….422-2-3-2- تأخیر اجرا در وحدت مطلوب……………………………………………………………….432-3- موارد توجیه کننده تأخیر اجرای قرارداد………………………………………………………….432-3-1- علل عدم امکان اجرای قرارداد…………………………………………………………………432-3-1-1- علل عدم امکان مادی اجرای قرارداد……………………………………………………….442-3-1-1- الف- تلف مورد معامله یا آنچه برای اجرا ضروری است……………………………….. 442-3-1-1- ب- عدم دسترسی به موضوع یا وسیله اجرای قرارداد(سرقت،مصادره،توقیف….)…….452-3-1-1- ج- ناممکن شدن کار مورد تعهد…………………………………………………………….452-3-1-2- علل عدم امکان  شخصی اجرای قرارداد…………………………………………………..452-3-1-2-الف- عللی که به شخص متعهد مربوط است………………………………………………..462-3-1-2- ب- عللی که به شخص متعهدله مربوط است……………………………………………….462-3-1-3- علل عدم امکان قانوتی اجرای قرارداد……………………………………………………..462-3-1-4- انتفاء مقصود اساسی قرارداد………………………………………………………………..46فصل سوم: آثار تأخیر اجرای  قرارداد3-1- مسؤولیت قراردادی تأخیر اجرای قرارداد و مطالبه خسارت……………………………………483-1-1- تحقق مسؤولیت قراردادی………………………………………………………………………483-1-1-1- مفهوم مسؤولیت قراردادی…………………………………………………………………..483-1-1-2- شرایط تحقق………………………………………………………………………………….483-1-1-2-الف- لزوم وجود قرارداد معتبر………………………………………………………………503-1-1-2-ب- وقوع تخلف از قرارداد…………………………………………………………………..503-1-1-2-ج- ورود ضرر ناشی از تخلف به طرف مقابل……………………………………………..503-1-1-2-د- وقوع تخلف خارج از حیطه اقتدار متعهد…………………………………………………513-1-1-2-ه- جبران خسارت به موجب عقد، قانون یا عرف…………………………………………..513-1-1-3- مسؤولیت قراردادی ناشی از تأخیر اجرای قرارداد………………………………………..523-1-1-3- الف- موعد شرط تعهد باشد(تعدد مطلوب)………………………………………………….523-1-1-3- ب- موعد قید تعهد باشد(وحدت مطلوب)……………………………………………………523-1-1-3- ج- عمل انجام شده ناقص باشد………………………………………………………………543-1-1-3- د- در تعهدات که موضوع آن پول نقد است………………………………………………..573-1-1-4- خسارت قابل مطالبه………………………………………………………………………….613-1-2- عوامل موثر بر مسؤولیت قراردادی…………………………………………………………..623-1-2-1- قوه قاهره……………………………………………………………………………………..643-1-2-2- اراده طرفین…………………………………………………………………………………..643-1-3-فسخ……………………………………………………………………………………………….653-1-3-1- ماهیت فسخ……………………………………………………………………………………663-1-3-1- الف- فسخ قضایی…………………………………………………………………………….663-1-3-1- ب- فسخ قانونی……………………………………………………………………………….673-1-3-2- شرایط تحقق فسخ…………………………………………………………………………….683-1-3-3- تأثیر فسخ……………………………………………………………………………………..693-1-4- آثار قراردادی تخلف از مهلت اجرای تعهد قراردادی……………………………………….703-1-4-1- وجه التزام…………………………………………………………………………………….703-1-4-2- وثیقه قراردادی……………………………………………………………………………….723-2- شرط تحدید کننده مسؤولیت متخلف و موارد مشابه………………………………………………733-2-1- شرط تحدید کننده مسؤولیت……………………………………………………………………..733-2-1-1- شرط محدود کننده مسؤولیت…………………………………………………………………733-2-1-2- شرط عدم مسؤولیت………………………………………………………………………….743-2-2- تعیین وجه التزام در صورت تأخیر اجرای قرارداد…………………………………………..753-2-2-1- معنا و مفهوم وجه التزام……………………………………………………………………..753-2-2-2-ویژگی‏های وجه التزام………………………………………………………………………..76نتیجه ­گیری………………………………………………………………………………………………..77منابع و مأخذ……………………………………………………………………………………………….79چکیده انگلیسی…………………………………………………………………………………………….85چکیدهتأخیر در اجرای قرارداد که مهلت آن ممکن است به تراضی طرفین، قانون یا عرف و عادت تعیین ­شود، یکی از اشکال تخلف از مهلت اجرای قرارداد می­باشد.در این رساله سعی شده با روش توصیفی و تحلیلی و با گردآوری اطلاعات به صورت کتابخانه­ای و از طریق ابزارهایی مانند فیش برداری از کتب و یا بانکهای اطلاعاتی نرم افزاری و شبکه های کامپیوتری به این سوال اساسی پاسخ داده شود که تأخیر اجرای قرارداد چه تاثیری در سرنوشت قرارداد دارد و آیا از موارد سقوط تعهدات است؟.مهلت اجرای قرارداد اگر به صورت قید تعهد (وحدت مطلوب با خود قرارداد) ­باشد، ماهیت آن شرط صفت و اگر به­صورت شرط تعهد(تعدد مطلوب با خود قرارداد)باشد، ماهیت آن شرط فعل می باشد که نتیجه تخلف از هر یک از آنها، به ترتیب انفساخ قرارداد و ایجاد حق فسخ برای طرف مقابل بوده و در هر دو صورت متخلف ملزم به جبران خسارت است مگر اینکه تخلف از اجرای قرارداد ناشی از قوه قاهره یا عدم امکان مادی، شخصی، اعتباری یا قانونی بوده یا با تراضی طرفین مسؤولیت تحدید شده باشد. تأخیر در اجرای قرارداد در صورت وحدت مطلوب تحت عنوان انفساخ ودر صورت تعدد مطلوب با اجرای قرارداد به عنوان یکی از مصادیق وفای به عهد و با عدم اجرای قرارداد به عنوان فسخ  از موارد سقوط تعهدات می باشد؛ هرچند در قانون مدنی ایران اشاره ای به آن نشده است.کلمات کلیدی:اجرای قرارداد-  مهلت – تأخیر- وحدت مطلوب – تعدد مطلوبمقدمه  مهلت اجرای قرارداد در واقع مدت زمانی­ است که طرفین برحسب قرارداد، عرف و عادت یا قانون برای انجام تعهدات حاصل از قراردادی که در ضمن قرارداد گنجانده می شود مکلف به رعایت آن می­گردند، موضوعی که علی­رغم اهمیت فراوان آن در مبادلات و روابط افراد در جامعه، کمتر در این موضوع قلم فرسایی شده است.تعهدات قراردادی فارغ از منبع تعیین زمان اجرا، بایستی در زمان مقرر اجرا گردند، عدم اجرای به موقع آن به دو شکل اجرای زودتر از موعد وتأخیر در اجرا نمودار می گردد. نظر به اینکه تأخیر اجرای قرارداد از جمله مسائلی است كه بعد از انعقاد قرارداد و در زمان اجرای قرارداد تولید اختلاف می­كند و از آنجایی که به فراخور موضوع، مطالعه و تحقیق ویا رساله­ای به صورت تخصصی و جزئی صورت نگرفته و از سویی با توجه به اینکه اکثر موضوعات و مسائل حقوقی در کشور ما الهام گرفته از فقه امامیه بوده و ریشه بیشتر نهادهای حقوقی در فقه می­باشد، بنابراین موضوع رساله خود را تأخیر در اجرای قرارداد در حقوق ایران وفقه امامیه برگزیدم تا بتوانم کمکی هر چند اندک در ارائه راهکارهایی برای حل مسائل و مشکلات و نارسایی­هایی که در جامعه و محاکم دادگستری و دیگر سازمانها در زمینه موضوع حاضر وجود دارد، بنمایم.بیان مسئله:تأخیر در اجرای قرارداد، به عنوان یکی از اشکال تخلف از مهلت اجرای قرارداد در صورتی است که عمل یا موضوع قرارداد، در موعد مقرر و تعیین شده، اجرا نگردد. زمان اجرای تعهدات قراردادی تأثیر زیادی بر مطلوبیت وارزش موضوع دارد که می تواند با موضوع تعهد به صورت وحدت مطلوب یا تعدد مطلوب مورد قصد طرفین قرارگیرد. بنابراین در صورت تحقق تأخیر، بر حسب اینکه مهلت اجرای قرارداد شرط اجرای قرارداد است یا قید آن، نتیجه و آثار متفاوتی خواهد داشت. در مواردی که اجرای قرارداد به سود طرفین قرارداد باشد ویا زمان اجرای قرارداد از چنان اهمیتی برخوردار باشد که اجرای قرارداد در آن موعد معین مطلوب طرفین باشد (وحدت مطلوب) در این صورت زمان، قید تعهد است. حال آیا در صورت تأخیر متعهد از اجرای قرارداد، مطالبه اجرای قرارداد از وی ممکن است؟ در پاسخ می­توان گفت که در چنین حالتی قرارداد منفسخ گشته و مطالبه اجرای قرارداد ممکن نیست و طرف مقابل صرفاً می­تواند مطالبه خسارت نماید چرا که در حالت مذکور، ماهیت مهلت تعیین شده برای اجرای قرارداد، شرط ضمن عقد و از نوع شرط صفت می­باشد. قیمت فایل فقط 71,500 تومان پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود. پرداخت و دانلود
برچسب ها : مقاله ارشد حقوق: تأخیر در اجرای قرارداد در حقوق ایران و فقه امامیه , اجرای قرارداد مهلت تأخیر وحدت مطلوب تعدد مطلوب , وجه التزام , آثار قراردادی تخلف از مهلت اجرای تعهد قراردادی , شرایط تحقق فسخ , قوه قاهره , عوامل موثر بر مسؤولیت قراردادی , شرط تحدید کننده مسؤولیت , 3211 شرط محدود کننده مسؤولیت , 3212 شرط عدم مسؤولیت , 322 تعیین وجه التزام در صورت تأخیر اجرای قرارداد , 3221 معنا و مفهوم وجه التزام , 3222ویژگی‏های وجه التز
نظرات کاربران در مورد این کالا
تا کنون هیچ نظری درباره این کالا ثبت نگردیده است.
ارسال نظر

 • تحقیق عملیات صحیح در کنترل گارگاه

  تحقیق عملیات صحیح در کنترل گارگاه دانلود بهداشت کار:زندگی صنعتی، امروزه اثرات نامطلوبی بر سلامتی کارکنان باقی می‌گذارد. برای مقابله با اين مشکل و ايجاد محيط کار سالم جامعه پزشکان رشته‌ای به نام طب کار (طب صنعتی) را به وجود…

 • دانلود پاورپوینت روش ها و استراتژی های حقوق و دستمزد

  دانلود پاورپوینت روش ها و استراتژی های حقوق و دستمزد دانلود دانلود پاورپوینت روش ها و استراتژی های حقوق و دستمزد دسته: مدیریت بازدید: 8 بار فرمت فایل: pptx حجم فایل: 80 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 32 عنوان دانلود پاورپوینت…

 • پروژه کارآفرینی تولید ماست پاستوریزه

  پروژه کارآفرینی تولید ماست پاستوریزه دانلود مقدمه:ماست یکی از انواع لبنیات است که از تخمیر شیر توسط نوعی باکتری حاصل می شود. از هر نوع شیری برای تهیه ماست می توان استفاده نمود؛ اما ماست های امروزی را اغلب از…

 • فایل های پاورپوینت درس تصمیم گیری در مسایل مالی دکتر لشگری

  فایل های پاورپوینت درس تصمیم گیری در مسایل مالی دکتر لشگری دانلود فایل های پاورپوینت درس تصمیم گیری در مسایل مالی دکتر لشگریشامل مباحث زیر می باشد.اجاره داراییها به تعداد 17 اسلاید قابل ویرایشاجاره داراییها2 به تعداد 13 اسلاید قابل…

 • مديريت کنترل پروژه

  مديريت کنترل پروژه دانلود —      در زبانهاي گوناگون و حتي در سازمانهاي مختلف هر كشور در مورد واژه‌هاي برنامه ، طرح يا پروژه ، اختلافات لغوي ، معنايي و قانوني وجود دارد ؛ از اين رو چهارچوب آنان روشن و…

 • سوالات استخدامی حسابداری عمومی با پاسخ تشریحی

  سوالات استخدامی حسابداری عمومی با پاسخ تشریحی دانلود توضیحات:نمونه سوالات آژمون استخدامی حسابداری عمومی شامل 173 تست با پاسخ کاملاً تشریحی در قالب فایل PDF در 56 صفحه   پرداخت و دریافت فایل برچسب ها: تست استخدامی حسابداری عمومی پاسخ…

 • پروپوزال ارزیابی علل تاثیرگذار بر فساد اداری از نگاه کارکنان سازمان

  پروپوزال ارزیابی علل تاثیرگذار بر فساد اداری از نگاه کارکنان سازمان دانلود این پایان نامه در مورد فساد اداری می باشد.که در آن به بررسی عوامل موثر بر فساد اداری از دیدگاه کارکنان سازمان امور مالیاتی کشور اداره کل شرق…

 • طراحی پروانه

  طراحی پروانه دانلود طراحی شده در سالیدورک قابل مشاهده در SOLIDWORKS 2014 همراه فایل سه بعدی آماده جهت رندرگیری   پرداخت و دریافت فایل برچسب ها: طراحی سالیدورک پروژه سالیدورک طراحی پروانه در سالیدورک پروژه طراحی پروانه طراحی سه بعدی…

 • بررسی اثرات دارویی و درمانی گياه درمنه (آرتميزيا)

  بررسی اثرات دارویی و درمانی گياه درمنه (آرتميزيا) دانلود بخشی از مقدمه:استفاده از گياهان دارويي به قدمت عمر عقلي و رشد شعور انسان است. چون امراض با پيدايش بشر متولد شده اند و اسناد چند هزار ساله موجود در تاريخ…

 • مقاله تاثیر EVOH بر مورفولوژی، خواص مکانیکی و سدی آلیاژ سه تایی PA6/POE-g-MAH/EVOH

  مقاله تاثیر EVOH بر مورفولوژی، خواص مکانیکی و سدی آلیاژ سه تایی PA6/POE-g-MAH/EVOH دانلود Effect of EVOH on the morphology, mechanical and barrier properties of PA6/POE-g-MAH/EVOH ternary blendsچکیده:آلیاژهای پلی آمید6/ پلی (اتیلن-1-اکتن ) (POE-g-MAH) به همراه مقادیر مختلف EVOH  به…

 • ادبیات نظری و پیشینه تجربی پرخاشگری

  ادبیات نظری و پیشینه تجربی پرخاشگری دانلود دانلود ادبیات نظری و پیشینه تجربی پرخاشگری که در آن به بررسی (چارچوب) مبانی نظری و پیشینه پژوهش در تحقیقات داخلی و خارجی می پردازیم.      از نظر فرويد (1966) پرخاشگري در…

 • کشت هیدروپونیک و خیار گلخانه ای

  کشت هیدروپونیک و خیار گلخانه ای دانلود این فایل زیپ بصورت ورد است و 45ص داره.مزایای کشت هیدروپونیکانواع کشت هیدروپونیک چهار روش برای کشت هیدروپونیکی تغيير دادن PHو.......................   پرداخت و دانلود برچسب ها: کشت کشت هیدروپونیک دسته بندی: فنی…

 • گزارش کاراموزی شركت تولید بازرگانی ملورین

  گزارش کاراموزی شركت تولید بازرگانی ملورین دانلود گزارش کاراموزی شركت تولید بازرگانی ملورین دسته: کارآموزی بازدید: 7 بار فرمت فایل: doc حجم فایل: 51 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 47 گزارش کاراموزی شركت تولید بازرگانی ملورین در 47 صفحه ورد قابل…

 • اساس سنجش از دور و تفسیر تصاویر ماهواره ای

  اساس سنجش از دور و تفسیر تصاویر ماهواره ای دانلود دانلود مقاله رشته جغرافیا اساس سنجش از دور و تفسیر تصاویر ماهواره ای   مقدمه:       با افزایش جمعیت در جهان نیاز انسان به مواد غذایی نیز به…

 • پاورپوینت تأثیر فنّاوری اطلاعات درایجاد اشتغال پایدار

  پاورپوینت تأثیر فنّاوری اطلاعات درایجاد اشتغال پایدار دانلود پاورپوینت تأثیر فنّاوری اطلاعات درایجاد اشتغال پایدار دسته: فناوری اطلاعات بازدید: 5 بار فرمت فایل: doc حجم فایل: 43 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 30 پاورپوینت تأثیر فنّاوری اطلاعات درایجاد اشتغال پایدار قیمت…

 • راهنمای عیب یابی پشت آمپر 206 ، 207

  راهنمای عیب یابی پشت آمپر 206 ، 207 دانلود توضیحات:راهنمای روش های عیب یابی ( مراحل تست عملگرد پشت آمپر 206)؛ مناسب جهت استفاده مهندسان و کارشناسان تعمیر خودرو   پرداخت و دریافت فایل برچسب ها: راهنمای عیب یابی پشت…

 • پاورپوینت مديریت فايل آشنایی با بازيابی سریع داده ها و مرتب سازی

  پاورپوینت مديریت فايل آشنایی با بازيابی سریع داده ها و مرتب سازی دانلود دانلود پاورپوینت مديریت فايل آشنایی با بازيابی سریع داده ها و مرتب سازی جهت رشته کامپیوتر و IT در قالب 13 اسلايد و با فرمت ppt به…

 • هری پاتر و زندانی آزکابان

  هری پاتر و زندانی آزکابان دانلود   پرداخت و دانلود برچسب ها: هری پاتر دسته بندی: علوم انسانی » ادبیات تعداد مشاهده: 1393 مشاهده فرمت فایل دانلودی:.PDF فرمت فایل اصلی: pdf تعداد صفحات: 177 حجم فایل:1,007 کیلوبایت

 • شیپ فایل محدوده سیاسی استان تهران

  شیپ فایل محدوده سیاسی استان تهران دانلود این فایل شامل محدوده سیاسی استان تهران به صورت فایل جی آی اس (GIS) می باشد.   پرداخت و دریافت فایل برچسب ها: شیپ فایل محدوده سیاسی استان تهران دانلود شیپ فایل شیپ…

 • پاورپوینت چگونگی رشد علوم در تمدن اسلامی

  پاورپوینت چگونگی رشد علوم در تمدن اسلامی دانلود دانلود پاورپوینت با موضوع چگونگی رشد علوم در تمدن اسلامی،در قالب ppt و در 22 اسلاید، قابل ویرایش، شامل:نقش مسلمانان در طبقه‌بندی علوم چگونگی رشد علوم در تمدن اسلامی و تأثیر آن…

 • بررسی دورنماهای آموزش و پرورش در بعد مدیریتی و آموزشی در راه جهانی شدن

  بررسی دورنماهای آموزش و پرورش در بعد مدیریتی و آموزشی در راه جهانی شدن دانلود دانلود مقاله کارشناسی ارشد رشته مدیریت آموزشی بررسی دورنماهای آموزش و پرورش در بعد مدیریتی و آموزشی در راه جهانی شدن     چکیده مدیریت…

 • پاورپوینت آموزش نظریه زبان ها و ماشین ها

  پاورپوینت آموزش نظریه زبان ها و ماشین ها دانلود این فایل زیپ حاوی 225 اسلاید آموزشی است که مخصوص دانشجویان کامپیوتره   پرداخت و دانلود برچسب ها: پاورپوینت زبان و ماشین ها دانلود پاور نظریه زبانها و ماشینها پاورپوینت تدریس…

 • جزوه راهسازی و روسازی مهندسی عمران

  جزوه راهسازی و روسازی مهندسی عمران دانلود جزوه راهسازی و روسازی مهندسی عمران دسته: عمران و نقشه کشی بازدید: 5 بار فرمت فایل: pdf حجم فایل: 3787 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 185 این جزوه درمورد راهسازی و روسازی مهندسی عمران…

 • نقش قارچ ها در چرخه خاک

  نقش قارچ ها در چرخه خاک دانلود نقش قارچ ها در چرخه خاک دسته بندي : علوم پایه » زیست شناسی جزئیات و دریافت چرخه های کربن، فسفر، نیتروژن و گوگرد در خاک با تصاویر شرح داده و انواع قارچ…

 • پاورپوینت روانشناسی ورزشی و کاربردهای روانشناسی در محیط ورزشی

  پاورپوینت روانشناسی ورزشی و کاربردهای روانشناسی در محیط ورزشی دانلود دانلود پاورپوینت روانشناسی ورزش جهت رشته ی روان شناسی در قالب 31 اسلاید و با فرمت pptx به صورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش       روان…

 • مطالعات و طرح تفصیلی منطقه 12 تهران

  مطالعات و طرح تفصیلی منطقه 12 تهران دانلود دانلود مطالعات کامل و طرح تفصیلی منطقه 12 تهران ویرایش نهایی    پرداخت و دانلود برچسب ها: دانلود مطالعات کامل و طرح تفصیلی منطقه 12 تهران مطالعات کامل و طرح تفصیلی منطقه 12…

 • نقشه کاربری اراضی شهرستان آبدانان

  نقشه کاربری اراضی شهرستان آبدانان دانلود نقشه کاربری اراضی شهرستان آبدانان دسته: جغرافیا بازدید: 7 بار فرمت فایل: rar حجم فایل: 179 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 1 شیپ فایل کاربری اراضی شهرستان آبدانان (واقع در استان ایلام ) مشخصات سیستم…

 • دانلود پاورپوینت مبانی سلول های بنیادی

  دانلود پاورپوینت مبانی سلول های بنیادی دانلود عنوان پاورپوینت:دانلود پاورپوینت مبانی سلول های بنیادیفرمت: پاورپوینت قابل ویرایشتعداد اسلاید: 33پاورپوینت کامل و آماده ارائه فهرست مطالب:تاریخچه سلول های بنیادیتعریف سلول های بنیادیویژگی های سلول های بنیادیگونه های سلول بنیادیانواع سلول های…

 • پاورپوینت-سقف کامپوزیت و اجرای آن- در40 اسلاید-powerpoin-ppt

  پاورپوینت-سقف کامپوزیت و اجرای آن- در40 اسلاید-powerpoin-ppt دانلود سقف کامپوزیت، نوعی سقف است که بصورت از ترکیب از تیرآهن و بتن می‌باشد. در این نوع سقف لنگرهای خمشی و برشی را تیرهای فلزی با ترکیب با بتن تحمل می‌کنند. فشار را بال بالایی  تیرها به همراه بتن…

 • پاورپوینت تولید کاغذ

  پاورپوینت تولید کاغذ دانلود پاورپوینت تولید کاغذ دسته: کارآفرینی بازدید: 7 بار فرمت فایل: pptx حجم فایل: 1882 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 10 پاورپوینت مراحل تولید کاغذتعداداسلایدها10 قیمت فایل فقط 8,800 تومان پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما…

 • بررسی میزان شیوع اختلالات روانی در مدیران دبیرستانهای دخترانه

  بررسی میزان شیوع اختلالات روانی در مدیران دبیرستانهای دخترانه دانلود بررسی میزان شیوع اختلالات روانی در مدیران دبیرستانهای دخترانه دسته: مدیریت بازدید: 6 بار فرمت فایل: docx حجم فایل: 139 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 92 مقدمه اختلالات روانی مشكلات جدی…

 • پاورپوینت برنامه سازی شبکه

  پاورپوینت برنامه سازی شبکه دانلود دانلود پاورپوینت برنامه سازی شبکه جهت رشته کامپیوتر در قالب 63 اسلاید و با فرمت pptx بصورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش         چند كاربره: يك كامپيوتر مركزي وجود دارد…

 • دانلود پاورپوینت مدیریت تحول سازمانی (فصل چهاردهم کتاب مبانی مدیریت رفتار سازمانی دکتر رضائیان)

  دانلود پاورپوینت مدیریت تحول سازمانی (فصل چهاردهم کتاب مبانی مدیریت رفتار سازمانی دکتر رضائیان) دانلود دانلود پاورپوینت مدیریت تحول سازمانی (فصل چهاردهم کتاب مبانی مدیریت رفتار سازمانی دکتر رضائیان) دسته: مدیریت بازدید: 5 بار فرمت فایل: pptx حجم فایل: 584…

 • انواع گیاهان دارویی عمل آوری شده در ایران به همراه خواص های آنها

  انواع گیاهان دارویی عمل آوری شده در ایران به همراه خواص های آنها دانلود دانلود کتاب کامل انواع گیاهان دارویی عمل آوری شده در ایران به همراه خواص های آنها که شامل 100 صفحه و با فرمت Word میباشد ، به شرح…

 • استراتژی های یادگیری

  استراتژی های یادگیری دانلود بخشی از متن:استراتژی های یادگیری بر اساس نوع یادگیری دارای هشت نوع است که به تشریح آنها پرداخته می شود. شش مورد اول این استراتژی ها با توجه به نوع یادگیری انتخاب می شود و کاربرد…