بررسی نقش صندوق زمین و ساختمان در اصلاح بافت های فرسوده شهرستان

بررسی نقش صندوق زمین و ساختمان در اصلاح بافت های فرسوده شهرستان

دانلود

فهرست

1-1 مقدمه. 2

1-2بیان مساله. 3

1-3 اهمیت و ضرورت انجام تحقیق.. 4

1-4 اهداف مشخص تحقيق.. 5

1-5 سؤالات تحقیق: 5

1-6 فرضيه‏هاي تحقیق: 6

1-7 مدل تحقیق.. 7

1-8 قلمرو تحقیق.. 8

1-9 متغیرهای پژوهش… 8

1-9-1متغیر
مستقل.. 8

1-9-2 متغیر
وابسته. 8

1-10 تعاریف نظری و عملیاتی متغیرهای
تحقیق.. 8

2-1 مقدمه. 11

2-2 فرسودگی محیطی.. 13

2-2-1 بافت: 13

2-2-2- انواع بافت شهري: 14

الف- بافت
تاريخي، هسته اوليه شهر. 14

ب-بافت قديمي
شهر. 15

ج-بافت مياني
شهر. 15

چ-بافت جديد
شهري.. 16

ح-بافت پيراموني
شهر. 16

خ-بافت اقماري
يا گسترش ناپيوسته شهر. 17

د-گسترش متروپلي
شهر بهمراه ايجاد شهرهاي جديد. 18

2-2-3 فرسودگي.. 19

2-2-3-1 وپژگي عمومي بافتهاي فرسوده 19

2-2-3-2 شاخصهاي شناسايي بافتهاي
فرسوده و آسيب پذير. 21

2-2-4 بافت پيراموني يا بافتهاي
با اسكان غيررسمي.. 21

2-2-5 شاخص‌هاي شناسايي بافت‌هاي
فرسوده 22

2-2-6 شناسه ها 22

2-2-6-1- شناسه هاي شناخت محدوده
بافتهاي فرسوده 23

الف-شكل كالبدي.. 24

ب- انسجام
بافت و استحكام و مصالح ساختماني عناصر درون بافت: 24

ت- ساختار
زير ساختها 24

ث- كارآيي
نظام شبكه. 24

ج-ابعادكاركردي.. 25

ح-وضعيت محيط
زيست… 25

1)دچار كيفيت
محيطي پايين وغير بهداشتي.. 25

خ- ابعاد اجتماعي.. 25

د- ابعاد اقتصادي.. 25

2-2-6-2- شناسه هاي شناخت گونه
هاي بافت فرسوده: 26

2-2-7رویکرد جهانی به اصلاح و
بهسازي بافت هاي فرسوده 27

2-2-8 پیشینه نوسازي و بهسازي
در ایران. 28

2-2-9 راهکارهاي جهت ساماندهي
و احياي بافت فرسوده 32

نمودار شماره
2-1راهکارهای احیای بافت های فرسوده. 33

2-2-9-1 تعريف بهسازي.. 33

2-2-9-2 ضرورت توجه به فرسودگی
شهر. 35

2-2-9-3 اقدامات بهسازي.. 36

الف)بهبود
بخشي.. 36

ب)بازيافت… 37

ج)استحكام
بخشي.. 37

د:مراقبت وحمايت: 37

ه-رونق بخشي.. 37

منظور از رونق
وتجديد حيات كالبد وفضاي شهري است. 37

و- حفاظت: 37

2-2-9-4 نوسازي: 38

2-2-9-5 اقدامات نوسازي.. 41

الف) نوكردن. 41

ب)احيا 41

ج)باز زنده
سازي يا تجديد حيات.. 42

د)انطباق و
به روز كردن: 42

ه-تبديل، دگرگوني.. 42

2-2-9-6  بازسازي.. 43

2-2-9-6-1 تاریخچه. 43

2-2-9-6-2 فرايند بازسازي.. 45

الف)تخريب
: 45

ب)پاكسازي،
آواربرداري.. 45

ج)دوباره سازي.. 46

2-2-9-7 تعريف ساماندهي.. 46

2-2-10 اهداف اساسي نوسازي وبهسازي
بافتهاي قديمي وفرسوده شهرها: 48

2-2-11 ضرورت اجتماعي بهسازي ونوسازي
شهر: 49

2-2-12 ضرورتهاي اقتصادي بهسازي
ونوسازي شهر: 50

2-2-13 عوامل موثر در ايجاد فرسودگي
و تخريب بافتهاي شهري و آسيب شناسي آن. 53

2-2-13-1 عوامل محيط طبيعي: 54

2-2-13-2 عوامل انساني: 55

1-عوامل اجتماعي.. 55

1-عامل اجتماعي.. 55

الف)پراكندگي
ناموزون ونامتعادل تراكم وسرانه جمعيت… 55

ب-نوگرايي
و بهسازي ناموزون ونامتعادل دربخشهاي شهري.. 56

ج-تغيير الگوي
خانوار از گسترده به هسته اي.. 57

د-تغييرات
در تركيب اجتماعي بافت… 57

عامل حقوقي: 57

الف)توارث.. 57

ج)نوع مالكيت: 58

د)نارسايي
سياستها وقوانين بهسازي ونوسازي شهري.. 58

ه)وجود مديريت
هاي متعدد بربافتهاي فرسوده: 59

الف- وضع نامطلوب
اشتغال ودرآمد ودر نتيجه كم بضاعتي مالي واقتصادي.. 60

ب- موقعيت
وارزش اقتصادي زمين.. 60

ج- تغيير الگوي
مصرف.. 61

د- سرمايه
گذاري ناموزون ونامتعادل در امور عمراني شهر. 61

الف)زياد بودن
هزينه ارائه امكانات در بافت قديم نسبت به بافتهاي جديد. 62

2-2-14 عوامل کالبدی.. 63

2-2-14عوامل كليدي درمداخله بافتهاي
فرسوده شهري.. 71

2-2-14-1مرجع مداخله. 72

2-2-14-2مستندات قانوني.. 72

2-2-15 ديدگاههاي مختلف تحقق برنامه هاي بهسازي و نوسازي بافت هاي فرسوده شهري.. 72

2-2- 16مكاتب بهسازي ونوسازي شهري.. 73

2-2-16-1  فرهنگ گرايي.. 73

2-2-16-2- عوامل اجتماعي -رواني
: 75

2-2-16-3كاركرد گرايي.. 75

2-2-16-4ساختار گرايي: 76

2-2-16-5- زيبا شناسي.. 77

2-2-16-6- مدرنيسم: 77

2-2-16-7- رنسانس، رفورماسيون
،روشنگري وانقلاب صنعتي.. 78

2-2-17- نظريه هاي مرتبط با بافت
فرسوده شهري: 78

2-3 صندوق زمین و ساختمان. 83

2-3-1 تاريخچه تشكيل صندوق سرمایه
گذاری.. 83

2-3-2 تعريف صندوق هاي سرمايه
گذاري.. 83

2-3-3 انواع صندوق سرمایه گذاری: 84

2-3-3-1 صندوق های سرمایه گذاری
با سرمایه ثابت  یا صندوق های بسته. 85

2-3-3-2دصندوقهای سرمایه گذاری
غیر فعال. 86

2-3-3-3 صندوقهای سرمایه گذاری
با سرمایه متغییر. 87

2-3-4 ضرورت هاي طراحي ابزارهاي
نوين مالي دربخش مسكن.. 88

2-3- 5مبانی قانونی صندوق های
سرمایه گذاری زمین و ساختمان در ایران: 90

2-4 پیشینه تحقیق.. 93

2-4-1 تحقیقات داخلی.. 93

2-4-2 تحقیقات خارجی.. 98

3-1روش پژوهش… 102

3-2 روش تحقيق: 102

3-3جامعه آماري.. 102

3-4نمونه وروش نمونه گيري.. 104

3-4-1 تعیین حجم نمونه. 104

3-5روش جمع آوري اطلاعات.. 106

3-6روش هاي آماري مورد استفاده 106

3-7-ابزارهاي پژوهش (بررسی روایی
و پایایی). 107

4-1مقدمه. 109

4-2 آمار توصیفی تحقیق.. 110

4-3- آمار استنباطي.. 113

4-3-1آزمون سنجش نرمال بودن داده
ها (کلوموگروف- اسميرنف). 114

جدول
4- 4 )نرمال بودن توزيع متغیر های تحقیق در فاصله اطمينان %95. 114

4-3-2- بررسی فرضیات تحقیق.. 115

جدول شماره4-5
: همبستگی پیرسون بین ایجاد صندوق سرمایه گذاری زمین و ساختمان در اجرای پروژه اصلاح
بافت فرسوده. 115

جدول شماره
4-6 همبستگی پیرسون صندوق سرمایه گذاری و تمایل ساکنان برای اصلاح بافت فرسوده. 116

جدول شماره4-7
: ضریب همسبتگی پیرسون بین صندوق سرمایه گذاری  زمین و ساختمان سود آور  بودن پروژه های باز سازی بافت فرسوده  117

جدول شماره4-8
: ضریب همسبتگی پیرسون بین صندوق سرمایه گذاری  زمین و ساختمان با رفع مشکل مالی  می تواند به تسریع در اجرای پروژه اصلاح بافت فرسوده. 118

5-1 مقدمه. 120

5-2 بررسی فرضیات تحقیق.. 122

5-2-1 فرضیه اول. 122

5-2-2 فرضیه دوم. 123

5-2-3 فرضیه سوم. 123

5-2-4 فرضیه چهارم. 124

جمع بندی نهایی.. 124

5-3 پیشنهادات تحقیق.. 127

5-3-1 پیشنهادات پژوهشی.. 127

5-3-2 پیشنهادات کاربردی برای
شهرداری.. 127

محدودیت های تحقیق.. 128

منابع. 129

 

 

 
پرداخت و دریافت فایل

برچسب ها:
بافت فرسوده نوسازی و بهسازی اصلاح بافت های سنتی آثار و تخریب مدیریت شهری نوسازی منابع مسکونی اصلاح و ساخت

 • Campbell M.Shirakawa Glossika Japanese Fluency Volume 2

  Campbell M.Shirakawa Glossika Japanese Fluency Volume 2 دانلود Campbell M.Shirakawa Glossika Japanese Fluency Volume 2 دسته بندي : علوم انسانی » زبانهای خارجی جزئیات و دریافت جلد دوم از مجموعه سه گانه آموزش مکالمه زبان و فرهنگ ژاپنی با کیفیت…

 • پاورپوینت رابطه فرهنگ و شخصيت

  پاورپوینت رابطه فرهنگ و شخصيت دانلود دانلود پاورپوینت با موضوع رابطه فرهنگ و شخصيت، در قالب ppt و در 18 اسلاید، قابل ویرایش، شامل:   مقدمه تأثير فرهنگ بر شخصيت انواع فرهنگ وشخصیت فرهنگ فلسفي فرهنگ پهلواني فرهنگ جمع گرا…

 • حجاب اسلامی

  حجاب اسلامی دانلود   پرداخت و دریافت فایل برچسب ها: حجاب اسلامی

 • تحقيق کاربرد علم آمار

  تحقيق کاربرد علم آمار دانلود بخشی از متن:علم آمار كاربرد علمي مباني رياضي براي جمع آوري، تجزيه وتحليل و ارائه اطلاعات ارقامي‌‌ مي باشد. آمار گران با بكار بردن  دانش رياضيشان در طراحي مطالعات  وتحقيقات؛ جمع آوري، پردازش و تجزيه…

 • چارچوب نظری و پیشینه پژوهش مهارتهای اجتماعی نابینایان

  چارچوب نظری و پیشینه پژوهش مهارتهای اجتماعی نابینایان دانلود دانلود مبانی نظری پایان نامه رشته علوم تربیتی و اجتماعی چارچوب نظری و پیشینه پژوهش مهارتهای اجتماعی نابینایان     * با قیمت دانشجویی، ارزان و مناسب :)-** فایل منحصر به فرد،…

 • طرح توجیهی تولید کاغذ تیشو (دستمال کاغذی)

  طرح توجیهی تولید کاغذ تیشو (دستمال کاغذی) دانلود معرفی محصول:تیشو: دستمال کاغذی که از خمیر الیاف سلولزی به رنگ سفید یا رنگ های دیگر باشد.ویژگی های دستمال کاغذی: دستمال کاغذی باید از خمیر الیاف سلولزی به رنگ سفید یا الوان…

 • بررسی ارتباط بین ابعاد سازمانی و عوامل محیطی در بهبود کار آفرینی در سازمان های دولتی

  بررسی ارتباط بین ابعاد سازمانی و عوامل محیطی در بهبود کار آفرینی در سازمان های دولتی دانلود توضیحات:این مقاله در کنفرانس بین المللی مدیریت چالش ها و راهکارها در سال 1392 ارائه شده است.خلاصه: از آنجایی که فضای حاکم بر…

 • پاورپوینت کتاب بازاریابی بین المللی

  پاورپوینت کتاب بازاریابی بین المللی دانلود دانلود پاورپوینت کتاب بازاریابی بین المللی جهت رشته اقتصاد در قالب 294 اسلاید و با فرمت pptx بصورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش      تعریف بازاریابی عبارت است از مجموعه‌اي از فعاليت‌هاي…

 • تحلیل مجتمع مسکونی دانی بروک

  تحلیل مجتمع مسکونی دانی بروک دانلود تحلیل مجتمع مسکونی دانی بروک دسته بندي : فنی و مهندسی » معماری جزئیات و دریافت نمای مجتمع و نحوه ی دسترسی دو واحد مسکونی، همچنین سیمای شهری خاص و متفاوت این مجتمع با…

 • کتاب آموزش تصویری پیشرفته SPSS - آزمونهاي ناپارامتري

  کتاب آموزش تصویری پیشرفته SPSS - آزمونهاي ناپارامتري دانلود با یادگیری آنالیز آماری بوسیله ی spss برای خودتان و دیگران درآمد زایی کنید   دانلود برچسب ها: کتاب آموزش تصویری پیشرفته SPSS آزمون ناپارامتری آزمون من ويتني آزمون ويلكاكسون آموزش…

 • پاورپوینت فصل دوازدهم کتاب تئوری حسابداری مالی اسکات ترجمه پارسائیان با موضوع تدوين استانداردها: مسائل اقتصادي

  پاورپوینت فصل دوازدهم کتاب تئوری حسابداری مالی اسکات ترجمه پارسائیان با موضوع تدوين استانداردها: مسائل اقتصادي دانلود دانلود پاورپوینت فصل دوازدهم کتاب تئوری حسابداری مالی اسکات ترجمه پارسائیان با موضوع تدوين استانداردها: مسائل اقتصادي، در قالب pptx و در 30…

 • قواعد آمره بين المللي

  قواعد آمره بين المللي دانلود قواعد آمره بين المللي   يكي از موضوعات مهم و پر اهميّت در عرصۀ حقوق بين الملل، مبحث قاعدۀ آمره مي‌باشد.[1] موضوعي كه ارتباط نزديكي با ضمانت اجراي حقوق بين الملل، نظم و امنيّت بين‌المللي…

 • جزوه فارسی پیش دانشگاهی و فارسی عمومی - دانشگاه آزاد اسلامی

  جزوه فارسی پیش دانشگاهی و فارسی عمومی - دانشگاه آزاد اسلامی دانلود جزوه فارسی پیش دانشگاهی و فارسی عمومی - دانشگاه آزاد اسلامی   بخش اول:  مهمترین آرایه های ادبی در زبان فارسی به تعداد 10 صفحه و 23 آرایه…

 • مجموعه سوال های تست چهارگزینه ای روش ها و فنون تدریس به همراه پاسخ نامه

  مجموعه سوال های تست چهارگزینه ای روش ها و فنون تدریس به همراه پاسخ نامه دانلود دانلود مجموعه سوال های تست چهارگزینه ای روش ها و فنون تدریس به همراه پاسخ نامه،در قالب pdf و در 18 صفحه.توضیحات:این فایل شامل90…

 • تحقیق زندگینامه ادیسون

  تحقیق زندگینامه ادیسون دانلود بخشی از متن تحقیق:توماس ادیسون متولد ۱۱ فوریه ۱۸۴۷ میلادی در شهر میلان واقع در استان اهایو، آمریکا است. پدر توماس ادیسون فردی با استعداد و مادرش معلم بود. زمانی که ادیسون ۴ ساله بود او…

 • پاورپوینت پروتئین های فاز حاد و عوامل وابسته به آن ها

  پاورپوینت پروتئین های فاز حاد و عوامل وابسته به آن ها دانلود دانلود پاورپوينت پروتئين هاي فاز حاد و عوامل وابسته به آن ها جهت رشته علوم آزمایشگاهی در قالب 10 اسلايد و با فرمت ppt به صورت کامل و…

 • پاورپوینت فناوری اطلاعات چیست؟

  پاورپوینت فناوری اطلاعات چیست؟ دانلود پاورپوینت فناوری اطلاعات چیست؟ دسته: فناوری اطلاعات بازدید: 7 بار فرمت فایل: doc حجم فایل: 6707 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 135 پاورپوینت فناوری اطلاعات قیمت فایل فقط 24,200 تومان پس از پرداخت، لینک دانلود فایل…

 • بررسی بورس تحلیلی

  بررسی بورس تحلیلی دانلود بخشی از متن:بورس اوراق بهادار به معنی بازار متشکل و رسمی سرمایه است که در آن سهام شرکتها یا اوراق دولتی تحت ضوابط و مقررات خاص مورد معامله قرار می گیرد. واژه بورس از نام شخصی…

 • قرص های اکستاسی

  قرص های اکستاسی دانلود قرص های اکستاسی       اکستاسی مخدر جدیدی است که به دنبال مصرف آن شعور ، آگاهی و روان فرد مختل شده ، آستانه تحریک پذیری روانی او را پائین می‌آورد و بر قدرت سنجش واقعیت اثرمی‌گذارد…

 • پاورپوینت مبانی نقشه خوانی

  پاورپوینت مبانی نقشه خوانی دانلود دانلود پاورپوینت مبانی نقشه خوانی 102 اسلاید  فصل اول : مقدماتتعريف نقشهشكل زمين و ابعاد آننقشه كره زمين ترسيم اراتوستنبيضوي مقايسه (اليپسوئيد زمين )قطر بزرگ و كوچكموقعيت و جهت در كره زمينشبكه جغرافياييژئوئيدتعريف برخي از واژه…

 • پرسشنامه - پرسشنامه عزت نفس كوپر اسميت

  پرسشنامه - پرسشنامه عزت نفس كوپر اسميت دانلود مقياس عزت نفس به منظور سنجش بازخورد نسبت به خود در قلمروهاي اجتماعي، خانوادگي، آموزشگاهي و شخصي فراهم شده است و يك مقياس دروغ به آن افزوده شده است (كوپر اسميت،1967). اصطلاح…

 • پاورپوینت مراحل تصمیم گیری در ترک

  پاورپوینت مراحل تصمیم گیری در ترک دانلود دانلود پاورپوینت مراحل تصمیم گیری در ترک جهت رشته روانشناسی در قالب 40 اسلاید و با فرمت pptx بصورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش         مشاوره نوعی ارتباط…

 • موضوعات غیرقابل رسیدگی در داوری داخلی و بین المللی

  موضوعات غیرقابل رسیدگی در داوری داخلی و بین المللی دانلود موضوعات غیر قابل رسیدگی در داوری داخلی و بین المللی تعداد صفحات : 25 فرمت فایل دانلودی : ورد و قابل ویرایش     1‌.1‌ طرح موضوع: 1‌.2 فصل اول:…

 • پروژه بسته بندی مرکبات

  پروژه بسته بندی مرکبات دانلود پروژه بسته بندی مرکبات دسته: کشاورزی بازدید: 5 بار فرمت فایل: pptx حجم فایل: 42246 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 42 این پروژه به صورت پاورپوینت میباشد و کلیه روشها و فرآیندهای بسته بندی نوین مرکبات…

 • پاورپوینت تحلیل کودکستان بریوزار

  پاورپوینت تحلیل کودکستان بریوزار دانلود دانلود پاورپوینت با موضوع تحلیل کودکستان بریوزار،در قالب ppt و در 20 اسلاید، قابل ویرایش، شامل:گروه طراحیمساحتموقعیتکانسپت طرحنورپردازیبررسی محوطهبرسی مقیاسمقطعسایت پلانپلانبخشی از متن پاورپوینت:این کودکستان با الهام از مدارس Reggio Emilia در ایتالیا ساخته شده…

 • دانلود پاورپوینت دانشکده پزشکی Erasmus

  دانلود پاورپوینت دانشکده پزشکی Erasmus دانلود دانلود پاورپوینت دانشکده پزشکی Erasmus در 22 اسلاید و با فرمت pptx بصورت کامل و جامع با قابلیت ویرایش     معمار: Claus en Kaan Architects موقعیت بنا: رتردام، هلند متراژ: 34000 متر مربع…

 • دانلود پاورپوینت ارتباطات سازمانی (فصل ششم کتاب مدیریت عمومی الوانی)

  دانلود پاورپوینت ارتباطات سازمانی (فصل ششم کتاب مدیریت عمومی الوانی) دانلود دانلود پاورپوینت ارتباطات سازمانی (فصل ششم کتاب مدیریت عمومی الوانی) دسته: مدیریت بازدید: 4 بار فرمت فایل: pptx حجم فایل: 601 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 27 دانلود پاورپوینت ارائه…

 • پرسشنامه بررسی تاثیر مشتری گرایی و گرایش به کارآفرینی بر ترقی شرکت های کوچک و متوسط

  پرسشنامه بررسی تاثیر مشتری گرایی و گرایش به کارآفرینی بر ترقی شرکت های کوچک و متوسط دانلود دانلود پرسشنامه پایان نامه رشته مدیریت پرسشنامه بررسی تاثیر مشتری گرایی و گرایش به کارآفرینی بر ترقی شرکت های کوچک و متوسط       * با قیمت…

 • ترجمه مقاله بهینه سازی فرایند هیدروفرمینگ یک لوله

  ترجمه مقاله بهینه سازی فرایند هیدروفرمینگ یک لوله دانلود ترجمه مقاله انگلیسی با موضوع بهینه سازی فرایند هیدروفرمینگ یک لوله ترجمه انگلیسی مقالهOptimization of a Tube Hydroforming Processبهینه سازی فرایند هیدروفرمینگ یک لولهچکیده. یک دیدگاه برای بهینه کردن فرایند هیدروفرمینگ یک…

 • قوانین ارث زن

  قوانین ارث زن دانلود دانلود پایان نامه  کارشناسی رشته حقوق قوانین ارث زن مقدمه  با نگاهی اجمالی، به تاریخ میراث قبل از اسلام و بررسی ادیان الهی (مهرپور،‌1370،ص17) و قوانین کشورهای اروپایی تا کمی قبل از یکصد سال اخیر ( شایگان،1375،  ص264…

 • ترجمه مقاله بررسی تاثیر مدیریت ارتباط با مشتری الکترونیکی ( (e-CRMبر روی وفاداری مشتریان

  ترجمه مقاله بررسی تاثیر مدیریت ارتباط با مشتری الکترونیکی ( (e-CRMبر روی وفاداری مشتریان دانلود ترجمه مقاله بررسی تاثیر مدیریت ارتباط با مشتری الکترونیکی ( (e-CRMبر روی وفاداری مشتریان دسته: فناوری اطلاعات بازدید: 5 بار فرمت فایل: zip حجم فایل:…

 • دانلود پرسشنامه جو سازمانی هالپین و کرافت

  دانلود پرسشنامه جو سازمانی هالپین و کرافت دانلود پرسشنامه جو سازمانی هالپین و کرافت (HCOCQ) در سال ۱۹۶۳ توسط هالپین و کرافت طراحی گردید. این پرسشنامه در آغاز برای سنجش جو سازمانی در اماکن آموزشی طراحی گردید اما سپس در…

 • نقشه ی زمین شناسی شهرستان دورود

  نقشه ی زمین شناسی شهرستان دورود دانلود نقشه ی زمین شناسی شهرستان دورود دسته: جغرافیا بازدید: 8 بار فرمت فایل: rar حجم فایل: 31 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 1 شیپ فایل زمین شناسی شهرستان دورود این فایل در محیط نرم…

 • فایل پاورپوینت ارائه نفوذ در مواد فلزی آمورف (فلز شیشه ای )

  فایل پاورپوینت ارائه نفوذ در مواد فلزی آمورف (فلز شیشه ای ) دانلود §مقدمه §نفوذ در فلزهای شیشه ای §نفوذ در فلز شیشه ای  و ذوب های فوق تبرید §تکنیک پراش برگشتی ذرات α رادرفورد §منابع   پرداخت و دانلود…

 • دانلود پاورپوینت خانواده موفق

  دانلود پاورپوینت خانواده موفق دانلود عنوان پاورپوینت:دانلود پاورپوینت خانواده موفقفرمت: پاورپوینت قابل ویرایشتعداد اسلاید: 30پاورپوینت کامل و آماده ارائه قسمتی از متن بنیانهای روانی زن و مرد›می خواهیم ببینیم در روح و روان زن مرد چه مواردی هست که اگر آنها…