از این 5 گروه دوری کن !

اردیبهشت ۱۵, ۱۳۹۷

همواره تأکید شده است که با برخی افراد نباید معاشرت داشت ! این موضوع بارها در روایات و احادیث مختلف نیز مشاهده شده است . اما مهم ترین آنها توصیه امام سجاد (ع) است …

امام سجاد (ع) توصیه فرمودند که با 5 گروه از افراد به هیچ عنوان نباید همنشین شد و دوستی داشت ؛ این 5 گروه از افراد کدام اند ؟

1- افراد دروغگو

-این افراد بدترین افرادند . زیرا همه چیز را غیر واقع و آنچه هست نشان می دهند و هیچگاه نمی توانی روی آن ها حسابی باز کنی .

2- افراد گناه کار و لاابالی

-این دسته از افراد براحتی تو را می فروشند و دست به هر عمل غیرانسانی خواهند زد و می بایست همواره از معاشرت با آنها پرهیز نمود .

3- افراد بخیل

-همه ما دوستان و نزدیکانی داریم که در مواقع ضرورت و نیاز می توانیم روی آنها حساب ویژه ای باز کنیم . این افراد به هیچ عنوان در هنگام نیاز دست شما را نخواهند گرفت و موجب سقوط بیشتر شما به وقت بلا و سختی خواهند شد .

4- افراد کم عقل و احمق

-گرچه این افراد گناهی ندارند و شاید نیتشان همواره خیر باشد اما گاهی ممکن است به هنگام نیاز بجای رساندن سود و منفعت ، از روی نادانی به شما زیان برسانند .

5- افراد قطع کننده ارتباط (قاطع رحم)

-افرادی که ارتباط خود را با خویشاوندان و نزدیکان خود قطع می کنند نزد خدا جایی نداشته و 3 بار در قرآن کریم مورد لعن و نفرین قرار گرفته اند .

It's only fair to share...Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on TumblrShare on LinkedIn

Tags ;

Leave a Comment

Please keep in mind that comments are moderated and rel="nofollow" is in use. So, please do not use a spammy keyword or a domain as your name, or it will be deleted. Let us have a personal and meaningful conversation instead.