رابطه بين ساختارهای رقابتی در بازار و ریسک اعتباری درشرکت های بورس اوراق بهادار تهران

رابطه بين ساختارهای رقابتی در بازار و ریسک اعتباری درشرکت های بورس اوراق بهادار تهران

دانلود

رابطه بين ساختارهای رقابتی در بازار و ریسک اعتباری درشرکت های بورس اوراق بهادار تهراننوع فایل: word (قابل ویرایش)تعداد صفحات : 101 صفحهچکیدهرقابت
در بازار محصول تاثیر قابل توجهی در سرمایه گذاری بنگاه ها و تصمیم گیری
های عملیاتی دارد و به لحاظ نظری نشان دهنده حد بالا و پایین سرمایه گذاری
در بنگاه اقتصادي است. اين مورد پیامدهای نامطلوبی از قبیل کاهش کارایی
بازار، افزایش هزینه¬های معاملاتی، ضعف بازار، نقد شوندگی پایین و بطور
کلی، کاهش سود حاصل از معاملات در بازارهای سرمایه، در پی خواهد داشت. بر
همين اساس این پژوهش به بررسی رابطه بين ساختارهای رقابتی در بازار و ریسک
اعتباری در شرکت های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران می پردازد. در
این تحقیق تعداد ۱۳۸ شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در دوره
زمانی 1392-1387 بررسی شده است. جهت آزمون فرضیه ها از مدل رگرسیون
لجستيك استفاده شده، یافته های پژوهش نشان می دهد که به طور كلي بين
ساختارهای رقابتی در بازار و ریسک اعتباری رابطه منفي و معنادار وجود دارد و
بين شاخص هاي ساختارهای رقابتی در بازار مانند اندازه بازار و تعداد
شرکتهای فعال در یک صنعت با ريسك اعتباري رابطه منفي و معنادار و بين
قابلیت جانشینی کالاها، هزینه های ورود به بازار و شدت تمرکز صنعت با ريسك
اعتباري رابطه مثبت و معنادار وجود دارد. واژه های کلیدی: ساختارهای رقابتی، اندازه بازار، ریسک اعتباریفهرست مطالبعنوان صفحهچكيده فصل اول: كليات پژوهش 1۱-۱- مقدمه 2۱-۲- تشریح و بيان مساله 2۱-۳- ضرورت انجام پژوهش 4۱-۴- اهداف پژوهش 5۱-۴-۱- اهداف علمی پژوهش 5۱-۴-۲- اهداف کاربردی پژوهش 5۱-۵- تبیین فرضیه های پژوهش 6۱-۶- قلمرو پژوهش 6۱-۶-۱- قلمرو موضوعی پژوهش 6۱-۶-۲- قلمرو زمانی پژوهش 6۱-۶-۳- قلمرو مکانی پژوهش 6۱-۷- متغیرهای پ‍ژوهش 6۱-۸- ساختار کلی پژوهش 7فصل دوم: مروری بر ادبيات و پيشينه پژوهش 8۲-۱- مقدمه 9۲-۲- تعريف حسابرسي 9۲-۳- ماهيت حسابرسي 10۲-۴- كيفيت حسابرسي 10۲-۵- معيارهاي اندازه گيري كيفيت حسابرسي 10۲-۵-۱- اندازه حسابرس 10۲-۵-۲- دوره تصدي حسابرس 10۲-۵-۲-۱- تغيير موسسه حسابرسي و ملاحضات هزينه اي 10۲-۵-۲-۲- فرايند تغيير موسسه حسابرسي و استقلال حسابرسان 10۲-۵-۲-۳- تجربه بين المللي از تجربيات تغير موسسه حسابرسي 10۲-۵-۲-۴- تغيير حسابرس در ايران 10۲-۶- محافظه كاري 10۲-۷- دلايل تقاضا براي محافظه كاري از ديدگاه واتس 10۲-۷-۱- دليل قراردادي تقاضا براي محافظه كاري 10۲-۷-۱-۱- محافظه كاري و قراردادهاي بدهي 10۲-۷-۱-۲- محافظه كاري و قراردادهاي پاداش اجرايي 10۲-۸- ويژگي هاي كيفي سود 10۲-۸-۱- پايداري سود 10۲-۸-۲- اهميت پيش بيني سود 10۲-۸-۳- يكنواختي سود 10۲-۸-۴- مربوط بودن سود به ارزش سهام 10۲-۸-۵- به موقع بودن سود 10۲-۸-۶- محافظه كاران بودن سود 10۲-۹- ارتباط بين تصدي حسابرس و ويژگي هاي كيفي سود 10۲-۱۰- پيشينه پژوهش 10۲-۱۰-۱- پيشينه خارجي پژوهش 10۲-۱۰-۲- پيشينه داخلي پژوهش 10۲-۱۱- نگاره اي از پژوهش ها انجام شده 10۲-۱۲- خلاصه فصل 10فصل سوم: روش شناسي پژوهش 51۳-۱- مقدمه 52۳-۲- روش پژوهش 52۳-۳- جامعه و نمونه آماري پژوهش 53 ۳-۳-۱- روش نمونه‌گيري 53۳-۴- تعداد نمونه گيري 53۳-۵-فرضيه هاي پژوهش 54۳-۶- ابزار جمع آوری داده های مورد نیاز پژوهش 54۳-۷- قلمرو پژوهش 55۳-۷-۱- قلمرو موضوعی پژوهش 55۳-۷-۲- قلمرو زمانی انجام پژوهش 55۳-۷-۳- قلمرو مکانی پژوهش 55۳-۸- روشها و ابزار تجزیه و تحلیل داده ها 55۳-۹- متغیرهای پژوهش و تعاریف عملیاتی آنها 55۳-۹-۱- متغیر مستقل 56۳-۹-۲- متغیرهای وابسته 57۳-۹-۲-۱- مربوط بودن سود 57۳-۹-۲-۲- محافظه كاري سود 57۳-۹-۲-۳- پايداري سود 57۳-۹-۳-متغیرهای کنترلي 58۳-۱۰- روشهای آماری برای تحلیل اطلاعات و آزمون فرضیه های پژوهش 58۳-۱۰-۱- آمار توصیفی 59۳-۱۰-۲- آمار استباطي 59۳-۱۰-۲-۱- آزمون نرماليته داده ها 59۳-۱۰-۲-۲- آزمون دوربين واتسون 59۳-۱۰-۲-۳-آزمون ريشه واحد (مانايي) 59۳-۱۰-۲-۴- آزمون برازش مدل 59۳-۱۰-۲-۵- آزمون هاسمن 59۳-۱۰-۲-۶- آزمون رگرسيون چند متغيره 59۳-۱۰-۲-۷- آزمون معنادار بودن ضرايب 59۳-۱۰-۲-۸- آزمون همخطي 59۳-۱۰-۲-۹- آزمون وايت 59۳-۱۰-۲-۱۰- آزمون اف فيشر 59۳-۱۱- خلاصه فصل 59فصل چهارم: تحليل یافته‌ها 63۴-۱- مقدمه 64۴-۲- آمارتوصيفی داده ها 65 ۴-۳- آزمون نرمال بودن داده ها 66۴-۴- همبستگی بین متغیرها 66۴-۵- نتایج آزمون فرضیه های پژوهش 69۴-۵-۱- نتایج آزمون هاي فرضیه اول 69۴-۵-۱-۱- آزمون F لیمر 69۴-۵-۱-۲- آزمون وايت 69۴-۵-۱-۳- آزمون براش گادفري 69۴-۵-۱-۴- آزمون فرضیه¬ی اول 69۴-۵-۲- نتایج آزمون هاي فرضیه دوم 69۴-۵-۲-۱- آزمون F لیمر 69۴-۵-۲-۲- آزمون وايت 69۴-۵-۲-۳- آزمون براش گادفري 69۴-۵-۲-۴- آزمون فرضیه¬ی اول 69۴-۵-۳- نتایج آزمون هاي فرضیه سوم 69۴-۵-۳-۱- آزمون F لیمر 69۴-۵-۳-۲- آزمون وايت 69۴-۵-۳-۳- آزمون براش گادفري 69۴-۵-۳-۴- آزمون فرضیه¬ی اول 69۴-۶- خلاصه نتایج پژوهش 73۴-۷- خلاصه فصل 73فصل پنجم: نتيجه‌گيري، بحث و پيشنهادات 74۵-۱- مقدمه 75۵-۲- تحلیل و تفسیر نتایج آزمون فرضیه ها 75۵-۲-۱- تحلیل و تفسیر نتایج آزمون فرضیه اول 76۵-۲-۲- تحلیل و تفسیر نتایج آزمون فرضیه دوم 76۵-۲-۳- تحلیل و تفسیر نتایج آزمون فرضیه سوم 76۵-۳- بحث و نتيجه گيري کلی 77۵-۴- پیشنهادات پژوهش 77۵-۴-۱- پیشنهادات منتج از نتایج پژوهش 77۵-۴-۲-پیشنهادات برای پژوهش آینده 78۵-۵- محدودیت ها و موانع پژوهش 78۵-۶- خلاصه فصل 79فهرست منابع 80پيوست ها 83چكيده انگليسي 83

 
پرداخت و دانلود

برچسب ها:
رابطه بين ساختارهای رقابتی در بازار و ریسک اعتباری درشرکت های بورس اوراق بهادار تهران ساختارهای رقابتی بازار ریسک اعتباری شرکت های بورس اوراق بهادار تهران بورس بورس اوراق بهادار پایان نامه ارشد حسابداری حسابداری پایان نامه ارشد حسابداری

رابطه بين ساختارهای رقابتی در بازار و ریسک اعتباری درشرکت های بورس اوراق بهادار تهران
دسته بندی: علوم انسانی » حسابداری
تعداد مشاهده:
635
مشاهده

فرمت فایل دانلودی:.docx
فرمت فایل اصلی: docx
تعداد صفحات: 101

حجم فایل:409
کیلوبایت

 • ارزیابی مهاجرت اتباع افغانی در اعمال مجرمانه آنها در مشهد

  ارزیابی مهاجرت اتباع افغانی در اعمال مجرمانه آنها در مشهد دانلود دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق ارزیابی مهاجرت اتباع افغانی در اعمال مجرمانه آنها در مشهد     چکیده قسمت عمده افغانستان امروزی ( منطقه هرات ولایت‌های قندهار،…

 • فلسفه آفرینش جهان خلقت

  فلسفه آفرینش جهان خلقت دانلود فلسفه آفرینش جهان خلقت   فلسفه آفرینش جهان خلقت چه بوده است؟ خداوند متعال در سوره انبیاء، آیه 16 مى‏فرماید: «و ما خَلَقنا السَّماءَ و الارضَ و ما بَینَهُما لعِبینَ»؛ و آسمان و زمین و…

 • نکات مهم و کلیدی پزشکی بخش CCU

  نکات مهم و کلیدی پزشکی بخش CCU دانلود بخشی از متن:فشار نبض چیست میزان طبیعی آن چقدر است؟تفاوت فشار سیستول و دیاستول بوده میزان طبیعی آن30- 40mmhg می باشد در صورت کاهش آن کاهش جدی برون ده قلبی را داریم.…

 • مبانی نظری و پیشینه تحقیق DEA

  مبانی نظری و پیشینه تحقیق DEA دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق تحلیل پوششی داده ها DEA  نمونه فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت که در آن چارچوب نظری و پیشینه پژوهش مورد بررسی قرارمی گیرد    …

 • دانلود پاورپوینت گره در معماری

  دانلود پاورپوینت گره در معماری دانلود دانلود پاورپوینت گره در معماری دسته: معماری بازدید: 6 بار فرمت فایل: pptx حجم فایل: 18069 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 35 این پاورپوینت در 35 اسلاید می باشد خلاصه ای از اسلایدها بصورت تصویری…

 • شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان سلسله (واقع در استان لرستان)

  شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان سلسله (واقع در استان لرستان) دانلود توضیحات:در جدول توصیفی این شیپ فایل موارد زیر موجود است:- نام شهرستان- مرکز شهرستان- مساحت شهرستان به کیلومتر- محیط شهرستان به کیلومتر- مساحت شهرستان به هکتار   پرداخت و…

 • پاورپوینت معماری بافت قدیم شهر یزد

  پاورپوینت معماری بافت قدیم شهر یزد دانلود دانلود پاورپوینت معماری بافت قدیم شهر یزد 35 اسلاید  فهرست مطالب: موقعیت شهرمختصات جغرافیایی شهر اقلیمیخصوصیات اقلیمی منطقهبادخصوصیات معماری بافت قدیم شناخت مصالح بکار برده در بافت قدیم یزداستفاده از ملات کاهگلبادگیرحیاط بزرگساباطدربندمنابع   پرداخت و دانلود…

 • طرح توجیهی گلخانه پرورش آلوئه ورا 400 متری سال 97

  طرح توجیهی گلخانه پرورش آلوئه ورا 400 متری سال 97 دانلود طرح توجیهی گلخانه پرورش آلوئه ورا 400 متری سال 97 دسته: کارآفرینی بازدید: 10 بار فرمت فایل: docx حجم فایل: 44 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 20 طرح توجیه فنی…

 • پاورپوینت زمان در معماری

  پاورپوینت زمان در معماری دانلود دانلود پاورپوینت زمان در معماری 15 اسلاید قابل ویرایش زمان به مفهوم متداول یعنی (چه وقت) و نیز (کجا) به  معنای تعیین مکان یا موقعیت در فضا ست. فضا و زمان انفکاک ناپذیرند به نحوی که…

 • مطالعه گردشگري سلامت در ايران (روش swot)

  مطالعه گردشگري سلامت در ايران (روش swot) دانلود چكيده:امروزه بازار گردشگري سلامت به عنوان يكي از صنايع درآمدزا و رقابتي در دنيا مطرح مي‌باشد. گردشگري سلامت، مولفه‌اي با دو جزء تركيبي مهم و اساسي است. اين پديده دو وجهي وقتي…

 • مقاله کامل گیاه جوجوبا

  مقاله کامل گیاه جوجوبا دانلود مقاله کامل گیاه جوجوبا   مقدمه امروزه با مشخص شدن اثرات سوء بسیاری از ترکیبات شیمیایی، توجه به تنوع تولید و بهره گیری از گیاهان موجود در طبیعت و اصلاح و کشف آنها، جزئی از…

 • گزارش كارآموزی كنترل فیزیكی و شیمیایی دارو

  گزارش كارآموزی كنترل فیزیكی و شیمیایی دارو دانلود گزارش كارآموزی كنترل فیزیكی و شیمیایی دارو دسته: کارآموزی بازدید: 7 بار فرمت فایل: doc حجم فایل: 851 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 200 گزارش كارآموزی كنترل فیزیكی و شیمیایی دارو در 200…

 • پاورپوینت- مورفولوژی یا ریخت شناسی ریشه- در25 اسلاید-powerpoin-ppt

  پاورپوینت- مورفولوژی یا ریخت شناسی ریشه- در25 اسلاید-powerpoin-ppt دانلود ریشه عضوی از گیاه است که معمولا در داخل خاک قرار داشته، املاح محلول و آب را برای تغذیه گیاه از زمین جذب می‌کند. در تعریف ریشه و مقایسه با ساقه، ریشه…

 • پاورپوینت استاندارد حسابداري شماره 15 (حسابداري سرمايه گذاريها)

  پاورپوینت استاندارد حسابداري شماره 15 (حسابداري سرمايه گذاريها) دانلود دانلود پاورپوینت با موضوع استاندارد حسابداري شماره 15 (حسابداري سرمايه گذاريها) ، در قالب  ppt و در 40 اسلاید، قابل ویرایش، شامل: دامنه کاربرد هدف استاندارد سرمايه گذاري بلندمدت سرمايه گذاري…

 • پاورپوینت كارگاه آموزشي مدیریت تغییر و نوآوری و مديريت خلاق

  پاورپوینت كارگاه آموزشي مدیریت تغییر و نوآوری و مديريت خلاق دانلود این پاورپوینت در مورد كارگاه  آموزشي مدیریت تغییر و نوآوری و مديريت خلاق در 178 اسلاید کامل با افکت مناسب و شامل: كارگاه  آموزشي مدیریت تغییر و نوآوری و…

 • اتنخاب موضوع برای وبلاگ و سایت

  اتنخاب موضوع برای وبلاگ و سایت دانلود توضیحات:یکی از اصلی ترین مشکلات ما برای ساخت وبلاگ و وب سایت انتخاب یک موضوع پر بازدید و مفید است که نقش بسیار مهم و اساسی را دارد.شما با خواندن این مقاله قادر…

 • طرح توجیهی کارخانه کاشی

  طرح توجیهی کارخانه کاشی دانلود طرح توجیهی کارخانه کاشی دسته: طرح های توجیهی و کارآفرینی بازدید: 6 بار فرمت فایل: doc حجم فایل: 22 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 29 طرح توجیهی کارخانه کاشی قیمت فایل فقط 8,800 تومان پس از…

 • مقاله الگوریتم یادگیری ماشین

  مقاله الگوریتم یادگیری ماشین دانلود دانلود تحقیق الگوریتم یادگیری ماشیننوع فایل : Word تعداد صفحات : 30فهرست محتوا پیشگفتارچکیده در مورد الگوریتم ماشین حساب ما استفاده از یک بافر برای گرفتن عبارت بطور کامل و سپس تجزیه کردن اجزای (Parse) آن از لحاظ فنی غیر ممکن…

 • هزینه یابی بر مبنای فعالیت

  هزینه یابی بر مبنای فعالیت دانلود دانلود مقاله حسابداری با عنوان هزینه یابی بر مبنای فعالیت  نوع فایل : Word تعداد صفحات : 11فهرست* هزینه یابی بر مبنای فعالیت* روش محاسبه صحیح بهای تمام شده* مرروی اجمالی بر تاریخچه ABC* فرایند محاسبه بهای تمام شده توسط…

 • فایل اتوکد پلان معماری طبقه همکف آپارتمان مسکونی 3 طبقه با مبلمان و اندازه گذاری کامل قابل ویرایش

  فایل اتوکد پلان معماری طبقه همکف آپارتمان مسکونی 3 طبقه با مبلمان و اندازه گذاری کامل قابل ویرایش دانلود فایل اتوکد پلان معماری طبقه همکف آپارتمان مسکونی 3 طبقه با مبلمان و اندازه گذاری کامل قابل ویرایش دسته: معماری بازدید:…

 • بیمارستان 3 بعدی c1

  بیمارستان 3 بعدی c1 دانلود توضیحات:پروژه 3 بعدی بیمارستان بسیار زیبا. مخصوص دانشجویان عزیز فایل با نرم افزار اسکچاپ ساخته شده و دارای سایت پلان نیز می باشد. حجم فایل 8 مگ می باشد. این فایل بسیار زیبا را از…

 • پیش بینی تراوش در سد خاکی با مدل شبکه عصبی

  پیش بینی تراوش در سد خاکی با مدل شبکه عصبی دانلود دانلود پروپوزال پایان نامه کارشناسی ارشد در مهندسی عمران پیش بینی تراوش در سد خاکی با مدل شبکه عصبی           چکیده سدها همواره از سازه های زیر بنایی…

 • پاورپوینت تحلیل برج های دینامیکی

  پاورپوینت تحلیل برج های دینامیکی دانلود دانلود پاورپوینت با موضوع تحلیل برج های دینامیکی،فرمت فایل : پاورپوینت ( PPT ) قابل ویرایش.تعداد اسلاید : 17قسمتی از متن این پاورپوینت :چشم انداز کلی :سازه های ديناميکی سازه هايی هستند که در…

 • آزمون سوالات تستی (چهارگزینه ای ) درس اول فارسی هفتم

  آزمون سوالات تستی (چهارگزینه ای ) درس اول فارسی هفتم دانلود دانلود آزمون سوالات تستی (چهارگزینه ای ) درس اول فارسی هفتمشامل دروس: شعر ستایش-شعر زنگ آفرینش-حکایت اندرز پدرتعداد سوالات:۴۰ سوال (۴ گزینه ای) به همراه پاسخنامهتعداد صفحات: ۵ فرمت :PDF , WORDشامل :- سوالات املایی- مفهوم…

 • اثرات عناصر آمیخته ترفیع بر ارزش ویژه برند از نگاه مشتریان

  اثرات عناصر آمیخته ترفیع بر ارزش ویژه برند از نگاه مشتریان دانلود دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت بازرگانی اثرات عناصر آمیخته ترفیع بر ارزش ویژه برند در صنعت خرده فروشی از نگاه مشتریان           چكیده ارزش…

 • تحقیق اداره انساني از ديدگاه اديان

  تحقیق اداره انساني از ديدگاه اديان دانلود دانلود تحقیق با موضوع اداره انساني از ديدگاه اديان،در قالب word و در 21 صفحه، قابل ویرایش.بخشی از متن تحقیق:اجتماع انساني از نخستين روزي كه پديد آمده با همه خواص روحي و فيزيكي…

 • دانلود پاورپوینت بررسی قابلیت زندگی شهری

  دانلود پاورپوینت بررسی قابلیت زندگی شهری دانلود عنوان پاورپوینت:دانلود پاورپوینت بررسی قابلیت زندگی شهریفرمت: پاورپوینت قابل ویرایشتعداد اسلاید: 31پاورپوینت کامل و آماده ارائه  ‌چکیده محتوای فایل فهرست مطالب:مقدمهمکانهای رتبه بندی شدهتئوریهای اثر شهریدیدگاه اکولوژیک انسانیدیدگاه خرده فرهنگهااثرات محیطی فیزیکیاثرات اجتماعی- فرهنگیازدحامطراحی…

 • تحقیق و پیشینه تحقیق ازدواج و انتخاب همسر

  تحقیق و پیشینه تحقیق ازدواج و انتخاب همسر دانلود تعداد صفحات:70 ازدواج تعريف ازدواجازدواج بعنوان يك پديده اجتماعي و تحول آنانواع ازدواج و معيارهاي آنو........... منابع     پرداخت و دانلود برچسب ها: تحقیق و پیشینه تحقیق ازدواج انتخاب همسر تعريف ازدواج ازدواج…

 • نقشه زمین شناسی استان تهران

  نقشه زمین شناسی استان تهران دانلود نقشه زمین شناسی استان تهران دسته: جغرافیا بازدید: 8 بار فرمت فایل: rar حجم فایل: 201 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 15 این فایل شامل سازندهای زمین شناسی استان تهران می باشد قیمت فایل فقط…

 • تحقیق ادبيات كودك‌ و نوجوان‌

  تحقیق ادبيات كودك‌ و نوجوان‌ دانلود بخشی از متن اصلی :آثار مكتوب‌ تخيّلي‌ و هنرمندانه‌اي‌ كه‌ يا براي‌ كودكان‌ و نوجوانان‌ نوشته‌ شده‌ باشد، يا، بدون‌ چنين‌ قصدي‌، چنان‌ خلق‌ شده‌ باشد كه‌ توجّه‌ و علاقة‌ آنان‌ را برانگيزد.با اين‌…

 • تحقیق آمار انتخاب يك ماشين از بين 950 ماشين

  تحقیق آمار انتخاب يك ماشين از بين 950 ماشين دانلود تحقیق آمار انتخاب يك ماشين از بين 950 ماشين دسته بندي : علوم پایه » آمار جزئیات و دریافت توضیحات:پروژه آمار انتخاب يك ماشين از بين 950 ماشين ، در…

 • پاورپوینت (اسلاید) مدیریت منابع انسانی الکترونیک

  پاورپوینت (اسلاید) مدیریت منابع انسانی الکترونیک دانلود پاورپوینت (اسلاید) مدیریت منابع انسانی الکترونیک دسته بندي : علوم انسانی » مدیریت جزئیات و دریافت توضیحات:پاورپوینت ارائه کلاسی رشته مدیریت با موضوع مدیریت منابع انسانی الکترونیک در حجم 27 اسلاید.بخشی از متن:تعاریف…

 • پاورپوینت سیستم های تنظیم ولتاژ

  پاورپوینت سیستم های تنظیم ولتاژ دانلود پاورپوینت سیستم های تنظیم ولتاژ دسته بندي : فنی و مهندسی » برق، الکترونیک و مخابرات جزئیات و دریافت توضیحات:دانلود پاورپوینت با موضوع سیستم های تنظیم ولتاژ،در قالب ppt و در 37 اسلاید، قابل…

 • جزوه خلاصه درس مقاومت مصالح مخصوص کنکور دکترا و ارشد

  جزوه خلاصه درس مقاومت مصالح مخصوص کنکور دکترا و ارشد دانلود جزوه خلاصه درس مقاومت مصالح مخصوص کنکور دکترا و ارشد دسته بندي : فنی و مهندسی » عمران جزئیات و دریافت توضیحات:جزوه خلاصه درس مقاومت مصالح همراه نکات کنکوری…

 • نمونه گزارش کار بیوشیمی (عمومی) عملی

  نمونه گزارش کار بیوشیمی (عمومی) عملی دانلود نمونه گزارش کار بیوشیمی (عمومی) عملی دسته بندي : علوم پزشکی » پزشکی جزئیات و دریافت توضیحات:نمونه گزارش کار بیوشیمی (عمومی) عملی، در قالب فایل pdf.بسیار سپاسگزار خداوندم که به من فرصت داده…